Projekty EÚ

  Názov projektu: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Horné Hámre
 • Názov prijímateľa:     Obec Horné Hámre
 • Výška COV:                  329 322,24 EUR
 • Výška NFP:                  312 856,13 EUR
 • Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 04/2022 – 02/2023
Hlavný cieľ projektu: Predmetom a cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Horné Hámre. Po zrealizovaní projektu dôjde k zníženiu konečnej spotreby energie objektu a budova, pôvodne energetickej triedy „B“ bude zaradená do triedy „A1“. Výsledkom projektu bude zrealizovanie 7 opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektu:
 • zateplenie obvodových stien
 • osadenie nových výplní otvorov obvodového plášťa doteraz nevymenených
 • zateplenie strešného plášťa
 • rekonštrukcia prípravy TÚV s využitím OZE a vykurovania
 • inštalácia rekuperačného vetrania objektu
 • modernizácia osvetlenia
 • inštalácia lokálneho zdroja energie (fotovoltaické panely)
Projekt je podporený z Operačného programu Kvalita životného prostrediaEurópskeho fondu regionálneho rozvoja. www.op-kzp.sk www.siea.sk