Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023
sa budú podávať od 1. mája do 31. mája 2022.
Žiadosť podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia a dajú potvrdiť pediatrovi /potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára musí obsahovať údaj o povinnom očkovaní/. 
Žiadosť zákonný zástupca podá:
 1. Elektronickou formou e-mailom na adresu materskej školy: materska.skola@hornehamre.sk
   (žiadosť je potrebné podpísať obidvomi rodičmi  a naskenovať).
 2. Osobne do materskej školy v čase od 6.30-12.00 hod.
 3. Poštou na adresu: Materská škola, Horné Hámre 156, 966 71.
Formulár žiadosti je zverejnený na:
https://hornehamre.sk, alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v materskej škole.
Untitled 3
Podmienky prijatia:
 • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami MŠ v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 školského zákona.
 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, riaditeľka uprednostní:
  1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska, 
  2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  3. súrodencov detí navštevujúcich MŠ, ktoré dovŕšili 3 rok veku.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 15. 06. 2022.