Všeobecné záväzné nariadenia – VZN

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva


VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Hámre


VZN obce Horné Hámre č.1/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022

Účinnosť od 01.01.2022


VZN obce Horné Hámre č.2/2021 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinnosť od 01.01.2022


VZN obce Horné Hámre č.4/2019 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinnosť od 1.1.2020


VZN obce Horné Hámre č.3/2019 o miestnych daniach na kalendárny rok 2020

Účinnosť od 1.1.2020


VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Hámre

Účinnosť od 1.9.2019


VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Hámre

Účinnosť od 1.9.2019


VZN č.2/2018 o miestnych daniach na rok 2019

Účinnosť od 1.1.2019


VZN č. 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinnosť od 1.1.2019


VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa do MŠ

Účinnosť od 1.9.2018


VZN č. 3/2017 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinnosť od 1.1.2018


VZN č. 2/2017 O MIESTNYCH DANIACH NA KALENDÁRNY ROK 2018

Účinnosť od 1.1.2018


 VZN č. 1/2017 O určení výšky dotácie na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území Obce Horné Hámre

Účinnosť od 1.1.2018


VZN č.2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Hámre

 


 VZN č. 1/2015 ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Horné Hámre

Účinnosť od 1.11.2015


VZN č.2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinnosť od 1.1.2015


VZN č.1/2014 o miestnych daniach na kalendárny rok 2015

Účinnosť od 1.1.2015


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÉ HÁMRE č. 4 / 2013 O MIESTNYCH DANIACH NA KALENDÁRNY ROK 2014

Účinnosť od: 1.1.2014


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Hámre o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3 / 2013

Účinnosť od: 1.1.2014


VZN 1/2013 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov v obci Horné Hámre počas kampaní pred konaním volieb

Účinnosť od: 25.9.2013


VZN 2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2013/2014

Účinnosť od: 25.9.2013


VZN o daniach 6/2012

Účinnosť od: 1.1.2013


VZN 5/2012 o nakladaní s odpadom  v obci H. Hámre

Účinnosť od: 1.1.2013


VZN č- 4/2012 o poplatku za komunálny odpad

Účinnosť od: 1.1.2013


VZN č. 3/2012 o správnych poplatkoch na rok 2013

Účinnosť od: 12.12.2012