Verejná vyhláška

Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov


Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov