Obecný rozhlas

28.09.2022  09,40 hod. – oznam

Vedúca pošty v našej obci Vám oznamuje, že zajtra 29.09.2022 bude pošta v našej obci zatvorená.

Dňa 03.10.2022 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred OÚ,  v čase od 11:30 hod. do 13:30 hod. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie.
Mimoriadna ponuka okuliarov už od 24€ aj so sklami.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vás pozýva na komentovanú prehliadku Nočný Šášov spojenú s pozorovaním nočnej oblohy, ktorá sa uskutoční v sobotu 1.októbra o 19:00 na hrade Šášov. Históriou hradu vás prevedie predseda Združenia na záchranu hradu Šášov – Rastislav Uhrovič.   Počas prehliadky bude pod hradom nainštalovaný šesť metrový podsvietený model mesiaca Lunalón. Priamo na hrade bude prebiehať pozorovanie nočnej oblohy prostredníctvom astronomického ďalekohľadu a s výkladom odborníka z Krajskej hvezdárne zo Žiaru nad Hronom.  Región Gron vás tiež pozýva na komentovanú prehliadku zaniknutého hradu Breznica v Tekovskej Breznici, ktorá sa uskutoční tiež v sobotu 1. októbra o 14:00. Históriou hradu návštevníkov prevedie historik Matúš Martinák. Prehliadka bude spojená s asi hodinovým turistickým výstupom k hradu. Na obe prehliadky je možné zakúpiť lístky vopred na stránke www.zahoramizadolami.sk alebo priamo na mieste.

21.09.2022  10,40 hod. oznam 

Obecný úrad Horné Hámre Vám oznamuje, že zajtra 22.09.2022 bude Obecný úrad Horné Hámre zatvorený.

16.09.2022   13,45 hod. – oznam 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vás pozýva na komentovanú vychádzku k zaniknutému hradu Teplica v Sklených Tepliciach, ktorá sa uskutoční v sobotu 17. septembra 2022 o 14:00. Históriou hradu návštevníkov prevedie historik Matúš Martinák. Prehliadka bude spojená s asi hodinovým turistickým výstupom k hradu.

Región Gron vás tiež pozýva na komentovanú prehliadku kaštieľa v Žiari nad Hronom, ktorá sa uskutoční v nedeľu 18. septembra 2022 o 15:00. Osudy kaštieľa a jeho obyvateľov návštevníkom predstaví kastelán Peter Mosný. Využite jedinečnú príležitosť pozrieť si vynovené priestory kaštieľa, ktorý nie je bežne prístupný širokej verejnosti.

Na obe prehliadky je možné zakúpiť lístky vopred na stránke www.zahoramizadolami.sk alebo priamo na mieste. Vstupné je 5 eur, deti do 8 rokov zdarma.

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  21.09.2022 o 15.30 hod. /t. j. streda /s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3.  Kontrola plnenia uznesení, 4. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce :  a/ žiadosť Radoslav Švec, bytom Horné Hámre 81  o zriadenie vjazdu z MK parcely C-KN 3646 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411 na parcelu 3864 za účelom zriadenia vjazdu k novostavbe záhradnej chaty, b/ žiadosť Anna Tatárová bytom Partizánska 890/22, 966 01 Hliník nad Hronom o vyriešenie vlastníckeho práva za parcelu číslo 764, c/ žiadosť Peter Mikula Gen. Ludvika Svobodu 1495/14, Banská Štiavnica o uzatvorenie zámennej zmluvy parciel C-KN 186/2, 186/4, 187/3, 187/2 za parcelu E-KN 1560, ktorú nadobudne obec Horné Hámre, d/ žiadosť Andrej Morkes bytom Fraňa Kráľa 868/40, 966 81 Žarnovica o vydanie povolenia na zvláštne užívanie MK parcely C-KN 3537 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411, e/ žiadosť Ľubomír Klikač bytom Ladislava Osvalda 1567/1, 966 81 Žarnovica o vydanie povolenia na zvláštne užívanie MK parcely E-KN 2078/2 a 2154/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304, f/ žiadosť Karol Bielek Nad Mlynom 70/12, 966 81 Žarnovica o pripojenie na obecný vodovod, g/ žiadosť Ing. Peter Poprac bytom Horné Hámre 24 o pripojenie sa na obecný vodovod 6-tich rodinných domov v časti úhrady a 4-roch RD za cintorínom, h/ žiadosť Stredoslovenskej distribučnej a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina o súhlas k vstupu na parcely C-KN 373/4, E-KN 2083/2, 2075, 2077/1, 330, 2079/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2 a 1304 za účelom realizácie stavby 14573-Horné Hámre –Dolný koniec-rekonštrukcia NNS a 378/ts/h.hamre_sm., 5. žiadosť Ing. Rudolf Lukačka bytom Horné Hámre 365 o súhlas s odňatím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely parcely C-KN 4028/2 v lokalite Dolný Pajer, 6. Rôzne, 7. Žiadosti občanov, 8. Interpelácie poslancov, 9. Interpelácie občanov, 10. diskusia, 11. Záver

14.09.2022  16,40 hod. oznam 

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že zajtra 15.09.2022 bude predajňa potravín COOP Jednoty zatvorená.

Marián Štefkovič Vás pozýva na sv. omšu spojenú s posvätením kaplnky, ktorá sa bude konať 15.09.2022 o 13,30 hod. v osade Jančokovci. Svätú omšu a posviacku kaplnky bude sláviť PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek O. Prém. opát Želivský biskup, PaeDr. PhDr. siard Dušan Sklenka O. Prém. provizor kláštora Želiv, Mgr. Tibor Jányi  správca farnosti Horné Hámre, Mgr. Ján Puchala správca farnosti Veľké Pole.

06.09.2022  10,45 hod. – oznam 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vás pozýva na komentovanú prehliadku hradu Revište, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. septembra o 10:00. Históriou hradu vás prevedie predseda Združenia na záchranu hradu Revište. Súčasťou prehliadky budú aj dobové scénky v podaní historickej šermiarskej skupiny Vir Fortis zo Zvolena. Lístky je možné zakúpiť vopred na stránke www.zahoramizadolami.sk v sekcii Rezervuj si zážitok alebo priamo na mieste. Vstupné je 5 eur, deti do 8 rokov zdarma.

Región GRON vás tiež pozýva na komentovanú vychádzku po Banskom náučnom chodníku v Novej Bani, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. septembra o 10:00 v Novej Bani. V sprievode baníka Branislava Medveďa sa pôjde po trase A. Prehliadka je určená všetkým, ktorí by sa radi dozvedeli viac o histórii baníctva v Novej Bani.  Na prehliadku je potrebné zakúpiť si lístky vopred, najneskôr do piatka 12:00, na stránke www.zahoramizadolami.sk v sekcii Rezervuj si zážitok. Vstupné je 6 eur pre dospelých, deti do 8 rokov zdarma.

02.09.2022  07,40 hod. – oznam 

Riaditeľstvo Základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici oznamuje svojim žiakom, že v pondelok 5. septembra 2022  o 8.00 hod. v Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici sa bude slúžiť slávnostná sv. omša.  Žiaci so svojimi rodičmi prídu priamo do kostola. Po skončení sv. omše sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi presunú do školy. Žiaci si prinesú prezuvky. Je potrebné odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka cez edupage alebo na tlačive, ktoré nájdu na www školy, prípadne si ho môžu prísť prevziať na sekretariát školy.  ŠKD  a školská jedáleň budú v prevádzke  od utorka 6. septembra 2022.  Všetky informácie sú dostupné na stránke školy.

30.08.2022  14,00 hod. – oznam

OZNAM  o odovzdaní kandidátnych listín a delegovaní členov do MVK /OVK/ do volieb samosprávy obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022.   Kandidátne listiny a oznámenie o delegovaní členov do MVK /OVK/ do volieb samosprávy obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022  môžete odovzdať dnes 30.08.2022 u p. Pittnerovej na tel.č. 0908512221.

Smútočný oznam  –  Rodina Chmolová Vám so zármutkom oznamuje, že zomrel náš spoluobčan p. Jozef  Chmola vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým p. Jozefom Chmolom bude 01.09.2022 vo štvrtok o 15,00 hod. v miestnom kostole so svätou omšou.   Venujme mu tichú spomienku

18.08.2022  11,00 hod. – oznam

Vážení motoristickí fanúšikovia, Speedway Club Žarnovica Vás pozýva na ďalšie preteky na plochej dráhe, ktoré organizuje s podporou mesta Žarnovica. V sobotu 20. augusta sa uskutoční Pohár priateľstva, ktorého sa zúčastnia plochodrážnici z Poľska, Talianska, Ukrajiny, Českej republiky a Slovenska. Jazdiť sa bude systémom dvojíc. Preteky na žarnovickom štadióne sa začínajú o 15.00 hodine. Príďte povzbudiť slovenských plochodrážnikov. Viac informácií na www.plochadraha.sk

Slovenská autobusová doprava Zvolen, závod Žarnovica oznamuje, že na závode v Žarnovici je zrušená pokladňa. Preukážky sa vybavujú na SAD v Žiari nad Hronom. Žiadosti na preukážky majú vodiči v autobusoch prípadne aj na  SAD v Žarnovici.

OPTIKA  ANPEK Banská Bystrica dňa 19.8.2022 od 10:00 hod. do 10:45 hod. vo vestibule kultúrneho domu v Horných Hámroch ponúkne možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s  bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou.

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela naša rodáčka p. Helena Šurianska rod. Gontková vo veku 67 rokov zo Župkova. Posledná rozlúčka so zosnulou p. Helenou Šurianskou bude 20.08.2022 v sobotu o 15,00 hod. v Dome smútku v Župkove.  Venujme jej tichú spomienku.

16.8.2022  14,15 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že posledná rozlúčka so zosnulým spoluobčanom p. Mikulášom Tomom bude vo štvrtok 18.08.2022 o 17,00 hod. v cintoríne v Horných Hámroch. Venujme mu tichú spomienku.

11.08.2022  14,35 hod. – oznam

Firma RELAS-Lomy hľadá brigádnikov pre zber arónií v sade na Hornom Pajeri od 22.augusta do 2.septembra.

Je možné zarobiť až 7 eur za hodinu. Záujemci o prácu volajte 0903706092.

10.08.2022  08,50 hod. – oznam 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vás pozýva na komentovanú vychádzku po Baníckom náučnom chodníku v Novej Bani, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. augusta o 10:00 v Novej Bani. V sprievode baníka Branislava Medveďa sa pôjde po trase B. Prehliadka je určená všetkým, ktorí by sa radi dozvedeli viac o histórii baníctva v Novej Bani.  Na prehliadku je potrebné zakúpiť si lístky vopred, najneskôr do štvrtka vrátane a to na stránke www.zahoramizadolami.sk v sekcii Rezervuj si zážitok.

09.08.2022  15,15 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že zajtra 10.08.2022 bude Obecný úrad v Horných Hámroch od 12,00 – 16,00 hod. zatvorený.

04.08.2022   07,30 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že firma VV s.r.o z Banskej Bystrice uskutoční v našej obci zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za hygienické výrobky.  Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka. Balíky nesmú obsahovať kartón. Zber papiera sa uskutoční  v utorok 9.8.2022.  Papier je potrebné zviazať do balíka, kartón sa neberie.  1/ od 15.50-16.05 hod. pri bytovke, 2/ od 16.10-16.20 hod. Obecný úrad, 3/ od 16.20-16.30 hod. na brode.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vás pozýva na komentovanú prehliadku zaniknutého hradu Rudno v Rudne nad Hronom, ktorá sa uskutoční 6. augusta 2022 o 14:00. Históriou hradu návštevníkov prevedie historik Matúš Martinák. Prehliadka bude spojená s asi hodinovým turistickým výstupom k hradu.

Región Gron vás tiež pozýva na komentovanú prehliadku kaštieľa v Žiari nad Hronom, ktorá sa uskutoční 7. augusta 2022 o 15:00. Osudy kaštieľa a jeho obyvateľov návštevníkom predstaví kastelán Peter Mosný. Využite jedinečnú príležitosť pozrieť si vynovené priestory kaštieľa, ktorý nie je bežne prístupný širokej verejnosti.

Na obe prehliadky je možné zakúpiť lístky vopred na stránke www.zahoramizadolami.sk alebo priamo na mieste. Vstupné je 5 eur, deti do 8 rokov zdarma.

01.08.2022  10,35 hod. – oznam 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň   03.08.2022 /v stredu/ o 16.00 hod.  s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3. Rekonštrukcia MK Brod a Zbojno, Zmluvy s LESY SR Katarína Chválová,  4. Zmena projektu Zvýšenie energetickej účinnosti OcÚ a KD Horné Hámre, 5. Zapožičanie majetku obce Horné Hámre pre pracovnú činnosť Sociálneho podniku s.r.o Horné Hámre, 6. Záver

29.07.2022  08,32 hod. – oznam

Zážitkový areál Pekný les v Horných Hámroch pozýva všetky detičky
od 4 do 14 rokov na denný tábor s názvom Leto v lese, ktorý sa
uskutoční v dňoch 15.8.-19.8. 2022 v Horných Hámroch.
Detičky sa budú starať o zvieratká, jazdiť na koni, zabávať sa a
spoznávať tajomstvá lesa.
Pre viac informácii o prihláške prosím kontaktujte telefónne číslo:
0951 869 942 alebo mail stefanizarnovica@gmail.com .
Tešíme sa na všetky detičky.

26.07.2022   09,10 hod. – oznam

Región Gron Vás tiež pozýva na komentovanú prechádzku Záhady záhradného lesa, ktorá sa bude konať v nedeľu 31.7.2022 o 14:00 v Novej Bani. Na prehliadke sa vyberieme do Záhradného lesa, ktorý sa nachádza na Zvoničke a Kohútove a na ceste medzi nimi. V sprievode odborníka sa dozviete rôzne zaujímavosti o domácich i cudzokrajných drevinách, ktoré sú tu vysadené. Prehliadka je určená predovšetkým pre deti, využite preto príležitosť stráviť s nimi príjemné nedeľné popoludnie na Zvoničke v Novej Bani. Na prehliadku je potrebné zakúpiť si lístky vopred, najneskôr do štvrtka vrátane, na stránke www.zahoramizadolami.sk v sekcii Rezervuj si zážitok. Vstupné je 6 eur pre dospelých a 3 eurá pre deti.

Vážení motoristickí fanúšikovia, Speedway Club Žarnovica v spolupráci s mestom Žarnovica Vás pozýva na ďalšie podujatie na žarnovickej plochej dráhe, ktoré organizuje v sobotu a nedeľu 30. a 31. júla. V sobotu sa uskutoční semifinále Majstrovstiev Európy juniorov za účasti pretekárov zo siedmych krajín. V nedeľu to budú Medzinárodné majstrovstvá Slovenska za účasti pretekárov z Poľska, Fínska, Veľkej Británie, Nórska, Maďarska, Slovinska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, Lotyšska, Talianska, Českej republiky a Slovenska. Obidve podujatia sa začínajú o 15.00 hodine. Viac informácií na www.plochadraha.sk.

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel p. Stanislav Kamody zo Župkova vo veku nedožitých 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým p. Stanislavom Kamodym bude zajtra 27.07.2022 o 16,30 hod. v Dome smútku v Župkove so svätou omšou. Venujme mu tichú spomienku.

Smútočný oznam – Rodina Tomová, Mališová, Poliaková Vám so zármutkom oznamuje, že zomrel náš spoluobčan p. Mikuláš Toma vo veku 62 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým p. Mikulášom Tomom bude v kruhu blízkej rodiny.   Venujme mu tichú spomienku.

20.07.2022  14,05 hod. – oznam

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron vás pozýva na komentovanú prehliadku hradu Revište, ktorá sa uskutoční 23.7.2022 o 10:00. Históriou hradu vás prevedie predseda Združenia na záchranu hradu Revište. Súčasťou prehliadky budú aj dobové scénky v podaní historickej šermiarskej skupiny Vir Fortis zo Zvolena. Lístky je možné zakúpiť vopred na stránke www.zahoramizadolami.sk v sekcii Rezervuj si zážitok alebo priamo na mieste. Vstupné je 5 eur, deti do 8 rokov zdarma.

13.07.2022   07,45 hod. – oznam 

Inflačná pomoc

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

osobní asistenti v termíne do 31.08.2022,
opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31.08.2022,
fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022,
seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.

 Ako o ňu požiadať?

Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce.

Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

11.07.2022   09,50 hod. – oznam 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53 Žarnovica oznamuje, že bol  dňa 06.07.2022 vydaný Rozsah hodnotenia určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti: Detský rekreačný rezort – Pajer navrhovateľa RELAS s.r.o Vinohradnícka 6, 971 01 Prievidza. Novostavba detského rekreačného  rezortu je navrhnutá predovšetkým na účely celoročnej rekreácie prioritne ako detský rekreačný rezort. Navrhovaná je zástavba rozptýlených rodinných hniezd – osád. Komplex bude pripojený k inžinierskym sieťam novými pripojeniami.  K dispozícii sa navrhuje pozdĺžne parkovisko a vchody do jednotlivých spoločensko-hospodárskych budov, ktoré majú spevnený povrch pred priestorom exteriérovou dlažbou. V centrálnej časti komplexu sa budú nachádzať spoločensko-hospodárske budovy. V areáli  budú  situované tri hlavné ihriská pre deti, univerzálne a futbalové umiestnené  pri hraniciach pozemku. V poldri budú umiestnené dva altánky. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke https: //www.enviroportal.sk/ a na stránke obce Horné Hámre. Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia k navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní  od jeho zverejnenia príslušnému orgánu Okresnému úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica.

08.07.2022     13,55 hod.  oznam

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vás pozýva na komentovanú vychádzku po Baníckom náučnom chodníku v Novej Bani, ktorá sa uskutoční v sobotu 9. júla o 10:00 v Novej Bani. V sprievode baníka Branislava Medveďa sa pôjde po trase A – prevažne lesom, cez Gupňu. Prehliadka je určená všetkým, ktorí by sa radi dozvedeli viac o histórii baníctva v Novej Bani.  Na prehliadku je potrebné zakúpiť si lístky vopred, najneskôr do piatka 16:00, na stránke www.zahoramizadolami.sk v sekcii Rezervuj si zážitok. Vstupné je 6 eur pre dospelých, deti do 8 rokov zdarma.

Región Gron vás tiež pozýva na komentovanú prehliadku kaštieľa v Žiari nad Hronom, ktorá sa uskutoční 10. júla 2022 o 15:00. Históriou kaštieľa vás prevedie kastelán Peter Mosný. Využite jedinečnú príležitosť pozrieť si vynovené priestory kaštieľa, ktorý nie je bežne prístupný širokej verejnosti. Lístky je možné zakúpiť vopred na stránke www.zahoramizadolami.sk v sekcii Rezervuj si zážitok alebo priamo na mieste. Vstupné je 5 eur, deti do 8 rokov zdarma.

30.06.2022  14,40 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že 05.07.2022 v utorok bude predajňa zatvorená.

21.06.2022  10,00 hod. – oznam

Veterinárna lekárka MVDr. Maďarová oznamuje majiteľom psov v obci Horné Hámre, že vakcinácia psov proti besnote sa uskutoční vo štvrtok 23. 6. 2022 nasledovne:  o 17,00 hod. pri Bytovom dome s.č. 159,  o 17:45 hod.  pri Obecnom úrade,  od 18:00 hod. na Brode. Poplatok za vakcináciu je 15 €.

17.06.2022  13,30 hod. – oznam 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň   22.06.2022 o 15.30 hod. /t. j. streda/ s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3.  Kontrola plnenia uznesení, 4. Správy o kontrolnej činnosti HKO, 5. Záverečný účet obce za rok 2021   a/ výročná správa obce za rok 2021, b/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021, 6. Čerpanie rozpočtu k 31.5.2022 a úprava rozpočtu, 7. Návrh plánu  práce HKO Horné Hámre na 2. polrok 2022, 8. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : a/ žiadosť Slavomír Angleta bytom Potočná cesta 6405, 968 01 Nová Baňa o zriadenie vecného bremena na parcele C-KN 3697 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304 za účelom uloženia elektrickej prípojky k novostavbám dvoch chatiek, b/ žiadosť Richard Tapfer bytom Horné Hámre 319  o povolenie rozkopávky MK parc. E-KN 2078/2 na LV 1304 za účelom uloženia el. prípojky,  c/ žiadosť Slavomír Angleta bytom Potočná cesta 6405, 968 01 Nová Baňa o zriadenie vjazdu z MK C-KN 3697 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304 za účelom zriadenia vjazd k novostavbám dvoch chatiek,  9. Petícia občanov miestnej časti Kostivrch o zabezpečenie všeobecného prístupu k pitnej vode pre všetky nehnuteľnosti, 10. Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022: a) schválenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ Horné Hámre na volebné obdobie 2022 – 2026, b) schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Horné Hámre na volebné  obdobie 2022 – 2026, 11. Rôzne, 12. Žiadosti občanov, 13. Interpelácie poslancov, 14. Interpelácie občanov, 15. Diskusia, 16. Záver

13.06.2022  14,50 hod. oznam 

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel  pán Milan Sitár zo Žarnovickej Huty vo veku 71 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Milanom Sitárom  bude v stredu 15.06.2022 o 15,00 hod. v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch so svätou omšou. Venujme mu tichú spomienku.

10.06.2022  11,30 hod. – oznam 

Stredoslovenská energetika oznamuje občanom, že od 10.06.2022 – 15.06. 2022 bude odpisovať stavy elektromerov v našej obci.

07.06.2022  10,45 hod. – oznam 

BIKE RACING SLOVAKIA a Mesto Žarnovica pozývajú všetky deti v nedeľu dňa 12. júna 2022 na detský pretek BRS do miestneho bikeparku na ulici Slobody, kde si budú môcť zasúťažiť na svojich bicykloch či odrážadlách po miernom teréne a zapojiť sa do tvorivých dielní, ktoré pre nich pripravila nezisková organizácia STEFANY. Program začína o 16.00 hod. Tešíme sa na Vás.

Dňa 11. a 12. júna sa v miestnom bikeparku na ulici Slobody uskutoční Slovenský pohár v cyklistike XCO MTB. Príďte povzbudiť špičku slovenských i svetových pretekárov, ktorí budú jazdiť po špeciálnej pretekárskej dráhe pozostávajúcej z množstva umelo vybudovaných ako aj prírodných prekážok na trávnatom i hlinenom povrchu. Čakajú Vás adrenalínové zážitky a pre najmenších tvorivé dielne od neziskovej organizácie STEFANY. Tešia sa na Vás občianske združenie BIKE RACING SLOVAKIA v spolupráci s mestom Žarnovica, Slovenským zväzom cyklistiky, ministerstvom školstva, neziskovou organizáciou STEFANY a s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Region Gron.

26.05.2022  07,40 hod. – oznam

Kominár zo Žiaru nad Hronom bude 01.06.2022 v našej obci vykonávať kominárske práce a to: Kontrola komína, čistenie a kontrola komína, odstránenie dechtu, revízne správy ku kolaudácii. Súčasťou každej služby je vystavenie potvrdenia pre potreby poisťovní. Cena za práce je závislá od stavu komína. Pri práci budú dodržiavané zvýšené hygienické opatrenia. Môžete sa prihlásiť na tel. čísle 0911/653399 po 18:00 hod.

24.05.2022  13,20 hod. – oznam 

Vedúca pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že vo štvrtok 26.05.2022 bude pošta v Horných Hámroch z prevádzkových príčin zatvorená.

16.05.2022   09,20 hod. – oznam 

Vedúca pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že zajtra 17.05.2022 sa pošta z prevádzkových príčin nebude doručovať. Kto bude mať záujem, môže si poštu prísť prevziať, pošta bude otvorená do 12,00 hod.  Ďakujú za pochopenie.

11.05.2022  11,55 hod. – oznam

Pohronské múzeum Nová Baňa Vás srdečne pozýva na podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 14. mája 2022. V tento večer v čase 18,00 – 22,00 Vás v Pohronskom múzeu čakajú prehliadky  stálych expozícií a dve aktuálne výstavy Podoby a Otec a syn: Dodekovci. V programe o 18,30 vystúpia aj žiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Novej Bani. Posledným bodom programu o 20,00 bude Príbeh zástavy Jednoty Orla z Hodruše-Hámrov. Okolnosti nájdenia zástavy nám priblíži nálezca zástavy Peter Fridrich, historička múzea Katarína Stredáková ozrejmí činnosť celočeskoslovenskej organizácie Jednoty Orla a samotné reštaurovanie zástavy poodhalia reštaurátorky Sylvia Birkušová a Ľuba Wehlend. Pre malých návštevníkov je pripravený malý darček. Vstupné: 2 €

Pracovníci múzea sa tešia sa na Vašu účasť!

OPTIKA  ANPEK Banská Bystrica príde dňa 12.5.2022 od 12:00hod do 12:45hod. do vestibulu KD Horné Hámre, kde Vám  ponúkne možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov spolu s  bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare prineste si ich pre porovnanie so sebou.

Pohronské múzeum Nová Baňa Vás srdečne pozýva na podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 14. mája 2022. V tento večer v čase 18,00 – 22,00 Vás v Pohronskom múzeu čakajú prehliadky  stálych expozícií a dve aktuálne výstavy Podoby a Otec a syn: Dodekovci. V programe o 18,30 vystúpia aj žiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Novej Bani. Posledným bodom programu o 20,00 bude Príbeh zástavy Jednoty Orla z Hodruše-Hámrov. Okolnosti nájdenia zástavy nám priblíži nálezca zástavy Peter Fridrich, historička múzea Katarína Stredáková ozrejmí činnosť celočeskoslovenskej organizácie Jednoty Orla a samotné reštaurovanie zástavy poodhalia reštaurátorky Sylvia Birkušová a Ľuba Wehlend. Pre malých návštevníkov je pripravený malý darček.

Pracovníci múzea sa tešia sa na Vašu účasť!

Vstupné: 2 €

Cukráreň Alžbetka z Novej Bane bude v sobotu 14.5.2022  od  10.00 hod. do 12.00 hod.  robiť   rozvoz balených zákuskov v obci Horné Hámre. Auto postojí v čase od 10,00 do 10.30 hod. pri obecnom úrade. Po 10.30 do 12.00 hod. prejde ulicami obce a zastaví na znamenie. Je možné zatelefonovať si aj individuálnu objednávku na tel. číslo 045/6856707.  Zákusky budú balené v krabičkách v rôznych množstvách, rôznych cenách a rôznych druhoch.  Platba je možná v hotovosti, ale aj kartou.

09.05.2022    08,45 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že firma VV s.r.o z Banskej Bystrice uskutoční v našej obci zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za hygienické výrobky.  Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka. Balíky nesmú obsahovať kartón. Zber papiera sa uskutoční  vo štvrtok 12.5.2022.

1/ 16.30-16.45 hod. bytový dom

2/ 16.50-17.00 hod. Obecný úrad

3/ 17.00-17.10 hod. na Brode

V našej obci a blízkom okolí sa pohybujú dva psy, ktoré sa stratili z dvora rodinného domu včera večer. Jeden je vyššieho vzrastu, rasa Kangal a druhý je zlatý retriever. Jeden reaguje na meno Boro a druhý Marver ..ak ste ich niekde videli kontaktujte 0907200700.

03.05.2022    10,45 hod. – oznam

Vedúca pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 05.05.2022 vo štvrtok bude pošta v našej obci z prevádzkových príčin zatvorená.

29.04.2022   09,40 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch dňa  04.05.2022 t.j. streda o 15,30 hod. s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení 1-11/2022, 4. Komisia na ochranu verejného záujmu, 5. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce: a/ žiadosť Stanislav Maruška a manželka Horné Hámre 162 o vysporiadanie parcely  E-KN 2155/2 o výmere 60 m2 na LV 1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre, b/ žiadosť Peter Mikula, L. Svobodu 14, Banská Štiavnica o odkúpenie časti parcely E-KN 2080/3 o výmere 65 m2 a parcely E-KN č.2079/2 o výmere 90 m2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304, za účelom vysporiadania vlastníckych  vzťahov žiadateľa, c/ žiadosť Mgr. Anton Pajerský Horné Hámre 479 a spol. o povolenie na podvŕtanie miestnej komunikácie parcely C-KN 3537 na LV 2411 vo vlastníctve obce  za  účelom odvedenia dažďovej vody do Kľakovského potoka a prípravy na výstavbu ČOV,  d/ žiadosť Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina o stanovisko k realizácii stavby  Výmena vzdušného vedenia NN za zemný NN kábel pred OcÚ Horné Hámre na  parcele E-KN 2083/2 na LV  1304  vo vlastníctve obce Horné Hámre, e/ žiadosť Zdenӗk Chmela a Daniela Chmelová Závadská 22, Bratislava na obnovenie  právneho stavu parcely   C-KN 4085/2 na LV 2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre, f/ žiadosť Róbert Vacval Horská 1314/42, Partizánske o zriadenie vecného bremena na  parcele C-KN 3070 na LV  2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre za účelom zriadenia elektrickej prípojky k plánovanej výstavbe rekreačnej chaty na parcele  C-KN  3082/2 vo vlastníctve žiadateľa. 6. Žiadosti občanov,  7. Rôzne,  8. Interpelácie poslancov, 9. Interpelácie občanov,  10. Diskusia, 11. Záver.

28.04.2022   09,10 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že dňa 05.05.2022 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.  Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred OÚ, v čase od 11:30 hod. do 13:00 hod. Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie. Mimoriadna ponuka okuliarov už od 24€ aj so sklami.

27.04.2022  10,10 hod. – oznam

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že pošta bude z prevádzkových príčin v stredu 27.04.2022 zatvorená a 28.04.2022 vo štvrtok bude otvorená od 07,00 hod. 12,00 hod. a od 13,00 – 16,45 hod.

22.04.2022   12,55 hod. – oznam

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem darovať 2% zo svojich daní, že tlačivá k poukázaniu 2% sú k dispozícii na tunajšom Obecnom úrade a na stránke obce Horné Hámre. Prostredníctvom  OZ Nadácie na ochranu fauny a flóry Kremnických a Štiavnických vrchov môžete 2% darovať napr. na voľnočasové využitie, DHZ Horné Hámre, MŠ Horné Hámre do konca apríla 2022.

20.04.2022  11,10 hod. – oznam 

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že pošta bude vo štvrtok 21.04.2022 v našej obci zatvorená.

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 25.04.2022 bude predajňa z dôvodu inventúry zatvorená a 27.04.2022 bude z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny zatvorená.

11.04.2022  11,45 hod. – oznam 

Cukráreň Alžbetka z Novej Bane bude v sobotu 16.4.2022   od  16.00 hod. do 18.00 hod.  robiť   rozvoz balených zákuskov v obci Horné Hámre. Auto postojí v čase od 16.00 do 16.30 hod. pri obecnom úrade. Po 16.30 hod. prejde ulicami obce a zastaví na znamenie. Je možné zatelefonovať si aj individuálnu objednávku na tel. číslo 045/6856707.  Zákusky budú balené v krabičkách v rôznych množstvách, rôznych cenách a rôznych druhoch. Platba je možná v hotovosti, ale aj kartou.

Spoločnosť Cortizo Slovakia, Nová Baňa, ponúka prácu pre operátorov výroby na rôzne oddelenia: baliareň, lisovňa, lakovňa, expedícia a pod.. Odmeňovanie závisí od typu pracovnej pozície, nástupný plat začína od 770 €/brutto. K základnému platu ponúkame mesačné prémie do 120 EUR, dochádzkový bonus, rizikové a zmenové príplatky a rôzne iné benefity. Doprava do  a  zo zamestnania zdarma firemným autobusom zo smeru Handlová, Žiar nad Hronom a Levice. Pre viac informácií nás kontaktujte na telefónnom čísle 0918 811 177 alebo sa zastavte osobne v Novej Bani.

08.04.2022  13,20 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že v piatok 15.04.2022 a v pondelok 18.04.2022 bude  predajňa potravín zatvorená. V sobotu 16.04.2022 bude predajňa otvorená od 07,00 do 12,00 hod. Ak máte záujem kúpiť si chlieb a pečivo na veľkonočné sviatky nahláste si ho do stredy 13.04.2022 na tel. č. 045/6812747.

06.04.2022  10,40 hod. – oznam 

Na základe nepriaznivej situácie výbor ZO JDS v Horných Hámroch oznamuje, že výročná volebná schôdza členov JDS sa v plánovanom termíne  10.04.2022 neuskutoční. Pravdepodobné stretnutie sa uskutoční v mesiaci máj alebo jún v  priestoroch športového areálu  TJ Klas Horné Hámre. Presný termín bude včas oznámený. Za pochopenie ďakujú.

05.04.2022 13,45 hod. – oznam

Obecný úrad Horné Hámre v spolupráci s firmou Zedko organizujú akciu vyčistime si svoju obec, čistením čiernych skládok v našej obci za účasti žiakov ZŠ Župkov.  Dobrovoľníci, ktorí budú mať záujem pomôcť pri tejto aktivite vyzbierania odpadu z čiernych skládok v našej obci, prihláste sa na tunajšom obecnom úrade.

Akcia sa uskutoční 09.04.2022 v sobotu o 9,30 hod. Zraz účastníkov je pred Obecným úradom Horné Hámre. Zber odpadu sa uskutoční za každého počasia.

04.04.2022  10,45 hod. – oznam

Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom, že dňa 05.04.2022 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu pre poistnú udalosť. Záujemci sa môžu nahlasovať na tel. čísle 0903885802. Cena za bežné čistenie je 30 eur aj s Revíznou správou a komínovým štítkom.

01.04.2022   13,05 hod. – oznam

Mesto Žarnovica v spolupráci s Červeným krížom ZH a Národnou transfúznou službou BA organizuje bezpríspevkové darcovstvo krvi. Odber krvi sa  bude v meste Žarnovica konať v utorok 5. apríla 2022 v priestoroch kultúrneho domu na Dolnej ulici  od 8:00 hod. do 10:00 hod.

30.03.2022  10,05 hod. – oznam

Firma Esty  Žiar nad Hronom Vám oznamuje, že v utorok  05.04.2022 sa v našej obci uskutoční mobilný výkup papiera formou výmeny za hygienické výrobky Harmasan. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka. Balíky nesmú obsahovať kartón ani lepenku.  Zber papiera sa uskutoční  05.04.2022 /utorok/: na Brode:  o 16,30 hod., pri Obecnom úrade: o 16,50 hod., pri bytovom dome s.č. 159: o 17,10 hod. Zber sa bude realizovať za každého počasia.

Obecný úrad v Horných Hámroch Vám oznamuje, že zajtra 31.03.2022 bude Obecný úrad v Horných Hámroch od 08,30 hod. do 15,00 hod. zatvorený.

Firma Kohaplant ponúka na predaj ovocné stromčeky, kríky, drobné ovocie a ruže. Taktiež špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania zásob. Záujemcovia si tovar môžu prísť zakúpiť 30.03.2022 v stredu o 12,40 hod. pred Obecný úrad Horné Hámre.

28.03.2022  14,15 hod. – oznam

Cirkevná Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční  04.04.2022 (v pondelok)  od 13.00 do 17.00 hod. Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré k 31.08.2022 dovŕšia vek 6 rokov a tie, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. Na zápis je potrebné priniesť:  rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP.  Rodičia môžu svoje dieťa prihlásiť vopred formou elektronickej prihlášky na stránke školy a do školy sa dostavia len na overenie osobných údajov v danom termíne. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať na stránke školy.  Tešíme sa na všetkých nových prvákov.

Ponúkame čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparujeme, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijeme paplóny, periny,  vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkame rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality.  Pre vaše  perie  prídeme  priamo  až k vám domov a z domu to zadarmo odvezieme a hotové výrobky Vám domov dovezieme stačí zavolať na telefóne  číslo  0905 267 750 a my prídeme  k vám. Kto zavolá na telefónne číslo  dostane  darček  zdarma ku objednávke dnes . Opakujem  telefónne  číslo  0905 267 750.

23.03.2022  13,55 hod. – oznam 

Firma Kohaplant ponúka na predaj ovocné stromčeky, kríky, drobné ovocie a ruže. Taktiež špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania zásob. Záujemcovia si tovar môžu prísť zakúpiť 25.03.2022 v piatok o 13,30 hod. pred Obecný úrad Horné Hámre.

Výbor DHZ Horné Hámre pozýva všetkých svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 26.03.2022 o 17,00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Horných Hámroch.

Cukráreň Alžbetka z Novej Bane bude v sobotu 26.3.2022   od  17.00 hod. do 18.30 hod.   robiť   rozvoz balených zákuskov v obci Horné Hámre.  Auto postojí v čase od 17,00 do 17.30 hod. pri obecnom úrade. Po 17.30 hod. prejde ulicami obce a zastaví na znamenie. Je možné zatelefonovať si aj individuálnu objednávku na tel. číslo 045/6856707. Zákusky budú balené v krabičkách v rôznych množstvách, rôznych cenách a rôznych druhoch. Platba je možná v hotovosti, ale aj kartou.

17.03.2022 15,10 hod. – oznam

SSE oznamuje, že 21.03.2022 bude od 8,00 – 16,30 hod. prerušená distribúcia el. energie. Bez el. energie budú domy od s.č. 142, 143, 144, 145, 146, 147, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 354, 355, 357, 360, 361, 362, 478, 479.

15.03.2022  14,30 hod. – oznam

Firma Kohaplant ponúka na predaj ovocné stromčeky, kríky, drobné ovocie a ruže. Taktiež špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania zásob. Záujemcovia si tovar môžu prísť zakúpiť 16.03.2022 v stredu o 11,40 hod. pred Obecný úrad Horné Hámre.

01.03.2022  08,45 hod. – oznam

Vážení občania, mesto Žarnovica vzhľadom na vzniknutú situáciu na Ukrajine pripravuje zriadenie organizačného centra na podporu ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny.  Zároveň chceme poprosiť ľudí, ktorí majú voľné rodinné domy, byty, chaty alebo akékoľvek iné vhodné priestory a sú ich ochotní poskytnúť prichádzajúcim ľudom z Ukrajiny, aby sa prihlásili v CIZS ( bývalé Zdravotné stredisko) u Mgr. Veroniky Šmondrkovej na tel. čísle 0911 532 342 alebo prostredníctvom emailu veronika.smondrkova@zarnovica.eu.  Ubytovanie by malo byť vykurované a malo by mať zariadenie pre základné hygienické potreby, nakoľko predpokladáme poskytnutie bývania matkám s deťmi.   Mesto Žarnovica podporuje zbierku základných potrieb, ktorú organizuje pán Vladimír Búri a ktorá sa bude konať 2. marca 2022 od 9:00 hod. do 18:00 hod. v priestoroch budovy Paralympijského centra (Športový klub) v Mestskom športovom areáli. Od štvrtka 3.3.2022 a v piatok 4.3.2022 bude pokračovať zbierka v priestoroch kultúrneho domu na Dolnej  ulici od 9:00 hod. do 18:00 hod. O ďalších dňoch budeme podľa záujmu informovať. Zoznam vecí, ktoré môžu občania priniesť – zimné veci – teplé ponožky, rukavice, šaty, čiapky, deky, z potravín – keksíky, malé balené vody, džúsy, trvanlivé potraviny, z hygienických potrieb – detské plienky, dezinfekčné utierky, toaletný papier, vložky.  Všetci občania by sme mali urobiť všetko preto, aby sme vedeli pomôcť ľudom, ktorí to naozaj potrebujú.

Ďakujeme za pochopenie.

22.02.2022 11,15 hod. – oznam

Sad arónií v Horných Hámroch – Horný Pajer, hľadá správcu sadu. Práca je sezónna od apríla do októbra, platená za odpracovanú hodinu 6 eur, bez pevnej pracovnej doby. Požiadavky na záujemcov sú – vzťah k práci v sade, manuálna spôsobilosť  a zručnosť, samostatnosť a schopnosť organizovať potrebné práce. Výhodou sú skúsenosti z prácou v akomkoľvek sade ovocia. Pre viac informácií príp. záujem volajte 0903 706 092, Ing.Lukačka.

21.02.2022 08,15 hod. – oznam

Vedúca pošty v našej obci Vám oznamuje, že  dnes 21.02.2022 bude pošta v našej obci zatvorená od 10,00 – 13,00 hod.

18.02.2022  08,45 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  23.02.2022 t.j. streda o 15.30 hod. s nasledovným programom: 1.Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2.Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení 56-78/2021, 4. Správa o vykonanej inventarizácii majetku obce Horné Hámre za rok 2021, 5. Žiadosť mesta Nová Baňa o príspevok na Centrum voľného času, ul. Bernolákova 30 na školský rok 2021/22, 6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Hámre za rok 2021, 7. Žiadosť DSC Élim, n.o. Elektrárenská 484/7 Zvolen o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, 8. Žiadosť  občanov Horných Hámrov  o vybudovanie obecného vodovodu, 9. Žiadosť Relas s.r.o Vinohradnícka 6, Prievidza o stanovisko k zámeru „Detský rekreačný rezort – PAJER”, 10. Rôzne, 11. Interpelácie poslancov, 12. Interpelácie občanov, 13. Diskusia, 14. Záver.

14.02.2022  14,05 hod. –  oznam

Oznamujeme Vám, že firma VV s.r.o z Banskej Bystrice uskutoční v našej obci zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za hygienické výrobky.  Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka. Balíky nesmú obsahovať kartón. Zber papiera sa uskutoční  v piatok 18.2.2022.

1/ 16.30-16.45 hod. bytový dom

2/ 16.50 hod. Obecný úrad

3/ 16.55-17.05 hod. na Brode

08.02.2022  07,50 hod. – oznam

Pohronské múzeum Nová Baňa organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja Vás pozýva na prednášku venovanú 77. výročiu tragickej udalosti v Kľakovskej doline Krvavá nedeľa dňa 18.02.2022 o 17,00 hod. vstupné 2 eurá.

Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom že dňa 11.02.2022 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu pre poistnú udalosť. Záujemci sa môžu nahlasovať na ocu prípadne na tel.  čísle: 0903 885 802. Cena za bežné čistenie je 30 eur aj s Revíznou správou a komínovým štítkom. Naši pracovníci sú zabezpečený ochrannými prvkami ako sú respirátory, ochranné rukavice a taktiež dezinfekčné prostriedky. Majú platné osvedčenie a prekonaní ochorenia COVID 19 a tiež sú už aj za očkovaný.

04.01.2022  13,20 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že 06.01.2022 bude predajňa zatvorená.

03.01.2022  16,10 hod. –  oznam

Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa Vám na prahu Nového roka 2022 prihovoril.

    Prajem Vám všetkým príjemné januárové popoludnie. Prihováram sa k Vám v mene svojom, v mene poslancov obecného zastupiteľstva, a taktiež v mene pracovníkov obecného úradu .

     Neuveriteľne rýchlo beží čas  a opäť sme o rok starší, skúsenejší.  Pred pár dňami začal plynúť Nový rok 2022, o ktorom sa hovorí, že bude jednou z ďalších ťažkých skúšok v našom živote. Bude to rok volebný, lebo v novembri nás čakajú voľby do obecných samospráv a vyšších územných celkov . V krátkosti preto zhodnotím predchádzajúci rok.

     Po niekoľkoročných etapách sme ukončili rekonštrukciu obecného vodovodu, vďaka čomu  si môžete pustiť doma kvalitnú a zaručene pitnú vodu. Okrem zhodnotenia majetku obce a vybudovania základnej infraštruktúry je to  najzásadnejší krok v ďalšom pokračovaní rozvoja našej obce.

       Podarilo sa nám rozbehnúť a uviesť do praxe techniku projektu biologicky rozložiteľného odpadu Združenia obcí Kľakovskej doliny, ktorý má podstatný význam pre udržateľnosť percentuálnej miery separácie odpadu a súčasne poplatku  za zber, zvoz a likvidáciu odpadu v našej obci. Vám všetkým, ktorí svedomite a usilovne separujete jednotlivé zložky komunálneho odpadu patrí poďakovanie, nakoľko máte zásluhu na dosiahnutí požadovaného percenta separácie zložiek komunálneho odpadu,  od ktorého sa odvíja poplatok za uloženie komunálneho odpadu  na skládke odpadov. Súčasne tým chránite životné prostredie pred skládkovaním odpadov, ktoré majú svojím rozkladom negatívny dopad na našu prírodu.  V tomto roku sa postupne spúšťa opätovné zálohovanie určitých obalov, ktoré sa budú opätovne vracať do systému iným spôsobom ako doposiaľ. Podrobnejšie informácie Vám budeme sprostredkovávať verejných rozhlasom a publikovaním na stránke obce.

      Neustálym zhoršovaním a prehlbovaním pandémie Covid19 v roku 2021 sme sa snažili Vás ochrániť a pomôcť Vám pri prevencii šírenia epidémie dlhodobým testovaním ako i očkovaním, ktoré bolo u nás zorganizované 3x. Ďakujem Vám za kladný prístup a akceptáciu opatrení, ktoré majú za následok aj zásah do Vaších základných práv a  osobných slobôb, lebo to je jediná cesta, ako sa čo najskôr  vymaniť z dosahu a dopadov  pandémie.

     Po náročnom období v čase uvoľnenia opatrení sme pre Vás zorganizovali významné kultúrno-spoločenské podujatie spoločne so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov a dobrovoľníkmi DHZ Horné Hámre – 630.výročie prvej písomnej zmienky. Toto podujatie okrem bohatého kultúrneho programu opäť umožnilo účastníkom a hosťom aspoň na krátky čas zabudnúť a odreagovať sa z údelu pandémie, stretnúť sa s rodinou, s priateľmi, so susedmi, po časoch izolácie a lockdownu, ktoré sú už bežnou súčasťou života.

     V tomto roku chceme ďalej pokračovať v rozvoji obce napr. rekonštrukciou domu smútku z vlastných prostriedkov , vybudovaním multifunkčných ihrísk v športovom areáli z nenávratných finančných prostriedkov, v príprave  projektovej dokumentácie a výberu dodávateľa na výstavbu mosta v centre obce, ak uspejeme v žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na riadiacom orgáne Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry aj rekonštrukciou a zateplením budovy obecného úradu s ohľadom na jeho energetickú hospodárnosť.  Teda plány a ciele máme opäť náročné, uvidíme, do akej miery sa nám podarí tieto ciele dosiahnuť a súčasne zhodnotiť majetok obec. Okrem spomenutých vecí je mnoho problémov, ktoré treba za chodu riešiť, taktiež výziev, ktoré nás budú zamestnávať v rýchlo plynúcom čase reálneho žitia, ale nechcem Vás týmto detailne zdržiavať.

     Chcel by som sa touto cestou poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva Horné Hámre,  pracovníkom obecného úradu, zamestnancom Materskej školy a ZO JDS Horné Hámre, za poctivú prácu,  pomoc a spoluprácu v dosiahnutí spomenutých cieľov, ale taktiež všetkým občanom, sponzorom a sympatizantom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, či už finančným, materiálnym alebo technickým, podieľali na spolupráci pri organizácii a zabezpečení   630.výročia obce Horné Hámre, ktorá bola reprezentatívna a tým sme  spoločne vytvorili pozitívny obraz našej obce v celom regióne. Úprimne všetkým  touto cestou ďakujem .

     Milí spoluobčania , na prahu Nového roka 2022  Vám všetkým prajem pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a pohody v kruhu svojich najbližších, ale i osobných a pracovných úspechov, aby sme sa čo  najskôr vrátili do bežného života spred 2 rokov.                                      

                                                                             Ing. Milan Mokrý, starosta obce                 

30.12.2021  11,30 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že 31.12.2021 bude predajňa otvorená od 07,00 – 11,00 hod. a v sobotu 01.01.2022 bude predajňa zatvorená.

27.12.2021   13,00 hod. – oznam 

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že od zajtra 28.12.2021 je obnovená prevádzka predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch v čase pôvodných otváracích hodín.

13.12.2021  11,15 hod. – oznam

Cukráreň Alžbetka z Novej Bane bude v sobotu 18.12.2021   od 14.30.  do 15.30 hod.  robiť rozvoz balených zákuskov v obci Horné Hámre.  V čase od 14.30 do 15.00 postojí auto pri obecnom úrade.  Po 15. 00 prejde auto  ulicami obce a zastaví na znamenie.  Zákusky budú balené v krabičkách v rôznych množstvách, rôznych cenách a rôznych druhoch. Rezy, ovocné kocky, veterníky, krémeše, cheesecake.  Tortičku, alebo zákusky je možné si objednať aj  vopred telefonicky na tel.č.045/6856707.  Platba je možná v hotovosti, ale aj kartou.

Vedúca potravín COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že v stredu 15.12.2021 v skorých ranných hodinách budú do predajne dovezené živé kapre, preto je potrebné si ich prísť prevziať od 06,00 – 07,00 hod.

Zároveň Vám oznamuje zmenu otváracích hodín od dnes 13.12.2021. Predajňa bude otvorená v pondelok 07,00 – 10,00 hod.

v utorok  07,00 – 15,30 hod.

v stredu  07,00 – 14,00 hod.

vo štvrtok 07,00 – 15,30 hod.

v piatok  07,00 – 15,30 hod.

v sobotu  07,00 – 10,30 hod.

10.12.2021 14,30 hod. oznam 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva oznamuje, že zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch sa uskutoční  dňa  15.12.2021 o 15.30 hod. t.j. streda s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Inventarizácia majetku obce Horné Hámre .
 5. VZN č.1/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022.
 6. VZN č.2/2021 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022.
 7. Správa z kontroly HKO.
 8. Rozpočet obce na roky 2022-2024, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022
 9. Čerpanie a úprava rozpočtu.
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2022.
 11. Plán rokovaní OZ Horné Hámre na rok 2022 .
 12. Žiadosť Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica o dotáciu na Centrum voľného času pri ZŠ A.Kmeťa, ul.A.Sládkovičova 24, Žarnovica pre rok 2022.
 13. Žiadosť Mesto Žarnovica o dotáciu pre Centrum voľného času, ul.Fr. Kráľa č. 838 pre rok 2021.
 14. Žiadosť o dotáciu Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Hámre na zveľadenie areálu farského úradu Horné Hámre
 15. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce: a/ žiadosť o zriadenie vecného bremena žiadateľov Richard Maruška a Ing. Jana Marušková bytom Župkov 299 na parcelách registra C-KN č. 2760 a  č.2867 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom uloženia el. prípojky  k rodinnému domu, b/ žiadosť Igor Bosák, bytom Žiar nad Hronom, Komenského 16/14 o prenájom  parciel CKN 3808 a 3652 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411 za účelom chovu včiel a umiestnenia úľov, c/ žiadosť Gejza Fúsatý, bytom Nová Baňa, Kamenárska 1241/68, Jozef Fúsatý, bytom Nová Baňa, Kamenárska č.1362/86 a Marta Jakubíková, bytom Brehy 299 o odpredaj časti parcely EKN 2145/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304 ako ostatná plocha v rozsahu  110 m2 podľa vytýčenia geometrickým plánom,  d/žiadosť Eva Urblíková, bytom Nová Baňa, Nábrežná 15 o odpredaj časti parciel CKN 3668/2 o výmere 40 m2 a 3669/3 vo výmere 18 m2  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411  podľa vytýčenia geometrickým plánom, e/ žiadosť Rastislav Jágerský, bytom Horné Hámre č.19 o odpredaj časti parcely registra E KN č. 330 a 2080/3 vo vlastníctve obce Horné Hámre  za účelom vybudovania vjazdu k novostavbe rodinného domu ako i odstavnej parkovacej plochy podľa GP 36636029-152/2019 overeného 24.9.2019 pod Gj -345/2019, f/ žiadosť Mgr. Alexander Kováč a Katarína Koprdová bytom Bystrická 2484/26, Pezinok o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na parcele C-KN 3537 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411 na parcelu C-KN 3625 k plánovanej novostavbe rodinného domu,  g/ petícia občanov v zastúpení Ing. Rudolf Lukačka Horné Hámre 365 o podporu všeobecného prístupu k pitnej vode pre všetky nehnuteľnosti v lokalite Kostivrch.
 16. Žiadosti občanov.
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Záver

06.12.2021  09,40 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva oznamuje, že dňa 08.12.2021 o 16,00 hod. /t.j. v stredu/ sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch s nasledovným programom: 1.Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2.Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3. Sociálny podnik s.r.o Horné Hámre, 4. Diskusia, 5. Záver.

02.12.2021  10,05 hod. – oznam 

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že od dnes 02.12.2021 sa bude  v našej obci odpisovať spotreba vody. Spotrebu vody bude odpisovať pracovník obecného úradu, preto žiadame občanov, aby pracovníkovi obecného úradu zabezpečili prístup k vodomerným šachtám.

30.11.2021  12,10 hod. – oznam

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela naša spoluobčianka p. Anna Jakalová  vo veku 87 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulou p. Annou Jakalovou bude v kruhu rodiny.  Venujme jej tichú spomienku.

24.11.2021  15,45 hod. – oznam

Firma Esty  Žiar nad Hronom Vám oznamuje, že v pondelok 29.11.2021 sa v našej obci uskutoční mobilný výkup papiera formou výmeny za hygienické výrobky Harmasan. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka. Balíky nesmú obsahovať kartón ani lepenku.  Zber papiera sa uskutoční  29.11.2021 /pondelok/: na Brode:  o 16,30 hod., pri Obecnom úrade: o 16,50 hod., pri bytovom dome s.č. 159: o 17,10 hod. Zber sa bude realizovať za každého počasia.

22.11.2021  14,43 hod. – oznam

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan pán Karol Káčer  vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Karolom Káčerom bude  vo štvrtok 25.11.2021 o 14,30 hod. v dome smútku v Žarnovici. Venujme mu tichú spomienku.

19.11.2021  08,20 hod. – oznam 

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel  pán Rudolf  Valenta  zo Župkova vo veku 71 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Rudolfom Valentom  bude zajtra 20.11.2021 o 13,00 hod. so svätou omšou v Župkove. Venujme mu tichú spomienku.

Vedúca pošty v našej obci Vám oznamuje, že v utorok 23.11.2021 bude pošta v našej obci z prevádzkových príčin zatvorená.

16.11.2021  11,20 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že v stredu  17.11.2021 /sviatok/ bude predajňa potravín zatvorená.

10.11.2021  17,05 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že ANPEK z Banskej Bystrice uskutoční meranie zrakovej ostrosti zdarma. Môžete si dať vymeniť sklá do rámu alebo dať vyhotoviť kompletne nové dioptrické okuliare. Ak nosíte okuliare, prineste ich pre porovnanie so sebou. Hotové dioptrické okuliare Vám prinesú osobne. Meranie sa uskutoční v piatok 12.11.2021 od 10.40.-11.15. hod. vo vestibule Kultúrneho domu v Horných Hámroch.

27.10.2021  07,50 hod. – oznam

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vás pozýva 02.11.2021  o 10,00 hod. pred Obecný úrad Horné Hámre /v prípade nepriaznivého počasia do sály kultúrneho domu/ na stretnutie, ktorého predmetom bude predstavenie zrealizovaných rekonštruovaných úsekov cestných komunikácií, plán investícií v najbližšom období, rozvojové zámery Banskobystrického samosprávneho kraja a otázky verejnosti. Podujatia sa zúčastní predseda BBSK p. Lunter, poslanci zastupiteľstva BBSK za okres Žarnovica i riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry  Ing. Machala.

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že v pondelok 01.11.2021 /sviatok/ bude predajňa potravín zatvorená.

Spoločnosť Cortizo Slovakia, ktorá sa zaoberá výrobou hliníkových profilov so sídlom v  Novej Bani, hľadá zamestnancov do výroby na rôzne pracovné pozície formou trvalého pracovného pomeru.  Minimálny nástupný plat je od 730 €/brutto mesačne v závislosti od pracovnej pozície, mesačné bonusy, príplatky a rôzne iné benefity.  Ponúkame dopravu zdarma firemným autobusom zo smeru Žiar nad Hronom – Nová Baňa a zo smeru Levice – Nová Baňa.  V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 045/68 55 402 alebo osobne priamo v spoločnosti Cortizo Nová Baňa v čase od 7:30 do 16:30 hod.

25.10.2021  15,00 hod. – oznam

Mobilné očkovacie centrum Vám oznamuje, že do 27.10.2021 sa môžete nahlásiť na tunajšom Obecnom úrade na očkovanie a to: vakcínou Pfizer/BioNTech sa bude očkovať od veku 12 rokov, k  dispozícií bude aj vakcína Johnson&Johnson ( jednodávková) od 18 rokov.  Zaočkovaní druhou dávkou vakcíny budú aj obyvatelia, ktorí boli očkovaní prvou dávkou mimo našej obce. Očkovať sa bude prvou aj druhou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech.

19.10.2021  12,42 hod. – oznam

Vedúca potravín COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že si v predajni môžete zakúpiť   kapustu rezanú 10 kg po 5 eur, kapustu celú hlávkovú 1 kg po 0,39 eur.

13.10.2021  12,50 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že zber nebezpečného odpadu v našej obci sa uskutoční  23.10.2021 / v sobotu/ na  zbernom mieste pred Obecným úradom Horné Hámre.  Občania miestnych častí Žarnovická Huta, Majer, Pajer, Kostivrch, Kajlovka, Lipie ako aj   z iných  miestnych častí obce Horné Hámre  môžu nebezpečný odpad zhromaždiť počas týždňa v zbernom dvore oproti obecnému úradu /za bránou/ počas pracovnej doby.   Občania, ktorí nemajú možnosť doviesť odpad na určené miesto, je potrebné nahlásiť svoje údaje na Obecný úrad v Horných Hámroch do 22.10.2021  /t.j. piatok/.  Zbierajú sa tieto druhy odpadov:    všetky druhy elektroodpadov – veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, svietidlá, žiarovky, žiarivky, neónky, elektrické náradie, elektronické hračky, meracie prístroje, batérie a akumulátory, automobilové, olovené batérie, nikel – kadmiové, ortuťové, alkalické, malé batérie, jedlé oleje na vyprážanie a varenie v uzavretých obaloch, železné a neželezné kovy meď, zinok, nikel, olovo, cín, bronz, nerez, hliník, mosadz,  prázdne a použité tonery, odpadové káble.

Iné druhy odpadov ako sú vyššie uvedené neberú.

11.10.2021  15,05 hod. – oznam

SSE oznamuje, že v utorok 12.10.2021 od 7,00 – 14,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci. Bez elektriny budú domy s.č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 156, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 279, 292, 293, 298, 299, 300, 301, 346, 350, 352, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 370, 372, 377, 379, 390, 435, 478, 479, 497, 235, 241, 246, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 349, 365, 402, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 332, 333, 342, 364, 248, 249, 250, 253, 254, a novostavby postavené  v trase prerušenia distribúcie elektriny, ako aj v miestnych častiach obce Horný Pajer, Majer, Kostivrch.

Oznamujeme Vám, že z prevádzkových dôvodov bude Obecný úrad Horné Hámre dňa 12.10.2021 zatvorený.

Vedúca potravín COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že zajtra  12.10.2021  od 06,00 hod. až do vypnutia elektriny si môžete  zakúpiť  potraviny v predajni COOP Jednoty.

08.10.2021  07,30 hod. – oznam

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela p. Emília Jokalová, bývalá starostka obce Píla vo veku 48 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulou p. Emíliou Jokalovou bude v sobotu 09.10.2021 o 12,00 hod. v kostole so sv. omšou v obci Píla.  Venujme jej tichú spomienku.

06.10.2021  15,00 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že firma VV s.r.o z Banskej Bystrice uskutoční v našej obci zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za hygienické výrobky. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka. Balíky nesmú obsahovať kartón.   Zber papiera sa uskutoční  08.10.2021 /piatok/:  pri bytovom dome s.č. 159: od 15,50 hod. do 16,00 hod., pri Obecnom úrade: od 16,00 hod. do 16,10 hod.,  na Brode:  od 16,10 hod. do 16,20 hod.

05.10.2021  10,55 hod. – oznam

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan pán Vladimír Oslanec  vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Vladimírom Oslancom bude vo štvrtok 07.10.2021 o 15,00 hod. pri dome smútku v Horných Hámroch. Venujme mu tichú spomienku.

04.10.2021  07,50 hod. – oznam

Vedúca potravín COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že do 19.11.2021 si môžete  v predajni zapísať živé kapre chované v slovenských rybníkoch, chovateľom Agrofarma Budmerice. Objednávať kapre si môžete na tel. č. 045/6812747.

Kominár zo Žiaru nad Hronom ponúka nasledovné služby. Kontrola komína, čistenie a kontrola komína, odstránenie dechtu, revízne správy ku kolaudácii. Súčasťou každej služby je vystavenie potvrdenia pre potreby poisťovní. Cena za práce je závislá od stavu komína a pohybuje sa okolo 22 Euro. Pri práci budú dodržiavané zvýšené hygienické opatrenia ako použitie rúška, rukavice, primeraný odstup. V našej obci bude kominár vykonávať kominárske služby 12.10.2021. Občania sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0911653399 po 18,00 hod.

01.10.2021  15,30 hod. – oznam

„Sad arónií na Hornom Pajeri ponúka 100% aróniovú šťavu. Šťava obsahuje množstvo užitočných látok pre zvýšenie imunity a zlepšenie krvného obehu.  Vhodná pre diabetikov. Cena flaše 0,7 l je 8,25 EUR, doručenie priamo na Vašu adresu. V prípade záujmu volajte 0903706092. “

28.09.2021  13,35 hod. – oznam

Očná optika Anpek Banská Bystrica uskutoční dňa 30.09.2021 od 12,00, – 12,30 hod. v priestoroch vestibulu tunajšieho kultúrneho domu meranie zrakovej ostrosti zdarma. Môžete si dať vymeniť sklá do rámu alebo dať vyhotoviť kompletne nové dioptrické okuliare. Ak nosíte okuliare, prineste ich pre porovnanie so sebou. Hotové dioptrické okuliare Vám prinesieme osobne.

27.09.2021 10,00 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  29.09.2021 o 15.30 hod. /t. j. streda / s nasledovným programom: 1.Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2.Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3.Kontrola plnenia uznesení, 4.Správa z kontroly HKO, 5.Čerpanie rozpočtu k 31.8.2021 a úprava rozpočtu, 6.Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce: a/ žiadosť Ing. Tomáš Kešjar a Mgr. Katarína Forsthuber bytom Pohraničníkov 21, 851 10 Bratislava o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na parcele C-KN 4234 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411 na parcelu C-KN 4243/2 k novostavbe Poľovníckej chaty MLL, b/ žiadosť Richard Maruška a Ing. Jana Marušková bytom Župkov 299 o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na parcele C-KN 2760 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411 na parcelu C-KN 2824/5 k novostavbe rodinného domu, c/ žiadosť Stanislav Necpal bytom Kľakovská 881/20, 966 81 Žarnovica o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na parcele C-KN 2981/19 vo vlastníctve obce Design Project s.r.o Horné Hámre 99 na LV 3069 na parcelu C-KN 2981/3 k novostavbe rodinného domu, d/ žiadosť Igor Bosák, bytom Žiar nad Hronom, Komenského 16/14 o prenájom  parciel CKN 3808 a 3652 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411 za účelom chovu včiel a umiestnenia úľov, e/ žiadosť Gejza Fúsatý, bytom Nová Baňa, Kamenárska 1241/68, Jozef Fúsatý, bytom Nová Baňa, Kamenárska č.1362/86 a Marta Jakubíková, bytom Brehy 299 o odpredaj časti parcely EKN 2145/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304 ako ostatná plocha v rozsahu cca 110 m2 podľa vytýčenia geometrickým plánom, f/ žiadosť Eva Urblíková, bytom Nová Baňa, Nábrežná 15 o odpredaj časti parciel CKN 3668/2 o výmere 40 m2 a 3669/3 vo výmere 18 m2  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411  podľa vytýčenia geometrickým plánom, g/ žiadosť Vladimír Búri, bytom Horné Hámre 284 a manželka o odpredaj parcely registra C KN č. 3178 o výmere 4-6m2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom vysporiadania vlastníctva vodnej stavby, h/ žiadosť Rastislav Jágerský, bytom Horné Hámre č.19 o odpredaj časti parcely registra E KN č. 330 a 2080/3 vo vlastníctve obce Horné Hámre  za účelom vybudovania vjazdu k novostavbe rodinného domu ako i odstavnej parkovacej plochy podľa GP 36636029-152/2019 overeného 24.9.2019 pod Gj -345/2019, 7. Žiadosti občanov: a/ petícia občanov v zastúpení Ing. Rudolf Lukačka Horné Hámre 365 o podporu všeobecného prístupu k pitnej vode pre všetky nehnuteľnosti v lokalite Kostivrch, b/ žiadosť nájomníkov BD Horné Hámre 159 o odsúhlasenie umiestnenia skladu na parcele C-KN 374/1 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2 za účelom skladovania náradia, bicyklov, 8. Rôzne, 9. Interpelácie poslancov, 10. Interpelácie občanov, 11. Diskusia, 12. Záver

Vedúca pošty v našej obci Vám oznamuje, že zajtra 28.09.2021 bude pošta v našej obci z prevádzkových príčin zatvorená.

21.09.2021   8,50 hod. – oznam 

Nová dm predajňa v žarnovickom OC HEXAGON je otvorená. Štandardne v nej budete môcť nakúpiť každý deň, vždy od deviatej do dvadsiatej hodiny. Ak nie ste členom active beauty, program Vám vysvetlia a zaregistrujú Vás aj priamo v predajni. Tím dm sa na vás teší v novej predajni v OC Hexagon Žarnovica, vždy od pondelka do nedele. Viac na mojadm.sk/zarnovica

17.09.2021   11,37 hod. – oznam

Očkovanie vakcínou Janssen v meste ŽARNOVICA  je dohodnuté na 28. septembra 2021 od 8.00 hod. – do 10.30 hod. Očkovanie bude v priestore Kultúrneho domu v Žarnovici, ulica Dolná 261/25.  Občania sa môžu prísť zaočkovať bez registrácie, kto príde bude zaočkovaný.

14.09.2021  07,30 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty  v našej obci Vám oznamuje, že v stredu 15.09.2021 bude z dôvodu sviatku predajňa COOP Jednoty v Horných Hámroch zatvorená.

Dňa 24.09.2021 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred Obecným úradom  Horné Hámre, v čase od 11:30 hod. do 13:30 hod.

08.09.2021  07,35 hod. – oznam

SSE oznamuje, že v pondelok  13.09.2021 od 7,30 – 16,00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci. Bez elektriny budú domy s.č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 69, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 148, 149, 150, 151, 346, 370, 372, 435.

06.09.2021  12,40 hod. – oznam

Obec Kľak ponúka na prenájom rekonštruovaný dvojizbový byt v obci Kľak súp.č. 133 v budove vo vlastníctve obce nachádzajúcej sa pri obecnom úrade. Byt prenajímame na dlhodobo, len pre vážny záujem. Vhodný pre manželský pár alebo rodinu. Rozloha bytu je 42 m² a nachádza sa na prízemí budovy s terasou o rozlohe 14 m². Mesačná výška nájmu je v sume 150 Eur, poplatky za služby spojené s bývaním sú v sume 80 Eur/mesiac a výška finančnej zábezpeky za užívanie bytu je 450 Eur.

Záujemci môžu zaslať písomnú žiadosť na : Obecný úrad Kľak, 966 77  Kľak č. 9, alebo na e-mail : obec@klak.sk. Bližšie informácie môžete získať na tel. čísle : 045/6866100, alebo 0903 746 298.

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu a súhlas so spracovaním osobných údajov sa nachádza na stránke obce : www.klak.sk.

Vedúca pošty v našej obci Vám oznamuje, že od 06.09.2021 do 17.09.2021 bude z prevádzkových príčin pošta v našej obci otvorená v pondelok od 07,00-12,00 a od 13,00-14,15 hod., utorok od 07,00 – 12,00 hod.,  v stredu 07,00 -12,00 hod.  a  13,00 -16,15 hod., vo štvrtok 07,00 – 12,00 hod., od 13,00 – 14,15 hod., piatok 07,00 – 12,00 a 13,00 – 14,15 hod.

03.09.2021  10,20 hod. – oznam 

Základná škola s materskou školou v Župkove Vám oznamuje, že dňa 07.09.2021 v utorok sa uskutoční v ZŠ s MŠ Župkov  od 8,00 – 10,00 hod. darovanie krvi.

02.09.2021  09,00 hod. – oznam

SSE oznamuje, že v stredu 08.09.2021 od 7,30 – 15,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci. Bez elektriny budú domy s.č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 69, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 148, 149, 150, 151, 346, 370, 372, 435.

19.08.2021  10,40 hod. oznam

„Sad arónií na Kostivrchu – Hornom Pajeri hľadá brigádnikov na zber plodov arónie od 23. do 27. augusta. Prihlásiť sa môžete na tel.čísle  0903 706 092, p.Lukačka.“

09.08.2021  11,30 hod. – oznam

SSE oznamuje, že v stredu 11.08.2021 od 7,30 – 17,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci. Bez elektriny budú domy s.č. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 156, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 261, 262, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 298, 299, 300, 301, 331, 335, 340, 344, 346, 350, 352, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 370, 372, 377, 379, 390, 435, 474, 478, 479, 497, 210, 235, 241, 246, 255, 257, 258, 259, 260, 345, 349, 365, 402, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 332, 333, 342, 364, 248, 249, 250. 253, 254, ako aj novostavby postavené v miestnych častiach obce a v trase prerušenia distribúcie elektriny.

Oznamujeme Vám, že z prevádzkových dôvodov bude Obecný úrad Horné Hámre dňa 11.08.2021 zatvorený.

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že predajňa bude 11.08.2021 z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Svet Zdravia, Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o očkovanie jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Jonsson, Jonsson môžu sa nahlásiť na tunajšom Obecnom úrade do štvrtka 12.08.2021 do 12,00 hod. Očkovať sa podľa informácií bude v našej obci dňa 18.08.2021.

02.08.2021    15,15 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že firma VV s.r.o z Banskej Bystrice uskutoční v našej obci zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za hygienické výrobky. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka. Balíky nesmú obsahovať kartón.   Zber papiera sa uskutoční  04.08.2021 /v stredu/:  pri bytovom dome s.č. 159: od 16,05 hod. do 16,15 hod., pri Obecnom úrade: od 16,20 hod. do 16,30 hod.,  na Brode:  od 16,30 hod. do 16,40 hod.

23.07.2021  08,50 hod. – oznam

Pozvánka na rómsky festival – STEIGER GIPSY FEST 5 – 24.7.2021

20.07.2021  08,20 hod. – oznam

Obec Ostrý Grúň Vás  pozýva na Country bál, ktorý sa bude konať v Dopraváriku v Ostrom Grúni dňa 24.07.2021 od 20,00 hod. Do tanca bude hrať  The Best Of  Country, vystúpia Túlaví vlci a bude aj tombola. Vstupné  10 eur. Počas Country bálu je možnosť ubytovať sa v priamo v areáli Dopravárika. Viac informácií  k ubytovaniu na www.ostrygrun.sk

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psi ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať a zabrániť tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby vaše voľne pobiehajúce psi po našej obci ohrozovali bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa každoročne  po obci. Preto majiteľov a držiteľov psov žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich príbytkoch. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ako aj  v zmysle  VZN obce č. 12/2008 je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie zakázaný.  Ak majiteľ alebo držiteľ psa nezabráni voľnému pohybu psa po verejnom priestranstve okrem priestorov na to určených je možné uložiť mu pokutu do výšky 165 eur. Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými  pes znečistil verejné priestranstvo.  V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave,  obec pristúpi k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov. Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci ohrozujú ostatných občanov, najmä deti.

13.07.2021 14,55 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že od zajtra 14.07.2021 sa bude  v našej obci odpisovať spotreba vody. Spotrebu vody bude odpisovať pracovník obecného úradu, preto žiadame občanov, aby pracovníkovi obecného úradu zabezpečili prístup k vodomerným šachtám.

Veterinárna lekárka MVDr. Maďarová oznamuje majiteľom psov v obci Horné Hámre, že povinné očkovanie psov proti besnote  sa uskutoční  vo štvrtok 15.07.2021 nasledovne: o 17,00 hod. pri Bytovom dome s.č. 159,  o 17,30 hod.  pri Obecnom úrade,  o 18,00 hod. na Brode. Poplatok  je 10 €.

12.07.2021  09,55 hod. – oznam

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan p. Milan Beihofner vo veku 67 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým p. Milanom Beihofnerom bude v utorok  13.07.2021  o 15,30 h v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch so svätou omšou.

Venujme mu tichú spomienku.

Kominárstvo Adam Švec ponúka čistenie komínov a dymovodov, kontrolnú a poradenskú činnosť . Bližšie informácie na tel. č. 0908447666, alebo na kominarstvo.adam@gmail.com.

09.07.2021   07,50 hod. – oznam 

„Sad arónií na Kostivrchu hľadá brigádnikov na ľahšie manuálne práce v priebehu júl-august. Informácie na tel. čísle 0903706092, p.Lukačka.“

08.07.2021   08,15 hod. – oznam

Mesto Nová Baňa Vám oznamuje, že v nedeľu 11.07.2021 sa od 13,00 hod. do 17,00 hod. uskutoční 9. ročník cyklopreteku, v ktorom cyklisti absolvujú 4 okruhy na trati dlhej 140 km so štartom v Novej Bani, ďalej prejdu Kajlovkou a následne našou  obcou. Občania, ktorí budú mať záujem môžu prísť cyklistov pozdraviť.

30.06.2021  07,35 hod. – oznam

Vedúca COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že v pondelok 05.07.2021 bude predajňa Potravín v našej obci zatvorená.

Speedway Club Žarnovica za podpory mesta Žarnovica a Regiónu Gron Vás pozýva na plochodrážne podujatie, ktoré sa uskutoční  v sobotu a nedeľu 3. a 4. júla o 15,00 hod. v Žarnovici.

Stavebná firma prijme na trvalý pracovný pomer murárov alebo aj celú partiu na rôzne práce pri rekonštrukciách bytov a domov. Možnosť na zmluvu alebo na živnosť. Dlhodobá spolupráca, celoročné zákazky.  V prípade záujmu volajte 0905 649 096.

28.06.2021  10,05  hod. – oznam  

Obec Ostrý Grúň plánuje zorganizovať denný tábor pre deti od 6 do 12 rokov v mesiaci júl v termíne od 12.7. – 16.7.2021, ktorý sa bude konať v rekreačnom zariadení Dopravárik v obci Ostrý Grúň denne od 07.00 hod. do 17.00 hod. O program sa postarajú animátori. Cena za celý pobyt na osobu je 60,- Eur. Denný tábor sa otvorí len, keď bude minimálne 20 detí. V prípade záujmu volajte na tel. č. 0908 924 835 alebo na OcÚ Ostrý Grúň na tel. č. 045/6866 114. Potrebné je nahlásiť svoje deti do denného tábora najneskôr do 02.07.2021.

Kominárstvo Dom Komfort oznamuje občanom, že 02.07.2021 v piatok zabezpečí ročnú revíziu komínov. V prípade záujmu ich môžete kontaktovať do 01.07.2021 to je štvrtok na tel. číslach 0907800690, 0915167317, alebo cez ich webstránku www.domkomfort.sk.

25.06.2021  12,20 hod. – oznam 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  30.06.2021 o 15.30 hod. /t. j. streda /  s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie program, 3.Kontrola plnenia uznesení, 4. Správa o kontrolnej činnosti č.3/2021, 5. Záverečný účet obce za rok 2020, a/ správa audítora,  b/ výročná správa obce za rok 2020,  c/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2020,  6. Čerpanie rozpočtu k 31.5.2021 a úprava rozpočtu, 7. Návrh plánu  práce HKO Horné Hámre na 2. polrok 2021, 8. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : a/ žiadosť Pavol Hlaváč a Ing. Marianna Hlaváčová bytom M.R.Štefánika 456/38, 965 01 Žiar nad Hronom o odpredaj časti parcely registra E-KN 2157/1, C-KN č.  3550 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č. 1304, 2411 za účelom spojenia pozemkov vo  vlastníctve žiadateľov, b/ žiadosť RELAS-Lomy s.r.o Vinohradnícka 6, Prievidza o dodatočný súhlas s uložením prípojky k domu 365 na parcelách CKN 4069/1 a 4069/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411, c/ žiadosť František Adamec, bytom Bzenica 56 o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na parcele C-KN 2980  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 na parcelu CKN 2900/10, 716/5, 715/4 k novostavbe RD žiadateľa, d/ žiadosť Ing. Jozef Šuriansky CSc. bytom Žarnovická Huta 96 o zriadenie vecného bremena na pozemkoch C-KN 1185/1 vo vlastníctve obce Horné Hámre LV 2, C-KN 1185/2 na LV 1304 za účelom uloženia elektrického vedenia a umiestnenia elektromerového rozvádzača, e/ žiadosť Miroslava Vozárová bytom Kľakovská 898/28, Žarnovica o zriadenie vecného bremena na parcele E-KN 2066 a 2075 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304 za účelom uloženej vodovodnej prípojky k novostavbe domu, f/ žiadosť Ján Garaj bytom Horné Hámre 478 o povolení rozkopávky MK parc. C-KN 3537 na LV 2411 za účelom odvedenia dažďovej vody do Kľakovského potoka, g/ žiadosť Helena Chovancová bytom Hodruša Hámre 289 o povolení rozkopávky MK  E-KN 2075 na LV 1304 za účelom zriadenia plynovej prípojky k novostavbe RD žiadateľky, h/ žiadosť RNDr. Anna Štefanková bytom Horné Hámre 86 a občania miestnej časti Brod o rekonštrukciu cesty a o zabezpečenie pravidelnej údržby na ceste na Brode, i/ žiadosť Lucia Danková bytom Kľakovská 879/11, Žarnovica o súhlas s uložením kanalizačnej prípojky z ČOV VH 4L novostavby RD cez pozemok C-KN 2704/1 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411, 9. Rôzne, 10.  Žiadosti občanov, 11. Interpelácie poslancov, 12. Interpelácie občanov, 13. Diskusia, 14. Záver.

11.06.2021  07,45 hod. – oznam

Mesto Nová Baňa hľadá min. 4 zodpovedných dobrovoľníkov z našej obce na  usmerňovanie dopravy v našej obci na určených stanovištiach počas 9. ročníka cyklopreteku, ktorý sa uskutoční 11.07.2021 približne od 13,00 hod. do 17,00 hod.  Záujemci,  dobrovoľníci nahláste sa na Obecnom úrade Horné Hámre.

Stredoslovenská energetika oznamuje občanom, že od 10.06.2021 do 15.06.2021 bude odpisovať stavy elektromerov v našej obci. Občania, ktorí nebudú prítomní pri odpisovaní, môžu odpísaný stav elektromeru nechať  u susedov.

08.06.2021  07,45 hod. – oznam

Dňa 18.06.2021 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.   Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred  OÚ,  v čase od 11:00 do 13:00 hod.

07.06.2021  15,00 hod. – oznam 

V   sobotu 19.06.2021 príde v čase medzi 12,00 – 13,00 hod. do našej obce mobilná očkovacia jednotka VÚC. Oznamujeme občanom Horných Hámrov mladším ako 60 rokov, ktorí majú záujem o očkovanie proti Covidu-19 vakcínou Pfizer, aby sa nahlásili ako náhradníci na tunajšom obecnom úrade  telefonicky na tel. č. 045/6812780.

Zároveň oznamujeme občanom nad 60 rokov, ktorí by mali ešte záujem o očkovanie týmto spôsobom a nie sú nahlásení na tunajšom obecnom úrade,  aby sa najneskôr do piatka 18.06.2021 do 10 hod. nahlásili na tunajšom obecnom úrade. Na očkovanie bude potrebné si priniesť  občiansky preukaz, preukaz poistenca a vaše telefónne číslo. Očkovanie sa uskutoční v priestoroch šatní TJ Klas Horné Hámre.

02.06.2021  12,45 hod. – oznam

Čistiareň peria Žarnovica: Ponúkame čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparujeme, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijeme paplóny, periny,  vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkame rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality.   Pre vaše  perie  prídeme  priamo  až k vám domov a z domu to zadarmo odvezieme a hotové výrobky Vám domov dovezieme stačí zavolať na telefóne  číslo  0905 267 750 a my prídeme  k vám. Kto zavolá na telefónne číslo  dostane  darček  zdarma ku objednávke dnes.  Opakujem  telefónne  číslo  0905 267 750.

01.06.2021   14,35 hod. – oznam

Obstarávateľ strategického dokumentu: Obec Píla predložila Okresnému úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o ŽP oznámenie strategického dokumentu PHSR obce Píla 2021-2026.  Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Adresa na predkladanie stanovísk: Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o ŽP, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica. Oznámenie je zverejnené aj s prílohami na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR, www.enviroportal.sk/ pod názvom akcie: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Píla 2021-2026.

31.05.2021   15,40 hod. – oznam

SSE Vám oznamuje, že v piatok 04.06.2021 od 8,30 hod. do 15,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy SSD a.s.  Bez elektriny budú domy od s.č. 142- 146, 192-205, 207, 354, 355, 357, 360-362.

28.05.2021   12,30 hod. – oznam

BBSK predložil Okresnému úradu BB odboru starostlivosti o ŽP oznámenie o strategickom dokumente PHSR BBSK na rok 2022-2030. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: ww.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodárskeho-socialneho-rozvoja-banskobystrického-samospravneho-kraja. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu BB, odboru starostlivosti o ŽP do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené. Písomné stanovisko môžete doručiť na adresu: Okresný úrad BB odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica do 15 dní od jeho doručenia. Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Vzhľadom k tomu, že z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu koronavírusu sú v súčasnosti na Okresnom úrade v sídle kraja sťažené podmienky na pracovné stretnutia, uprednostňujeme viesť konzultácie formou e-mailu a to na adrese oszp.bb@minv.sk

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan pán Pavel Chylo vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým p. Pavlom Chylom bude v pondelok 31.05.2021 o 14,00 h v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch so svätou omšou.  Venujme mu tichú spomienku.

14.05.2021  7,45 hod. – oznam

Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy zabezpečuje dodávateľskou firmou opravu cesty III/2513 nazvanú Kajlovka v km 7,349-9,972 (od križovatky na Kostivrch po cestu II/512). Počas predpokladaného trvania prác 17.5. – 1.6.2021 vzhľadom k šírke vozovky bude táto cesta uzavretá. Prosíme občanov, aby využívali k presunu na Kostivrch cestu od Novej Bane a rešpektovali dočasné dopravné značenia a pokyny zhotoviteľa. Vopred ďakujeme za pochopenie, výsledkom bude zlepšený komfort pri prejazde týmto úsekom.

V rekreačnom zariadení Dopravárik v obci Ostrý Grúň sa plánuje organizovať v mesiacoch júl a august podľa záujmu, mimo 29. týždňa denný tábor pre deti. Minimálny počet detí – 30. Čas – 7.30 – 16.30 hod., pondelok až piatok, Cena: 58,- eur/osoba, Strava – desiata, obed, olovrant, pitný režim. Záujem prosím nahlásiť do konca mája na mendelovazuzka@gmail.com

„Stavebná firma prijme na trvalý pracovný pomer murárov alebo aj celú partiu na rôzne práce pri rekonštrukciách bytov a domov. Možnosť na zmluvu alebo na živnosť. Dlhodobá spolupráca, celoročné zákazky.  V prípade záujmu volajte 0905 649 096.“

11.05.2021   13,50 hod. – oznam

Cukráreň Alžbetka z Novej Bane bude vo štvrtok   13.05.2021  od 18.00 do 19.30 hod.  robiť rozvoz balených zákuskov v obci Horné Hámre.  V čase od 18.00 do 18.30 postojí auto pri obecnom úrade.  Od 18.30 do 19.30 prejde auto  ulicami obce a zastaví na znamenie. Zákusky budú balené v krabičkách v rôznych množstvách, rôznych cenách a rôznych druhoch. Rezy, ovocné kocky, veterníky, krémeše, cheesecake.  Tortičku, alebo zákusky je možné si objednať aj  vopred telefonicky na tel.č. 045/6856707. Platba je možná v hotovosti, ale aj kartou.

07.05.2021  10,30 hod. – oznam

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky. Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskych alebo nepoľnohospodárskych pozemkov môže uložiť pokutu fyzickej osobe v zmysle § 25 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 330 eur, právnickej osobe, alebo fyzickej osobe podnikateľovi v zmysle § 26 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 33 200 eur.

05.05.2021  11,30 hod. – oznam 

Oznamujeme občanom, že práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na Obecnom úrade, alebo požiadajte o mobilného asistenta na čísle 045/6812780. Sčítajte sa do 13.06.2021 pomocou asistentov. Viac informácii na www.scitanie.sk, alebo na Obecnom úrade Horné Hámre.

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že v sobotu  08.05.2021 bude predajňa zatvorená.

04.05.2021  08,05 hod. – oznam

Oznamujeme občanom Horných Hámrov, ktorí majú záujem o testovanie antigénovými testami  a v budúcom týždni budú potrebovať aktuálny test, aby sa nahlásili na tunajšom obecnom úrade telefonicky na čísle 045/6812780, alebo mailom hhamre@hornehamre.sk. Testovanie sa uskutoční  dňa 08.05.2021 /v sobotu/ v čase od 09,00 – 11,00 hod. v priestoroch šatní TJ Klas Horné Hámre.

Na základe  informácií poslankyne VÚC p. Boženy Kováčovej , koordinátorky sociálnych vecí  by do okresu Žarnovica mala prísť  podľa aktuálnych informácií začiatkom júna mobilná očkovacia jednotka VÚC,  preto oznamujeme občanom, ktorí dovŕšili 60 a viac rokov života a majú  záujem sa dať týmto spôsobom  zaočkovať s ohľadom  na osobné pomery a  neschopnosť dostaviť sa na už zriadené očkovacie miesta v BB  kraji, aby sa nahlásili na tunajšom obecnom úrade telefonicky na tel. č. 045/6812780. Bližšie informácie o očkovaní mobilnou očkovacou jednotkou Vám budú poskytnuté v najbližšom čase podľa vývoja situácie.

29.04.2021   10,35 hod. – oznam

Firma Kohaplant ponúka na predaj ovocné stromčeky, kríčky a ruže.  Taktiež špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Prosia záujemcov, aby pri nákupe dodržiavali odstup a nosili  rúška. Predaj sa  uskutoční 30.4.2021 o 16,40 hod. pred obecným úradom.

28.04.2021   13,05 hod. – smútočný oznam

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan pán Anton Pajerský vo veku nedožitých 89 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Antonom Pajerským bude v piatok 30.04.2021 o 13,00 h v tunajšom kostole so svätou omšou.      Venujme mu tichú spomienku.

27.04.2021   11,20 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že zajtra 28.04.2021 bude z dôvodu inventúry predajňa zatvorená a 01.05.2021 bude predajňa taktiež zatvorená.

Oznamujeme občanom Horných Hámrov, ktorí majú záujem o testovanie antigénovými testami  a v budúcom týždni budú potrebovať aktuálny test, aby sa nahlásili na tunajšom obecnom úrade telefonicky na čísle 045/6812780, alebo mailom hhamre@hornehamre.sk. Testovanie sa uskutoční  dňa 01.05.2021 /v sobotu/ v čase od 09,00 – 11,00 hod. v priestoroch šatní TJ Klas Horné Hámre.

21.04.2021  15,35 hod. – oznam 

Oznamujeme občanom Horných Hámrov, ktorí majú záujem o testovanie antigénovými testami  a v budúcom týždni budú potrebovať aktuálny test, aby sa nahlásili na tunajšom obecnom úrade telefonicky na čísle 045/6812780, alebo mailom hhamre@hornehamre.sk. Testovanie sa uskutoční  dňa 24.04.2021 /v sobotu/ v čase od 09,00 – 12,30 hod. v priestoroch šatní TJ Klas Horné Hámre.

15.04.2021   08,10 hod. –  oznam 

Oznamujeme Vám, že sa 21.04.2021 v  našej obci uskutoční zber papiera.  Papier je potrebné zviazať do balíka. Zber papiera sa uskutoční:  na Brode o 17,00 hod., pred Obecným úradom od 17,05 – 17,15 hod. a pri Bytovom dome od 17,20 – 17,30 hod.

Oznamujeme občanom Horných Hámrov, ktorí budú potrebovať v budúcom týždni aktuálny test, že dňa 17.04.2021 /v sobotu/ v čase od 09,00 – 11,00  hod. sa uskutoční testovanie  v priestoroch šatní TJ Klas Horné Hámre.

Obec Horné Hámre vydala Stavebné povolenie – verejnú vyhlášku na líniovú stavbu 13364-Horné Hámre-Húšťavka-Zahustenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž UV, v rozsahu stavebných objektov: Zahustenie TS, Rozšírenie NNK, Montáž UV, Prípojka VNK stavebníka Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8  Žilina. Stavebné povolenie je zverejnené na tabuli pri vchode do Obecného úradu Horné Hámre.

Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom že dňa 19.4.2021 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu pre poistnú udalosť. Záujemci sa môžu nahlasovať na obecnom úrade, prípadne na tel. čísle: 0903 885 802. Cena za bežné čistenie je 25 eur aj s Revíznou správou a komínovým štítkom. Naši pracovníci sú zabezpečený ochrannými prvkami ako sú respirátory, ochranné rukavice a taktiež dezinfekčnými prostriedkami. Majú platné osvedčenie a prekonaní ochorenia COVID 19 a tiež sú už aj zaočkovaní.

SSE Vám oznamuje, že v utorok 20.04.2021 od 8,30 hod. do 16,00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy SSD a.s.  Bez elektriny budú domy od s.č.45 -68, 70-133, 292, 293, 350, 352, 358, 359, 363, 377, 390, 497, 524, 500, 485, 486, 490, 473, 463, 464.

13.04.2021  11,05 hod. – oznam 

Oznamujeme občanom Horných Hámrov, ktorí majú záujem o testovanie antigénovými testami a v budúcom týždni potrebujú vycestovať do bordového okresu, aby sa nahlásili na tunajšom obecnom úrade telefonicky na č. 045/6812780, alebo mailom hhamre@hornehamre.sk do zajtra 14.04.2021.

09.04.2021   13,05 hod. – oznam 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch dňa 14.04.2021 o 15.30 hod. t.j. streda  s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu,  3. Kontrola plnenia uznesení 89-103/2020, 4. Správa o vykonanej inventarizácii majetku obce Horné Hámre za rok 2020, 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020, 6. Komisia na ochranu verejného záujmu, 7. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : a/ žiadosť Ján Majsniar, Smreková 3093/9, Žilina o súhlas s dopravným napojením z miestnej komunikácie na parcele CKN 3833 vo vlastníctve obce Horné Hámre na  LV 2411 na parcelu plánovanej novostavby  rodinného domu  č. CKN 2828 na LV  2637 vo vlastníctve žiadateľa,  b/ žiadosť Peter Mikula, L.Svobodu 14, Banská Štiavnica o odkúpenie časti parcely EKN 2080/3 o výmere cca 47 m2 a parcely EKN č.2079/2 o výmere cca 111 m2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304, za účelom vysporiadania vlastníckych  vzťahov žiadateľa,  c/ žiadosť Katarína Pavolová, Fraňa Kráľa 33, Žarnovica o zriadenie vjazdu z parcely  EKN č.2083/8 na LV 1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre k novostavbe rodinného domu na parcele CKN č.2513   vo vlastníctve žiadateľky,  d/ žiadosť Lucia Danková, Kľakovská 11, Žarnovica a Dušan Majsniar, Partizánska 41, Žarnovica o zriadenie vodovodnej a elektrickej prípojky na parcelách CKN  2704/1, 2760 na LV 2411 a EKN 2076/2 na LV 1304 vo vlastníctve obce  Horné Hámre pre novostavbu žiadateľky na parcele 2756/3  v tejto  súvislosti aj o súhlas na zvláštne užívanie  miestnej komunikácie v súvislosti s vybudovaním inžinierskych sietí,  e/ žiadosť Mgr. Júliusa Remenára, Ostrý Grúň 54 o vydanie stanoviska k plánovanému  zámeru výstavby pestovateľskej pálenice k dopravnému napojeniu, zriadeniu  spevnenej plochy a vodovodnej prípojky cez parcely CKN 3528 a 3527 vo vlastníctve obce Horné Hámre k parcele CKN 3526 vo vlastníctve  žiadateľa,   f/ žiadosť Gejza Fúsatý, bytom Nová Baňa, Kamenárska 1241/68, Jozef Fúsatý,  bytom Nová Baňa, Kamenárska č.1362/86 a Marta Jakubíková, bytom Brehy 299 o odpredaj časti parcely EKN 2145/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304  ako ostatná plocha v rozsahu cca 110m2 podľa vytýčenia geometrickým plánom,  8. Žiadosti občanov,  9. Rôzne, 10. Interpelácie poslancov, 11. Interpelácie občanov, 12. Diskusia, 13. Záver.

Firma Kohaplant ponúka na predaj ovocné stromčeky a kríčky. V ponuke budú jablone, hrušky, slivky, čerešne, višne, marhule, broskyne, egreše, ríbezle a ďalšie. Taktiež špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Prosia záujemcov, aby pri nákupe dodržiavali odstup a nosili  rúška. Predaj sa  uskutoční 12.4.2021 o 12,40 hod. pred obecným úradom.

Obecný úrad Horné Hámre v spolupráci s firmou Zedko organizujú akciu vyčistime si svoju obec, čistením čiernych skládok v k.ú. Horné Hámre za účasti poslancov OZ a pracovníkov obecného úradu. Dobrovoľníci, ktorí budú mať záujem pomôcť pri tejto aktivite vyzbierania odpadu z čiernych skládok v našej obci, prihláste sa na tunajšom obecnom úrade.

SSE Vám oznamuje, že v pondelok 12.04.2021 od 8,30 hod. do 14,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy SSD a.s.  Bez elektriny budú domy od s.č. 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96, 97,98,99,100,101,102,103,104,105,352,359,579.

07.04.2021  17,50 hod. – oznam 

Antigénové testovanie na COVID-19 sa v našej obci uskutoční 10.04.2021 /v sobotu/ v čase od 09,00 – 13,00  hod. v priestoroch šatní TJ Klas Horné Hámre. K dispozícii bude web kamera na facebookovej stránke obce Horné Hámre, kde sa môžete informovať o počte čakajúcich ľudí na odbernom mieste.  So sebou  je potrebné priniesť občiansky preukaz a preukaz poistenca. Odporúčame občanom Horných Hámrov, ktorí majú záujem o testovanie, aby sa prišli otestovať čím skôr.

30.03.2021    15,20 hod. – oznam 

Antigénové testovanie na COVID-19 sa v našej obci uskutoční 03.04.2021 /v sobotu/ v čase od 09,00 – 13,00  hod. v priestoroch šatní TJ Klas Horné Hámre. K dispozícii bude web kamera na facebookovej stránke obce Horné Hámre, kde sa môžete informovať o počte čakajúcich ľudí na odbernom mieste.  So sebou  je potrebné priniesť občiansky preukaz a preukaz poistenca. Odporúčame občanom Horných Hámrov, ktorí majú záujem o testovanie, aby sa prišli otestovať čím skôr.

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že zajtra 31.03.2021 od 07,00 hod.  do 18,00 hod.  bude prerušená dodávka vody z obecného vodovodu.  Bez vody budú domy od s.č. 390, 485, 486, 490, 473, 463, a ulica od s.č. 70-82,  preto odporúčame odberateľom vody z obecného vodovodu, aby si urobili dostatočnú zásobu vody.

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci  Vám oznamuje, že v piatok 02.04.2021 a v pondelok 05.04.2021 bude predajňa potravín zatvorená.

15.03.2021 14,00 hod. – smútočný oznam

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela naša spoluobčianka, pani Matilda Jobbová vo veku 78 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 17.03.2021 o 15,00 h pri dome smútku v Horných Hámroch. Venujme jej tichú spomienku.

03.03.2021 11,15 hod. – oznam 

Firma Kohaplant ponúka na predaj dezinfekčný gél, ochranné rukavice, ovocné stromčeky, kríčky a ruže. Špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania. Prosíme záujemcov aby pri nákupe dodržiavali odstup a nosili rúška.

5.marca 2021 od 16:40 do 17:00

3.3.2021 -oznam

Zber papiera sa v našej obci uskutoční dňa štvrtok 4.3.2021. Papier je potrebné zviazať do balíka. Zber prebieha formou výmeny za výrobky Harmaneckých papierní.

1; 16:50-17:05 hod. Bytovka

2; 17:10-17:20 hod. Obecný úrad

3; 17:20-17:30 hod. na brode

10.02.2021 09,15 hod. -oznam 

Antigénové testovanie na COVID-19 sa v našej obci uskutoční 13.02.2021 /v sobotu/ v čase od 09,00 – 20,00 hod. s prestávkami od 12,00 -13,00 hod. a od 17,00 – 17,45 hod. v priestoroch šatní TJ Klas Horné Hámre. Aby sa zamedzilo dlhým radom v chladnom počasí k dispozícii bude web kamera na facebookovej stránke obce Horné Hámre, aj na webovej stránke obce kde sa môžete informovať o počte čakajúcich ľudí na odbernom mieste.
So sebou  je potrebné priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenia /preukaz poistenca/. Ak Vám stanovený termín nevyhovuje, môžete sa dať otestovať napr. v odberných miestach v meste Žiar nad Hronom, Nová Baňa alebo Žarnovica.

04.02.2021  13,20 hod. – oznam

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan p. Anton Kosťov vo veku 94 rokov.  Posledná  rozlúčka so zosnulým p. Antonom Kosťovom bude  06.02.2021 v sobotu  o 14,00 hod. v Dome smútku v Horných Hámroch.

Venujme mu  tichú spomienku

28.01.2021  16,05 hod. – oznam 

Na základe výsledkov prvého kola testovania v našom okrese  Vám oznamujeme, že dňa 30.01.2021 /v sobotu/  v čase  od 09,00 – 20,00  hod.  s prestávkami od 12,00 -13,00 hod. a od 17,00 – 18,00 hod. sa uskutoční v priestoroch šatní TJ Klas Horné Hámre II. kolo testovania občanov na COVID – 19. Testovania sa môžu zúčastniť všetci občania, ktorí test budú potrebovať. Testovania sa nemusia zúčastniť deti a mládež do 15 rokov  a seniori vo veku nad 65 rokov. Aby sa zamedzilo dlhým radom v chladnom počasí k dispozícii bude web kamera na facebooku stránky obce Horné Hámre,  kde sa môžete informovať o počte čakajúcich občanov na testovanie na odbernom mieste v našej obci. So sebou je potrebné priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenia /preukaz poistenca/.  Ak Vám stanovený termín nevyhovuje, môžete sa dať otestovať napr. v odberných miestach v meste  Žiar nad Hronom, Nová Baňa, Žarnovica.

23.01.2021   17,30 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu nízkeho záujmu o testovanie v našej obci bude odberné miesto v Horných Hámroch  otvorené do 20,00 hod.

20.01.2021   12,30 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že dňa 23.01.2021 /v sobotu/  v čase  od 08,00 –            21,00  hod.  s prestávkami od 12,00 -13,00 hod. a od 17,00 – 18,00 hod. sa uskutoční v priestoroch šatní TJ Klas Horné Hámre testovanie občanov na COVID – 19. Testovania sa nemusia zúčastniť deti a mládež do 15 rokov  a seniori vo veku nad 65 rokov. Testovanie je prednostne určené pre obyvateľov s trvalým pobytom v našej obci, v prípade potreby sa môžu otestovať aj chatári, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností v Horných Hámroch. Aby sa zamedzilo dlhým radom v chladnom počasí k dispozícii bude web kamera na facebooku stránky obce Horné Hámre,  kde sa môžete informovať o počte čakajúcich občanov na testovanie na odbernom mieste v našej obci. So sebou je potrebné priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenia /preukaz poistenca/.  Ak Vám stanovený termín nevyhovuje, môžete sa dať otestovať napr. v odberných miestach v meste  Žiar nad Hronom, Nová Baňa, Žarnovica.

Cukráreň Alžbetka z Novej Bane bude v piatok 22.01.2021  od 11.00 hodiny robiť   rozvoz balených zákuskov v obci Horné Hámre. O 11.00 hod. pri obecnom úrade, o 12.00 hod. pri bytovom  dome, od 12.30  hod. na Brode. Zákusky budú balené v krabičkách v rôznych množstvách, rôznych cenách a rôznych druhoch.  Platba je možná v hotovosti, ale aj kartou.

04.01.2021  16,00 hod. – oznam

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Horných Hámroch bude do 24.01.2021 pre verejnosť zatvorený. Prevádzka obecného úradu bude zabezpečená v plnom rozsahu, avšak bez osobného kontaktu s verejnosťou. V prípade vybavenia akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej z úloh samosprávy nás kontaktujte elektronicky na emailovej adrese  hhamre@hornehamre.sk  resp. telefonicky na t.č. 045/6812780 alebo 045/6813861. V nevyhnutnom prípade a v nevyhnutnom rozsahu je možná aj osobná návšteva úradu, ktorú si však treba vopred telefonicky dohodnúť.

Oznamujeme Vám, že v športovom areáli TJ Klas bol nájdený mobilný telefón. Majiteľ strateného mobilného telefónu sa môže informovať telefonicky na Obecnom úrade t.č.  045/6812780 alebo 045/6813861 alebo mailom hhamre@hornehamre.sk.

Mestský podnik služieb Žarnovica oznamuje občanom, že zber separovaného odpadu bude zajtra 05.01. 2021 a zber komunálneho odpadu bude vo štvrtok 07.01.2021.

24.12.2020   10,55 hod. – oznam 

Kto má záujem o Betlehemské svetlo môže si ho prísť zapáliť do tunajšieho kostola, ktorý je otvorený a bude otvorený dnes 24.12.2020 do 17,00 hod. a zajtra 25.12.2020 bude otvorený od 09,00 – 17,00 hod. So sebou je potrebné si priniesť kahanček alebo sviečku.

17.12.2020  11,45 hod. – oznam

Obecný úrad Horné Hámre Vám oznamuje, že v dňoch 22.12.2020, 23.12.2020 a 30.12.2020, 31.12.2020 bude Obecný úrad zatvorený.

Vedúca potravín COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že  v pondelok 21.12.2020, utorok 22.12.2020, v stredu 23.12.2020 bude predajňa otvorená od 07,00 – 16,00 hod., vo štvrtok 24.12.2020 od 07,00 – 11,00 hod., v pondelok 28.12.2020, utorok 29.12.2020,  v stredu 30.12. 2020  bude predajňa otvorená od 07,00 do 16,00 hod., vo štvrtok  31.12.2020  od 07,00 -12,00 hod.

Cukráreň Alžbetka z Novej Bane bude v sobotu 19.12. 2020  od 8.30 hod. do 10.00 hod.  robiť  vianočný rozvoz balených zákuskov v obci  Horné Hámre. Zákusky budú balené v krabičkách v rôznych množstvách, rôznych cenách a rôznych druhoch.  Platba je možná v hotovosti, ale aj kartou. V tomto čase bude auto   označené logom cukráreň Alžbetka   prechádzať   jednotlivými ulicami obce a bude oznamovať z reproduktora auta predaj zákuskov a tortičiek. V každej ulici chvíľu postojí, aby ste si mohli prísť vybrať koláčiky.

Antigénové testovanie v  okrese ŽARNOVICA a Žiar nad Hronom od 15.12.2020 bude zabezpečené  Žarnovica  MEDIFORM, s.r.o.    Cintorínska 20 – exteriér, Nová Baňa  10:00 – 18:00  Prevádzka Pon – Pia,   Žarnovica        MEDIFORM, s.r.o.  Bystrická 1595, Žarnovica  08:00 – 16:00  Prevádzka       Pon – Pia,  Žiar nad Hronom Červený kríž Štefana Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom  09:00 – 13:00  Prevádzka Pon – Pia,  Žiar nad Hronom    Nemocnica Žiar nad Hronom – Svet zdravia a.s.   Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom  07:00 – 15:00  Prevádzka Pon – Pia, Žiar nad Hronom    RÚVZ Žiar nad Hronom  Ul. Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom          09:00 – 11:00  Prevádzka Ut, ST, Štv.  Potrebné doklady k antigénovému testovaniu -preukaz totožnosti -OP, pas , preukaz poistenca.  Antigénové testovanie na COVID-19 je bezplatné.  V prípade potreby pretestovania imobilného občana ( plánovaná operácia a iné dôležité skutočnosti)  žiadosť zaslať  na forgacova@mediform.sk

15.12.2020  07,30 hod. – oznam

Vedúca potravín COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že v stredu 16.12.2020 v skorých ranných hodinách budú do predajne dovezené živé kapre.

11.12.2020  08,50 hod. – oznam

Mestský podnik služieb Žarnovica oznamuje občanom, že zvoz komunálneho odpadu z kukanádob v obci Horné Hámre bude v utorok  22.12.2020.

Pohronské múzeum Nová Baňa Vás srdečne pozýva na novú výstavu „Poďme bratia do Betlema“ – betlehemy zo zbierok múzea. Stále aktuálna je aj výstava Lego hračiek „Fantázia v kockách ukrytá„, kde uvidíte sety Fabuland, rôzne modely automobilov zo sérií Technik a Model Team. Zaujímavou je aj mozaika Milana Rastislava Štefánika, či mozaika obľúbených Mimoňov. Veľkorozmerné sú budovy Tatranskej galérie a Hrad Modrý Kameň. Po prvý krát je vystavené MICROCITY – mestečko v malom meradle – poskladané z reálnych slovenských a vymyslených stavieb. Nechýba veľký LEGOLAND a najrozmernejšou časťou výstavy je séria LEGO CITY. Múzeum je otvorené pondelok – piatok 9,00 – 17,00 a v nedeľu 13,00 – 17,00 s posledným vstupom na celé múzeum o 16,00. Pracovníci múzea sa tešia na Vašu návštevu.

09.12.2020 09,45 hod. -oznam

Smútočný oznam -So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela naša spoluobčianka p. Margita Oslancová vo veku 71 rokov.  Posledná  rozlúčka so zosnulou p. Margitou Oslancovou bude dnes  09.12.2020   o 14,30 hod. v Dome smútku v Horných Hámroch.

Venujme jej  tichú spomienku

04.12.2020 13,05 hod. -oznam 

Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom, že dňa 07.12.2020 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu pre poistnú udalosť. Záujemci sa môžu nahlasovať na tel. č. 0903 885 802. Cena za bežné čistenie je 25 eur s Revíznou správou a komínovým štítkom.

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  9.12.2020 o 16.00 hod. t.j. streda  s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení, 4. Inventarizácia majetku obce Horné Hámre, 5. VZN č.1/2020 o miestnych daniach na kalendárny rok 2021, 6. VZN č.2/2020 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021, 7. VZN č.1/2016 v znení dodatku č.1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Horné Hámre, 8. Správy z kontroly č.2/2020 o kontrole výdavkov obce za rok 2019 so zameraním na niektoré opravy, rekonštrukcie a významné investície uskutočnené v kontrolovanom období, 9. Rozpočet obce na roky 2021-2023, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021, 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2021, 11. Plán rokovaní OZ Horné Hámre na rok 2021, 12. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : a/ žiadosť Vladimír Herko, bytom Horné Hámre č. 39 o odkúpenie časti parcely registra E-KN č.2067/7 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 za účelom vysporiadania vlastníckych práv a parkovania osobného motorového vozidla, b/ žiadosť o zriadenie vecného bremena žiadateľa Monika Pažická, bytom Horné Hámre 74 na parcelách registra E-KN č.2083/1,  č.582/1 a 581/5 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 za účelom uloženia novej vodovodnej prípojky k rodinnému domu, c/ žiadosť Helena Chovancová, bytom Hodruša-Hámre č.289 o súhlas s dopravným napojením na k parcele CKN 118/3 vo vlastníctve žiadateľky za účelom zriadenia vjazdu a súhlas s napojením na technické siete vodovod a STL plynovod z  parciel CKN č.808/1 ( EKN 2083/1) a CKN 113  vo vlastníctve obce Horné Hámre LV č.1304, 13. Žiadosti občanov, 14. Interpelácie poslancov,  15. Diskusia, 16. Záver

26.11.2020  08,10 hod. – oznam 

Cukráreň Alžbetka z Novej Bane bude v piatok  27.11.2020   od  15.00  hodiny  robiť rozvoz balených zákuskov v obci Horné Hámre.  Auto bude v tomto čase, teda o 15.00 hod. pristavené  na zvyčajnom trhovom mieste v obci pri obecnom úrade.  Zákusky budú balené v krabičkách v rôznych množstvách, rôznych cenách a rôznych druhoch.  Platba je možná v hotovosti, ale aj kartou.  Po tomto čase chladiarenské cukrárenské  auto  označené logom cukráreň Alžbetka prejde aj  jednotlivými ulicami obce a oznamovať z reproduktora auta predaj zákuskov a tortičiek.  V každej ulici chvíľu postojí, aby ste si mohli prísť vybrať koláčiky ak ste nestihli prísť priamo k úradu.

24.11.2020 11,05 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že zajtra 25.11.2020 bude Obecný úrad v Horných  Hámroch z prevádzkových dôvodov zatvorený  a pošta bude pracovať v obmedzenom režime.

23.11.2020  08,30 hod. – oznam 

Vedúca potravín COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že  v pondelok 23.11.2020 bude predajňa otvorená od 07,00 – 16,00 hod. a v stredu 25.11.2020  bude z prevádzkových dôvodov  zatvorená.

Antigénové testovanie v  okresnom meste ŽARNOVICA bude zdravotníkmi  MOM Mediform s.r.o od 23.11.2020 nasledovné:  Žarnovica, Bystrická 1595 – športový areál  KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ OD 08.00 – 16 .00. HOD. ( do odvolania ),  Mediform Cintorínska 20 Nová Baňa   UTOROK, STREDA , ŠTVRTOK OD 9.00 – 11.00 hod.  Potrebné doklady k antigénovému testovaniu -preukaz totožnosti -OP, pas , preukaz poistenca.   Antigénové testovanie na COVID-19 je bezplatné.  V prípade potreby pretestovania imobilného občana ( plánovaná operácia a iné dôležité skutočnosti)  žiadosť zaslať  na forgacova@mediform.sk

16.11.2020 10,30 hod. – oznam

Okresný úrad Žarnovica, odbor krízového riadenia Vám oznamuje, že antigénové testovanie na COVID-19 vykonávané zdravotníckym personálom Mediform s.r.o. bude v mestách:  ŽARNOVICA –  dnes 16.11.2020 od 12.00 – 14.00 hod.,  NOVÁ BAŇA  – v stredu  18.11.2020 od 09.00- 10.00 hod.,  vo štvrtok  19.11.2020 od 09.00- 10.00 hod.  Potrebné doklady k antigénovému testovaniu sú  preukaz totožnosti -OP, pas, preukaz poistenca.  Antigénové testovanie na COVID-19 je bezplatné.  V prípade potreby pretestovania imobilného občana (plánovaná operácia a iné dôležité skutočnosti)  žiadosť zaslať  na forgacova@mediform.sk.

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  18.11.2020 v stredu o 15.00 hod.  s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení, 4. Plnenie, čerpanie a úprava rozpočtu obce 1.1.- 30.09.2020,  5. Žiadosť Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica o dotáciu na CVČ Andreja Kmeťa Žarnovica, 6. Likvidácia kuchynského odpadu EKORECYKLING Malachov, 7.Prevod a nakladanie s majetkom obce:  a/ žiadosť Dávid Lupták, bytom Brehy 35 o zriadenie vjazdu na parcelu registra C KN č. 3833 vo vlastníctve žiadateľa z parcely CKN 3834  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom výstavby rodinného domu a prístupu k nemu, b/ žiadosť Patrik Morvay, bytom Kľakovská 880/13, Žarnovica o zriadenie vjazdu na parcelu registra C KN č. 2900/4  vo vlastníctve žiadateľa z parcely CKN 2900/6  vo vlastníctve obce Dušana Majsniara za účelom výstavby rodinného domu,   c/ žiadosť Ing. Peter Škvarka, bytom Rekreačná č.6394/2, Nová Baňa s manželkou o zriadenie vjazdu na  parcelu registra C KN 4257/1 vo vlastníctve žiadateľa z parcely CKN 4234  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom výstavby novostavby  záhradnej chatky,  d/ žiadosť PharmDr. Anna Oslancová, bytom Horné Hámre č.21 o zriadenie vjazdu na parcelu registra C KN č. 412 vo vlastníctve žiadateľky z parcely EKN 2083/2   vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 za účelom prístupu na pozemok, e/ žiadosť Dávid Lupták, bytom Brehy 35 o zriadenie vecného bremena na parcele CKN 3833 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 na základe vybudovania vodovodnej prípojky z existujúcej studne k novostavbe RD na parcele CKN 3834 vo vlastníctve žiadateľa,  f/ žiadosť Marek Ivanovič, bytom Mierová 832/15, Žarnovica s manželkou o zriadenie vjazdu na parcelu registra C KN č. 2704/2 a 2757/5  vo vlastníctve žiadateľa z parcely CKN 2704/1 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom prístupu k novostavbe rodinného domu, g/ žiadosť Miroslava Vozárová, bytom Kľakovská č.892/28, Žarnovica o súhlas s dopravným napojením parcely registra CKN č. 118/2 vo vlastníctve žiadateľa a  parcely CKN 808/1 (EKN 2083/2) vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom zriadenia vjazdu na cestu II/512, h/ žiadosť Jozef Vician, bytom Horné Hámre 98 s manželkou o zriadenie vjazdu na parcelu registra C KN č. 2823/1 vo vlastníctve žiadateľa z parcely CKN 2760  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom vybudovania prístupu k novostavbám, i/ žiadosť Patrik Šuška, bytom Lovčica 234 o zriadenie vjazdu na parcelu registra    C KN č. 472/2 vo vlastníctve žiadateľa z parcely EKN 1599/1  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 za účelom prístupu na pozemok k plánovanej novostavbe  RD, j/žiadosť Gejza Fúsatý, bytom Nová Baňa, Kamenárska 1241/68, Jozef Fúsatý, bytom Nová Baňa, Kamenárska č.1362/86 a Marta Jakubíková, bytom Brehy 299 o odpredaj časti parcely EKN 2145/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304 ako ostatná plocha v rozsahu cca 110 m2 podľa vytýčenia geometrickým plánom, k/ žiadosť Vladimír Herko, bytom Horné Hámre 39 o odpredaj časti parcely EKN 2067/7 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304  v rozsahu cca 35 m2, l/ žiadosť Jozef Foldeš, bytom Bratislava, Rozvodná 6, prechodne bytom Horné Hámre č. 229 o odpredaj časti parcely registra E KN č. 4234 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom scelenia nevyužitého pozemku priľahlého k jeho nehnuteľnosti, ktorý sa nevyužíva ako prístup k nehnuteľnostiam, m/ žiadosť Dalibor Herko, bytom Ľ.Štúra č.34, Žarnovica a Radoslav Herko, bytom Žarnovica o odpredaj časti parcely registra E KN č. 4234 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom scelenia nevyužitého pozemku priľahlého k jeho nehnuteľnosti, ktorý sa nevyužíva ako prístup k nehnuteľnostiam, n/ žiadosť Mária Miškelová, bytom Župkov 80 o odpredaj časti parcely registra C KN č. 4234 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom prístupu k svojej nehnuteľnosti CKN 4253 na LV 2773 vo vlastníctve žiadateľky,  o/ žiadosť Eva Urblíková, bytom Nová Baňa, Nábrežná 15 o odpredaj časti parciel CKN 3668/2 o výmere 40 m2 a 3669/3 vo výmere 18 m2  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411  podľa vytýčenia geometrickým plánom, p/ žiadosť Igor Bosák, bytom Žiar nad Hronom, Komenského 16/14 o prenájom  parciel CKN 3808 a 3652 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411 za účelom chovu včiel a umiestnenia úľov, r/ zriadenie vecného bremena stavby pomníka Brod Horné Hámre CKN 635 v rozsahu vytýčenom GP za účelom existencie stavby a jej vlastníctva, 8. Žiadosti občanov:  a/ Rastislav Bročko, trvale bytom B.Smetanu 15, Trnava o opravu cesty v časti Kosťovci k nehnuteľnosti s.č.208 Horné Hámre,  b/ Ján Fusatý, trvale bytom Župkov 15  o opravu cesty v časti Fusatovci k nehnuteľnosti s.č.211 Horné Hámre,    c/ Ľubomír Kučera, trvale bytom Bučany 817  o opravu cesty v časti Horní Štefankovci k nehnuteľnosti s.č.201 Horné Hámre,  d/ petícia za opravu cesty Kajlovka Kostivrch- Zlata Tužinská, Nová Baňa, Školská 24/46,  9. Rôzne, 10. Interpelácie poslancov, 11. Interpelácie občanov, 12. Diskusia, 13. Záver.

13.11.2020   14,05 hod. – oznam

Agriosfeed s.r.o obchod s hospodárskymi potrebami vám ponúka kŕmne zmesi pre každé hospodárske zviera, krmivá pre vašich spoločenských miláčikov, rôzne doplnkové krmivá, chovateľské potreby a veci na elektrické oplôtky. Obchod sa prvýkrát otvorí 18.11. 2020 v Novej Bani na Školskej ulici vo dvore Základnej školy Svätej Alžbety. Naša kvalita vaše spokojné zviera.

11.11.2020   13,55 hod. – oznam

Vedúca potravín COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že  v pondelok 16.11.2020 bude predajňa otvorená od 07,00 – 16,00 hod. a v utorok 17.11.2020 /sviatok/ bude predajňa zatvorená.

Okresný úrad Žarnovica, odbor krízového riadenia Vám oznamuje, že 12.11.2020  a 14.11.2020 bude otvorené odberné miesto na testovanie antigenovými testami a to od 09,00 – 12,00 hod. Mediform s.r.o Cintorínska 20 Nová Baňa,   13.11.2020 od 09,00 – 12,00 hod. športový areál Žarnovica,  11.11.-13.11.2020  od 12,00 – 20,00 hod.  hasičská stanica,  Kollarova  17  Nová Baňa.  Testovanie je určené výlučne pre obyvateľov okresu Žarnovica, ktorí to potrebujú pre lekárske ošetrenie, rsp. dochádzku do práce. V prípade potreby pretestovania imobilného občana /plánovaná operácia a iné dôležité skutočnosti/ žiadosť je potrebné zaslať na  forgacova@mediform.sk

10.11.2020  11,30 hod. – oznam

Smútočný oznam -So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan p. Jozef Zliechovec  vo veku 92 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulým p. Jozefom Zliechovcom bude vo štvrtok  12.11.2020   o 14,00 hod. v Dome smútku v Horných Hámroch.

Venujme mu  tichú spomienku.

09.11.2020  15,50 hod. – oznam 

Okresný úrad Žarnovica, odbor krízového riadenia Vám oznamuje, že dnes 9.11.2020  bude otvorené odberné miesto na testovanie antigenovými testami a to do 16,30 hod. športový areál Žarnovica,  15,00 -22,00 hod.  hasičská stanica,  Kollarova  17  Nová Baňa,   10-13.11.2020  12,00 -20,00 hod.  hasičská stanica,  Kollarova  17  Nová Baňa. Testovanie je určené výlučne pre obyvateľov okresu Žarnovica, ktorí to potrebujú pre lekárske ošetrenie, rsp. dochádzku do práce.

06.11.2020  11,45 hod. – oznam 

Okresný úrad Žarnovica, odbor krízového riadenia oznamuje občanom, že v okrese Žarnovica budú k dispozícii dve odberné miesta a to odberné miesto Mediform s.r.o , Cintorínska 20, Nová Baňa, ktoré bude k dispozícii zajtra 7.11.2020  od  08,00 – 12,00 hod.  a od 13,00 – 20,00 hod. a odberné miesto Mestský športový areál, Štadión v Žarnovici , ktoré bude k dispozícii  zajtra  07.11.2020 od 08,00 – 12,00 hod.  a od 13,00 – 20,00 hod. K testovaniu je potrebné si priniesť : preukaz totožnosti – OP, preukaz poistenca (deti), alebo pas.

05.11.2020  11,30 hod. – oznam

Smútočný oznam -So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan p. Jozef Marek  vo veku 71 rokov.  Posledná  civilná rozlúčka so zosnulým p. Jozefom Marekom bude v piatok  06.11.2020   o 14,00 hod. v Dome smútku v Horných Hámroch.

Venujme mu  tichú spomienku

03.11.2020  09,10 hod. – oznam

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Vám oznamuje  aktuálne úradné hodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a na jeho pracoviskách. Pondelok od 8,00 – 15,00 hod., utorok od 8,00 – 15,00 hod., streda od 8,00 – 17,00 hod., štvrtok neúradný deň, piatok od 08,00 – 12,00 hod., obedňajšia prestávka od 12,00 – 13,00 hod. Žiadajú klientov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.

02.11.2020 10,15 hod. – oznam

Vedúca potravín COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že si v predajni môžete objednať kvasenú kapustu v 3 kg vedierku po 2,99 eur, v 5 kg vedierku po 4,69 eur, kapustu bielu krájanú do súdkov 1 kg po 0,59 eur. Kapustu si môžete objednať priamo v predajni alebo na tel. čísle 045/6812747.

31.10.2020  13,20 hod. – oznam

Smútočný oznam -So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela naša spoluobčianka p. Mária Búryová  vo veku 72 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulou p. Máriou Búryovou  bude v pondelok  02.11.2020   o 15,00 hod. v Dome smútku v Horných Hámroch.

Venujme jej  tichú spomienku

28.10.2020  17,05 hod. – oznam 

„V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike a zákazu vychádzania Vám oznamujeme, že v termíne od 28.októbra do odvolania sa rušia úradné hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadame klientov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.“

Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2020 /v sobotu/ a 01.11.2020 /v nedeľu/ v čase  od 07,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 21,30 hod.  sa uskutoční v priestoroch šatní TJ Klas Horné Hámre testovanie občanov na COVID – 19. Občanom od 10-65 rokov sa odporúča testovania sa zúčastniť, občanom nad 65 rokov sa neodporúča zúčastniť sa testovania, ale ak sa rozhodnete, že sa dáte otestovať môžete sa testovania zúčastniť, rozhodnutie je na Vás.   Netestovaný občania  musia dodržať 10-dňovú karanténu.  Testovanie je dobrovoľné.    So sebou je potrebné priniesť občiansky preukaz a pre deti od 10-15 rokov kartičku poistenia /preukaz poistenca/. Pre zabezpečenie plynulého priebehu testovania Vám budú do poštových schránok doručené oznamy o Vašom pridelenom čase testovania. Občanom, ktorým tento čas nevyhovuje z pracovných dôvodov, môžu sa testovania zúčastniť v inom Vám vyhovujúcom čase.

Cukráreň Alžbetka z Novej Bane bude v  piatok  30.10.2020 od  13.30.  hodiny  robiť rozvoz balených zákuskov v obci  Horné Hámre.  Na tento dátum si môžu občania robiť aj súkromné telefonické objednávky na tel.čísle 045/68 56 707, alebo si v piatok vybrať z ponuky balených zákuskov priamo z auta. Chladiarenské cukrárenské  auto  označené logom cukráreň Alžbetka bude   priebežne prechádzať obcou Horné Hámre  a oznamovať z reproduktora auta predaj zákuskov a tortičiek. Zákusky budú balené v krabičkách v rôznych množstvách, rôznych cenách a rôznych druhoch.  Platba je možná v hotovosti, ale aj kartou.

23.10.2020  13,10 hod. – oznam

Kamenárska firma prevádza dosekávanie písma priamo na cintoríne, ďalej zlátenie a striebrenie písma, vyhotovuje nové náhrobné kamene, krycie dosky a ohrady z prírodného materiálu. Taktiež urnové komplety. Prevádza obnovu starých náhrobných kameňov: čistenie a brúsenie. Pri kompletných objednávkach sú poskytované zľavy. Záujemcovia o niektoré druhy prác sa môžu poradiť a informovať dnes na miestnom cintoríne o 17,00 hod., alebo na tel. č. 0944 157 748. Všetky práce vedia zrealizovať do 29.10.2020.

Slovenská revízna správa oznamuje občanom, ktorí majú záujem o revíziu plynových rozvodov môžu sa kontaktovať na tel. č. 0911 254 479 Roman Múčka, ktorý Vám poskytne bližšie informácie.

22.10.2020  07,35 hod. – oznam

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vzhľadom na vyhlásený núdzový stav SR a z dôvodu zníženia rizika šírenia sa koronavírusového ochorenia v strategickej spoločnosti oznamuje, že Zákaznícke centrá budú pracovať v uzavretom režime od 22.10.2020 do odvolania. Za účelom vybavenia akýchkoľvek žiadostí, podnetov a reklamácií môžu zákazníci využiť písomnú, elektronickú alebo telefonickú formu komunikácie:  e-mail: cc@stvps.sk  telefonická zákaznícka linka : 0850 111 234, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica. Viac informácií na www.stvps.sk

19.10.2020 12,35 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že firma VV s.r.o z Banskej Bystrice uskutoční v našej obci zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za hygienické výrobky.  Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka. Balíky nesmú obsahovať kartón.  Zber papiera sa uskutoční  22.10.2020 /vo štvrtok/:  pri bytovom dome s.č. 159: od 16,20 hod. do 16,35 hod.,  pri Obecnom úrade: od 16,40 hod. do 16,55 hod.,  na Brode:  od 16,55 hod.

15.10.2020  14,45 hod. – oznam 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Župkove oznamuje rodičom, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom nariadil všetkým zamestnancom a žiakom z dôvodu pozitívne testovaného pedagóga domácu izoláciu, a to od 16. do 19. októbra 2020 vrátane. Žiaci sú povinní zdržovať sa doma. Rodinných príslušníkov sa izolácia netýka. Ak by dieťa malo príznaky COVID-19, rodičia sú povinní telefonicky kontaktovať detského lekára a triedneho učiteľa. Aktuálne informácie budú zverejňované na webe školy.

07.10.2020 13,20 hod.- oznam 

Opravár šijacích strojov všetkých druhov starších aj novších typov oznamuje, že kto má záujem o opravu šijacieho stroja nech zavolá na tel .č. 0904582151. Oprava po dohode sa vykoná v dome majiteľa.

06.10.2020   09,15 hod. – oznam 

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že pošta v našej obci bude 13.10.2020 /v utorok/ a 27.10.2020 /v utorok/ z prevádzkových príčin zatvorená.

05.10.2020   14,05 hod. – oznam

Vedúca potravín COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že do 15.11.2020 si môžete  v predajni zapísať živé kapre na vianočné sviatky.

30.09.2020   13,45 hod. – oznam 

Smútočný oznam -So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan p. Václav Kozák  vo veku 75 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulým p. Václavom Kozákom  bude v piatok  02.10.2020   o 13,30 hod. v tunajšom kostole so svätou omšou.

Venujme mu  tichú spomienku

Dňa 02.10.2020 príde ZOOM optika Bratislava do našej obce.  Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.  Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom,  v čase od 13:00 do 14:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie. Treba mať prekrytie tváre rúškom.

28.09.2020  9,40 hod. – oznam

Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom, že dňa 02.10.2020 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu pre poistnú udalosť. Záujemci sa môžu nahlasovať na tel. č. 0903885802. Cena za bežné čistenie je 25 eur aj s Revíznou správou a komínovým štítkom.

23.09.2020  15,15  hod.  – oznam

Spoločnosť GUT HOZABERG s.r.o., Píla, okr. Žarnovica prijme brigádnikov na dohodu o pracovnej činnosti, na prácu na pozemkoch /práca s pílou, krovinorezom, pomocné stavebné a zemné práce, výhoda strojník/  Mzda 4,50 €/hod.  Hľadáme svedomitých, zodpovedných a pracovitých ľudí, pri obojstrannej spokojnosti v budúcnosti možnosť zamestnať sa aj na trvalý pracovný pomer.  Žiadosti + životopisy e-mailom: jana.gatialova@qualitrans.com, alebo p. Garaj telefonicky 0910470688.

22.09.2020   07,55 hod. – oznam 

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že zajtra 23.09.2020 od 07,30 hod.  do 17,30 hod.  bude prerušená dodávka vody z obecného vodovodu.  Bez vody budú domy s.č. 35, 36, 37,38, 39 – 57, 363, 440, 500, 497, novostavby RD, 61- 68, 464, 524, 358, 390, 485, 486, 490, 473, 463 a od s.č. 70 po s.č. 82, preto odporúčame odberateľom vody z obecného vodovodu, aby si urobili dostatočnú zásobu vody.

Kamenárska firma prevádza dosekávanie písma priamo na  cintoríne, ďalej zlátenie a striebrenie písma, vyhotovuje nové náhrobné kamene, krycie dosky a ohrady z prírodného materiálu. Taktiež urnové komplety.  Prevádza obnovu starých náhrobných kameňov: čistenie a brúsenie. Pri kompletných objednávkach sú poskytované zľavy. Záujemcovia sa môžu poradiť a informovať na telefónnom čísle 0944157748.

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 28.09.2020 od 7,30-do 16,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a s.č. domov 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 331, 335, 340, 344.

17.09.2020   11,15 hod. oznam

COOP Jednota Horné Hámre Vás pozýva na nákup potravín  za výhodné ceny. Príďte si do predajne potravín v našej obci kúpiť potraviny ako napr.  COOP  mlieko 1,5 % za 0,40 eur, cukor po 0,55 eur, kuracie rezne hlbokozmrazené po 3,59 eur/kg  ako aj ďalší tovar za výhodné ceny.

Očná OPTIKA  ANPEK Banská Bystrica dňa  18.9.2020 od 8.30  do 9.15 hod. vo vestibule kultúrneho domu v Horných Hámroch Vám ponúkne možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov,  prípadne výmenu dioptrických skiel do vlastných rámov  za zvýhodnené ceny pre seniorov  spolu s  bezplatným meraním zrakovej ostrosti.

Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou.

11.09.2020 –   12,50 hod. oznam 

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že v pondelok 14.09.2020 bude predajňa potravín otvorená od 7,00 – 16,00 hod. a v utorok 15.09.2020 bude predajňa zatvorená.

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Žarnovica pozýva svojich členov na Výročnú rybársku schôdzu v nedeľu 13.09.2020 o 8,00 hod. do kultúrneho domu v Žarnovici.

08.09.2020   09,30 hod. – oznam 

Slovenská pošta, pošta Horné Hámre oznamuje občanom, že v stredu 09.09. 2020 a 16.09.2020 budú upravené otváracie hodiny pošty nasledovne: od 07,00 – 12,00 hod., od 12,30 – 16,15 hod.

31.08.2020   11,30 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje zmenu otváracích hodín, dnes  31.08.2020 bude predajňa otvorená od 07,00 hod. do 16,00 hod. a zajtra 01.09.2020 bude predajňa zatvorená.

Riaditeľstvo Základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici oznamuje svojim žiakom, že v stredu 2. septembra 2020  o 7.45 hod. v Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici sa bude slúžiť sv. omša za žiakov, zamestnancov, rodičov a dobrodincov ZŠ A. Kmeťa. Účasť je dobrovoľná  – pri dodržaní všetkých hyg. – epidemiologických opatrení.  Otvorenie školského roka 2020/2021 sa začne o 8.30 hod. v priestoroch jednotlivých tried bez sprievodu zákonného zástupcu. Žiaci si donesú rúško, vyhlásenie a dotazník, ktoré si môžu stiahnuť zo stránky školy alebo prevziať osobne na sekretariáte školy do piatku 28.8.2020, prezúvky a pomôcky na písanie. Žiaci 1. ročníka môžu prísť do triedy v sprievode 1 zákonného zástupcu.  ŠKD bude v prevádzke od štvrtka 3. septembra 2020.  Všetky informácie sú dostupné na stránke školy.

Obec Horné Hámre oznamuje občanom, ktorým prechádza cez pozemok obecný vodovod, aby uvoľnili trasu vodovodu z dôvodu výkopových prác pri rekonštrukcii vodovodu od s.č. 61 – až po Brod.

Radi by ste prežili príjemné nedeľné popoludnie plné ľudových piesní a tanca? Srdečne Vás pozývame v nedeľu 6.9.2020 do Pohronského osvetového strediska , kde sa uskutoční prvý folklórny festival v Žiari nad Hronom, pod názvom Večer s folklórom-Na ľudovú nôtu . V rámci hlavného programu zaspievajú a zatancujú: FSk Pohronka Šášovské Podhradie, FS Hron Žiar nad Hronom, MSSk Sekera Žiar nad Hronom a Dominik Garaj Veľká Lehota. Pripravený je aj bohatý sprievodný program: slávnostné otvorenie ľudovej izby, tvorivé dielne, hry pre deti,výstava šitých krojovaných bábik, remeselný jarmok a tancovačka. Ochutnať budete môcť fantastické pukanecké párance. Celým programom vás bude sprevádzať a srdečne Vás bude očakávať gazda Jožko Kováč.  Vidíme sa teda 6.9.2020 o 16:30 v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom.

24.08.2020   15,10  hod. – oznam

Pohronské osvetové stredisko Vás pozýva v stredu 26. augusta 2020 na stretnutie s našou známou etnologičkou Katarínou Nádaskou na tému Fárame do baníckych tradícií,  ktoré sa uskutoční o 16,30 hod. v ubytovni Marína v Banskej Štiavnici (ulica Kutnohorská 1).

19.08.2020  08,10 hod. – oznam 

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.  Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a recyklobox  na batérie je umiestnený aj vo vestibule kultúrneho domu v Horných Hámroch.  Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.  Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.  Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Milí rodičia, starí rodičia, deti, všetci priaznivci ľudových tradícií a remesiel, srdečne Vás pozývame na 1. Žiarsky minifestival remesiel v sobotu 22. augusta od 14.00 hod. v záhrade Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Tešiť sa môžete na remeselný jarmok s hand-made výrobcami z nášho regiónu, predvádzanie tradičných remesiel ako hrnčiarstvo, drotárstvo, košikárstvo, tkanie, rezbárstvo, paličkovanievčelárstvo, výroba kraslíchačkovanie, patchwork a iné. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne a hry. Popoludnie vám spríjemní vystúpenie Ľudovej hudby MAJEROVCI z Hornej Vsi. Na záver vás čaká tombola. Čapovať bude Urpiner.

Tešíme sa na vás!

Čistiareň peria Žarnovica  ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt.  Perie antibakteriálne zaparujú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijú paplóny, periny,  vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkajú rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality.  Pre vaše  perie  prídu  priamo  až k vám domov a z domu to zadarmo odvezú a hotové výrobky Vám domov dovezú stačí zavolať na telefónne  číslo  0905 267 750 a čistiareň  príde  k vám. Kto zavolá na telefónne číslo  dostane  darček  zdarma ku objednávke dnes .   Opakujem  telefónne  číslo  0905 267 750.

13.08.2020  14,45 hod. – oznam

Obstarávateľ strategického dokumentu, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 25 Banská Bystrica doručil Okresnému úradu Banská Bystrica odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o  strategickom  dokumente: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021-2027. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan rozvoja verejnych vodovodov verejnych kanalizacii pre uzemie banskobystrického kraja, ako aj na informačnej tabuli pri Obecnom úrade Horné Hámre. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené. Zverejnené bolo 04.08.2020.

03.08.2020  14,15 hod. – oznam

Veterinárna lekárka MVDr. Maďarová oznamuje majiteľom psov v obci Horné Hámre, že povinné očkovanie psov proti besnote  sa uskutoční v stredu 05.08.2020 nasledovne:  o 17,00 hod. pri Bytovom dome s.č. 159,  o 17,30 hod.  pri Obecnom úrade,  o 18,00 hod. na Brode. Poplatok  je 10 €.

30.07.2020  13,10 hod. – oznam

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem môžu si objednať  obilie jačmeň a pšenicu na  tel. č. 0915 988 584.

30.07.2020  08,00 hod. – oznam

Pohronské múzeum Nová Baňa Vás srdečne pozýva na „Večernú prehliadku“, ktorá sa uskutoční dňa 1. augusta 2020 v čase od 18,00 – 22,00 s nasledovným programom: 18,00 – 19,00 prezentácia sokoliarstva, 18,30 rozprávanie o zvieratách a vábenie zveri, 20,00 hudobné vystúpenie bývalých absolventov hudobného odboru ZUŠ Nová Baňa. Čakajú Vás aj stále expozície a aktuálne výstavy „Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu“ a „Ukážky reštaurovaného barokového umenia“. Vstupné 1€. Pracovníci Pohronského múzea sa tešia na Vašu návštevu!

08.07.2020  16,00 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že od zajtra  09.07.2020 sa bude  v našej obci odpisovať spotreba vody. Spotrebu vody bude odpisovať pracovník obecného úradu, preto žiadame občanov, aby pracovníkovi obecného úradu zabezpečili prístup k vodomerným šachtám.

03.07.2020   07,40 hod. – oznam

Obecný úrad v Ostrom Grúni prijme do zamestnania na trvalý pracovný pomer kuchára-kuchárku pre materskú škôlku v Ostrom Grúni s predpokladaným nástupom od 1.8.2020.  Príslušné vzdelanie a prax je vítaná, nie je však podmienkou. Platové pomery sú stanovené základnou stupnicou platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  Záujemci sa môžu prihlásiť osobne na obecnom úrade v Ostrom Grúni v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 045/6866114.

01.07.2020  13,40 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu.  Občania miestnych častí Žarnovická Huta, Majer, Pajer, Kostivrch, Kajlovka, Lipie ako aj   z iných  miestnych častí obce Horné Hámre  môžu nebezpečný odpad zhromaždiť počas týždňa v zbernom dvore oproti obecnému úradu /za bránou/ počas pracovnej doby.   Občania, ktorí nemajú možnosť doviesť odpad na určené miesto, je potrebné nahlásiť svoje údaje na Obecný úrad v Horných Hámroch do 10.07.2020  /t.j. piatok/.  Zbierajú sa tieto druhy odpadov:    všetky druhy elektroodpadov – veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, svietidlá, žiarovky, žiarivky, neónky, elektrické náradie, elektronické hračky, meracie prístroje, batérie a akumulátory, automobilové, olovené batérie, nikel – kadmiové, ortuťové, alkalické, malé batérie, jedlé oleje na vyprážanie a varenie v uzavretých obaloch, železné a neželezné kovy meď, zinok, nikel, olovo, cín, bronz, nerez, hliník, mosadz,  prázdne a použité tonery, odpadové káble.  Iné druhy odpadov ako sú vyššie uvedené neberú.

Obec Ostrý Grúň vyhlasuje verejno-obchodnú súťaž na predaj 3 stavebných pozemkov. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke Obce Ostrý Grúň www.ostrygrun.sk.

19.06.2020 15,00 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  24.06.2020 o 16.00 hod. /t. j. streda /  s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu,  3. Kontrola plnenia uznesení, 4. Správa o kontrolnej činnosti č.1 za rok 2020,  5.Záverečný účet obce za rok 2019,  a/ správa audítora,  b/ výročná správa obce za rok 2019, c/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019,  6. Čerpanie a úprava rozpočtu k 31.5.2020,  7. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce :  a/ žiadosť Vladimír Búri, bytom Horné Hámre 284 a manželka o odpredaj parcely registra C KN č. 3178 o výmere 4-6m2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom vysporiadania vlastníctva vodnej stavby,  b/ žiadosť Ing. Rudolf Lukačka, bytom Horné Hámre 365 o zriadenie vecného bremena na parcelách EKN 1312/1, 20017 a CKN 4037/1 a 4037/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 na základe existujúcej trasy vodovodnej prípojky k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa,  c/ žiadosť Jozef Foldeš, bytom Bratislava, Rozvodná 6, prechodne bytom Horné Hámre č. 229 o odpredaj časti parcely registra E KN č. 4234 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom scelenia nevyužitého pozemku priľahlého k jeho nehnuteľnosti, ktorý sa nevyužíva ako prístup k nehnuteľnostiam,  d/ žiadosť Rastislav Jágerský, bytom Horné Hámre č.19 o odpredaj časti parcely registra E KN č. 330 a 2080/3 vo vlastníctve obce Horné Hámre  za účelom vybudovania vjazdu k novostavbe rodinného domu ako i odstavnej parkovacej plochy podľa GP 36636029-152/2019 overeného 24.9.2019 pod Gj -345/2019,  e/ žiadosť Katarína Pavolová, bytom Nad Mlynom 1563/30, Žarnovica o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na parcele 3178  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 na parcelu CKN 3135 k plánovanej stavbe rekreačnej chaty, 8. Rôzne,  9. Žiadosti občanov, 10. Interpelácie poslancov, 11. Interpelácie občanov, 12. Diskusia, 13. Záver.

Oznamujeme Vám, že firma VV s.r.o z Banskej Bystrice uskutoční v našej obci zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za hygienické výrobky.  Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka. Balíky nesmú obsahovať kartón.   Zber papiera sa uskutoční  25.06.2020 /vo štvrtok/:  pri bytovom dome s.č. 159: od 16,50 hod. do 17,05 hod.,   pri Obecnom úrade: od 17,10 hod. do 17,20 hod.,  na Brode:  od 17,20 hod. do 17,30 hod.

Dňa 22.6.2020 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.  Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 13:00 do 14:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie. Treba mať prekrytie tváre rúškom.

17.06.2020 16,35 hod. – oznam

Oznam – Rekonštrukcia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Žarnovici. Od 15.6.2020 začala v zdravotnom stredisku v Žarnovici I. etapa prác v interiéroch ambulancií, ktoré boli umiestnené v tzv. prístavbe zdravotného strediska. Počas tejto etapy, ktorá je plánovaná na obdobie približne 3 mesiacov, bude dotknutá ambulancia chirurgická, diabetologická, zubná a ambulancia vnútorného lekárstva. Po vzájomnej dohode lekárov a Mesta Žarnovica budú počas obdobia rekonštrukcie dotknuté ordinácie prevádzkované nasledovne:  Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy – MUDr. Marta Šabová je od 8.6.2020 dočasne k dispozícii pacientom na adrese Andreja Kmeťa 1677, 968 01 Nová Baňa.  Chirurgická ambulancia MUDr. Pavol Kuba je od 15.6. 2020 dočasne premiestnená do hlavnej  budovy zdravotného strediska na prízemí – do bývalej Všeobecnej ambulancie pre deti a dorast.  Ambulancia zubného lekárstva – MUDr. Jaroslav Šmondrk od 15.6. 2020 dočasne čerpá dovolenku.
Ambulancia vnútorného lekárstva – MUDr. Dušan Gálik je od 22.6. 2020 dočasne k dispozícii  pacientom v priestoroch prízemia vedľajšej budovy Althea, Bystrická ulica č. 482.
Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenia a ďakujeme za pochopenie.

Oznamujeme Vám, kto má záujem kúpiť si čerešne na zaváranie po 3 eurá za kilogram, aby sa prihlásil u p. Boledovičovej na čísle tel. 0908214408 alebo 045/6866502.

11.06.2020 08,05 hod. – oznam

COOP Jednota Horné Hámre Vás pozýva na nákup potravín  za výhodné ceny. Príďte si do predajne potravín v našej obci kúpiť potraviny ako napr. COOP  trvanlivé mlieko 1,5 % za 0,39 eur, COOP trvanlivé mlieko plnotučné 0,59 eur, COOP ryža guľatá 1 kg 1,19 eur,  COOP cestoviny všetky druhy 0,39 eur,  majonéza a tatárska omáčka Helmans 225 ml 1,09 eur,  paradajky 1 kg  1,09 eur, paprika biela 1 kg   1,99 eur, nové zemiaky 1 kg   0,59 eur ako aj iné potraviny za výhodné ceny.

Slovenský zväz chovateľov, Oblastný výbor Pohronie Vám oznamuje, že 14.06.2020 v nedeľu od 07,00-10,00 hod. sa uskutoční Burza zvierat v priestoroch  Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov Pohronie, ul. Priemyselná 267/23 Ladomerská Vieska. Burza sa bude konať len vo vonkajších priestoroch.

10.06.2020   15,15 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že je vytvorená zbierka pre rod. Zimermanovú, u ktorej vznikol z 05.06.2020 na 06.06.2020 požiar strechy rodinného domu č. 29 a príslušenstva. Občania, ktorí chcú prispieť do tejto zbierky podľa svojich finančných možností môžu tak urobiť na tunajšom obecnom úrade alebo na facebooku stránky obce Horné Hámre, kde sú zverejnené informácie ohľadom vytvorenej zbierky pre rod. Zimermanovú.

09.06.2020  07,42 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že porucha v predajni je odstránená a predajňa je opäť otvorená.

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že z technických príčin bude dnes 09.06.2020 od 07,42 hod. predajňa dočasne zatvorená. Po odstránení poruchy a otvorení predajne budete informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Obecný úrad Ostrý Grúň príjme do pracovného pomeru /dohoda/ kuchárku/kuchára pre Rekreačné zariadenie Dopravárik Ostrý Grúň. Záujemcovia sa môžu informovať priamo na Obecnom úrade v Ostrom Grúni alebo na tel. č. 045/6866 114, 0915 498 582.

08.06.2020  14,30 hod. – oznam 

Diabetologická ambulancia v Žarnovici  MUDr. Marta Šabová  Vám oznamuje, že od 08.06.2020 je dočasne presťahovaná, z dôvodu rekonštrukcie zdravotného strediska na adresu Nová Baňa, ul. A. Kmeťa č. 1677 /priestory lekárne Horná NB/.

01.06.2020  13,35 hod. – oznam 

Vedúca predajne potravín COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje nové otváracie hodiny predajne potravín a to v pondelok  bude predajňa potravín otvorená od 07,00 – 12,00 hod.,  utorok až piatok od 07,00 – 12,00 hod. a od 12,30 – 16,00 hod.  a v sobotu od 07,00 – 12,00 hod.

Kominár zo Žiaru nad Hronom Vám oznamuje, že v našej obci bude vykonávať dňa 11.06.2020 kominárske práce. Ponúka nasledovné služby: Kontrola komína, čistenie a kontrola komína, odstránenie dechtu. Súčasťou každej služby je vystavenie potvrdenia pre potreby poisťovní. Cena za práce je závislá od stavu komína a pohybuje sa okolo 20 Euro. Pri práci budú dodržiavané zvýšené hygienické opatrenia ako použitie rúška, rukavice, primeraný odstup. Občania sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0911/653399 po 18:00 hod.

Pohronské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s obcami a mestami okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica vás pozývajú na podujatie Kroje ožívajú. Cieľom je zmapovať historické odevy v našom regióne a následne priblížiť túto krásu z minulosti širokej verejnosti, čím chceme zvýšiť záujem ľudí o zachovanie ľudových pamiatok. Ak máte doma kroj, vyšívané obrusy, vankúše, utierky či iné výšivky, alebo šablóny, neváhajte ich odfotiť a fotografiu poslať do 30.6.2020 do komentára na FB: https://www.facebook.com/pos.zh, alebo na mailovú adresu: pos.banskastiavnica@gmail.com. Následne fotografie spracujeme a uverejníme na webovej  stránke www.osvetaziar.sk a na FB-stránke POS: https://www.facebook.com/pos.zh

22.05.2020  11,30 hod. – oznam

Vedúca predajne potravín COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že 26.05.2020 /v utorok/ bude predajňa  z dôvodu inventúry zatvorená.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy v y z ý v a  všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.  Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.    Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, môže uložiť pokutu fyzickej osobe v zmysle § 25 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 330€, právnickej osobe, alebo fyzickej osobe – podnikateľovi v zmysle § 26 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 33 200€.

06.05.2020  17,10 hod. – oznam

Farský úrad Horné Hámre oznamuje občanom, že v nedeľu 10.05.2020 bude svätá omša o 9,00 hod., zároveň oznamuje seniorom, aby zvážili svoju účasť na svätej omši. Svätá omša sa bude konať za dodržiavania hygienických opatrení.

30.04.2020 11,45 hod. – oznam 

Vedúca predajne potravín COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje zmenu otváracích hodín a to v pondelok bude predajňa otvorená od 7,00 – 12,00 hod. a zároveň Vám oznamuje, že 01.05. a 8.05. bude predajňa zatvorená.

24.04.2020    10,30 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že firma VV s.r.o z Banskej Bystrice uskutoční v našej obci zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za hygienické výrobky.  Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka. Balíky nesmú obsahovať kartón.   Zber papiera sa uskutoční  29.04.2020 /v stredu/:  pri bytovom dome s.č. 159: od 16,20 hod. do 16,30 hod.,   pri Obecnom úrade: od 16,30 hod. do 16,45 hod.,  na Brode:  od 16,50 hod. do 17,00 hod.

23.04.2020  11,30 hod. – oznam

S účinnosťou od 22.04.2020 až do odvolania boli hlavným hygienikom SR vydané opatrenia o vstupe a pobyte zákazníkov v prevádzke predajne s prekrytím horných dýchacích ciest.  Pri vchode do prevádzky predajne je povinné si aplikovať dezinfekčný prostriedok na ruky alebo použiť jedno-rázové rukavice.  Je nutné zachovať odstup osôb min. 2 metre.  Vstup do prevádzky pre osoby nad 65 rokov je povolený v pondelok až v piatok od 09,00 do 11,00 hod. V inom čase a v sobotu osoby nad 65 rokov nemajú povolený vstup do prevádzky predajne.

16.04.2020  07,30 hod. – oznam

Firma Kohaplant ponúka na predaj dezinfekčný gél, ochranné rukavice, ovocné stromčeky, kríčky a ruže. Špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania. Korene sú ošetrené špeciálnym disperzným gélom, ktorý chráni korene pred vysušením. Prosíme záujemcov, aby pri nákupe dodržiavali odstup a nosili rúška. Predaj sa uskutoční 16.04.2020 štvrtok od 12,00 – 12,30 hod. na predajnom mieste pred Obecným úradom Horné Hámre.

08.04.2020  13,45 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že 09.04. /vo štvrtok/  a 14.04.2020 /utorok/  bude Obecný úrad Horné Hámre zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Oznam o zápise do 1. ročníka:  Zápis do 1. ročníka Základnej školy  Andreja  Kmeťa v Žarnovici  pre šk. rok 2020/2021   bude prebiehať formou elektronickej prihlášky.  V prípade, že rodičia nemajú takúto možnosť, Zápis bude prebiehať osobne a to bez prítomnosti dieťaťa s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení 16. 04. 2020 (vo štvrtok) od 9.00 hod. do 11.00 hod.  Zápis je povinný pre deti, ktoré k 31. 08. 2020 dovŕšia vek 6 rokov a tie, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.  Na zápis je potrebné priniesť:  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.   Ostatné podrobnosti si môžete prečítať na stránke školy.

07.04.2020  08,30 hod. – oznam

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje občanov, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. prísne zakázané v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331,- eur, resp. v blokovom konaní 100,- eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,-eur.  V prípade vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je akékoľvek spaľovanie na voľnom priestranstve prísne zakázané!  V prípade vzniku  požiaru je občan povinný, ak je to v jeho silách, uhasiť požiar všetkými dostupnými prostriedkami alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho  šírenia sa. Hlavne požiar, ktorý vznikne v ťažko prístupnom teréne, t.j. kopcovitom a členitom, sa za veterného počasia veľmi rýchlo môže rozšíriť na veľkú plochu a  vlastnými prostriedkami ho už nie je možné uhasiť. V takomto prípade je potrebné okamžite volať linku Hasičského a záchranného zboru 150, prípadne linku tiesňového volania – IZS – 112 .

ZŠ, Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica oznamuje, že:  zápis detí  na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční  od 20.4. – do 24.4.2020. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a s tým súvisiace prijaté opatrenia bude zápis prebiehať podľa nasledujúcich pravidiel:  Prihlásenie dieťaťa je elektronickou prihláškou, ktorú nájdete na webovom sídle školy (zskralazc,edupage.org) v záložke: elektronická prihláška.  (už môžete vyplniť a odoslať).  Rodičia vyplnia elektronickú prihláškunajneskôr do piatku 24. 4. 2020. Rodič je zodpovedný za správnosť vyplnenia údajov na prihláške.  Rodičia detí, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku, prídu na overenie správnosti údajov v prihláške, do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spolu s vytlačenou a podpísanou elektronickou prihláškou a ostatnými dokumentmi.  Rodičia detí, ktorí z rôznych dôvodov nemali možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, prídu zapísať svoje dieťa 22.4.2020 (streda)od 11.00 hod. – 15.30 hod. a 23.4.2020 (štvrtok) od 8.00 do 12.00 hod.  V prípade, ak rodič žiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.   Rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero.   Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:  Rodný list dieťaťa,  Občiansky preukaz (identifikačnú kartu)  podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa  v  prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu (čestné prehlásenie) vytlačenú a podpísanú elektronickú  prihlášku do 1. ročníka

Obec Župkov odporúča rodičom, ktorých deti navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Župkov, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov.  Toto odporúčanie platí od apríla 2020 pre základnú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Župkov / materská škola, školská jedáleň, školský klub detí/ počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19.

Základná škola s materskou školou Župkov oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020 bez účasti detí. Zápis do 1. ročníka bude prebiehať v troch formách, rodičia si môžu vybrať tú formu, ktorá im najviac vyhovuje. Rodičia budúcich prvákov si môžu stiahnuť zo stránky školy Prihláška.docxDotazník.docx, vyplniť ich a:  poslať do školy elektronicky na riaditel@zszupkov.sk , alebo  vhodiť do schránky pri vstupe do budovy školy, alebo, osobne prísť do školy dňa 22. 4. 2020 od 15.00 – 17.00 hodine a vyplniť ich pri dodržaní bezpečnostných a hygienických požiadaviek (rúško na tvári, rukavice a vlastné pero). Osobné prijímanie prihlášok a dotazníkov bude prebiehať individuálne.

Oznamujeme seniorom našej obce, že v školskej jedálni MŠ Horné Hámre Obec Horné Hámre plánuje pre seniorov našej obce poskytovanie stravovania formou  obedov. Obedy budú balené do jednorazových nevratných obalov. Obecný úrad bude zabezpečovať rozvoz stravy. V prípade záujmu o stravovanie je potrebné sa nahlásiť na tunajšom  obecnom úrade tel. číslo 045/6812780.

03.04.2020  10,45 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje zmenu otváracích hodín predajne a to v sobotu bude predajňa otvorená od 07,00 – 12,00 hod. a ďalej oznamuje, aby zákazníci pri vstupe do predajne používali rukavice, alebo dezinfekčné prostriedky poskytnuté predajňou. Povolený počet zákazníkov pri nákupe tovaru v predajni sú max. 4 osoby.

01.04.2020    07,05 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že firma Kohaplant spol. s.r.o uskutoční predaj ovocných stromkov, kríkov a ruží. V ponuke tiež špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Korene sú ošetrené špeciálnym disperzným gélom, ktorý chráni korene pred vysušením. Predaj sa uskutoční 02.04.2020 od 12,00 – 12,30 hod. pred  Obecným úradom v Horných Hámroch.

31.03.2020   15,05 hod. – oznam 

S účinnosťou od 1.4.2020 sa upravujú úradné hodiny pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, a to nasledovne:  Pondelok  8:00 – 11:00 hod.,  Utorok   8:00 – 11:00 hod.,  Streda  13:00 – 16:00 hod.,  Štvrtok  8:00 – 11:00 hod.,  Piatok  8:00 – 11:00 hod.

26.03.2020   15,05 hod. – oznam

Vzhľadom k mimoriadnej situácii vyhlásenej na celom území SR, Obec Horné Hámre zavádza službu osamelým občanom dôchodcom Nákup do domu.   Všetci, ktorí máte záujem o túto službu kontaktujte telefonicky obecný úrad Horné Hámre na č. 045/6812780.  Nákup sa bude realizovať   v miestnej predajni COOP Jednota Horné Hámre, kde sa budú nahlasovať objednávky nákupu.  Rozvoz sa bude konať 3-krát do týždňa a to v pondelok, stredu a piatok. Objednávku bude treba nahlásiť deň pred nákupom a to do 11,00 hod. Nákup na pondelok sa bude nahlasovať v piatok do 11,00 hod. Platba za nákup bude realizovaná v hotovosti, akým spôsobom sa dohodne osobne.  Žiadame všetkých aby túto službu nezneužívali a objednávali si iba potraviny dennej spotreby a hygienické potreby.

Vedúca predajne COOP Jednota Horné Hámre oznamuje občanom, že dňa 31.03.2020 bude predajňa celý deň zatvorená z dôvodu inventúry, ale objednávky bude možné nahlásiť.

18.03.2020     14,35 hod. – oznam

Oznamujeme seniorom našej obce, že do vašich poštových schránok budú doručené ochranné rúška, ktoré sú po opratí a vyžehlení opäť použiteľné. Tieto rúška budú dnes distribuované občanom seniorom na dolnom konci obce a postupne budú rúška do poštových schránok doručené aj ostatným seniorom v našej obci.

Firma Kohaplant, váš dlhoročný predajca ovocných výpestkov, viniča a ruží, si vás dovoľuje na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky informovať, že bude dočasne ukončený ambulantný predaj na území Slovenskej republiky. Aby sme však dokázali uspokojiť vaše záhradkárske  potreby budeme prijímať telefonické a emailové objednávky, ktoré Vám  budú následne dodané našimi vyškolenými kuriérmi priamo do pohodlia
vášho domova. Ovocné stromčeky si môžete objednávať na telefónnom čísle 0948 074 460 alebo e-mailovej adrese kohaplant@kohaplant.sk

Základná škola s materskou školou v Župkove  pozýva budúcich prváčikov na zápis do 1. ročníka základnej školy, ktorý bude 2.4.2020 o 8,00 hod. v budove školy. So sebou je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a 3,80 eur za prvú knihu /nie je povinná/. Tešíme sa na Vás! Ak nebude vyučovanie obnovené, na školskom webe a v obecných rozhlasoch oznámime náhradný termín.
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. oznamuje občanom a klientom dočasnú zmenu fungovania skládky Bzenex BMP, s.r.o. Bzenica.  Opatrenie je prijaté v záujme zamedzenia šírenia koronavírusu na Slovensku s účinnosťou od 17. marca 2020 až do odvolania.  Na skládku Bzenex BMP, s.r.o. Bzenica tak od tohto dátumu môžu odpad priviesť iba zazmluvnení klienti.  Tí ďalej musia splniť tieto podmienky:  1. byť vybavení ochranným rúškom a rukavicami, 2. priniesť vyplnené a podpísané potvrdenie/čestné vyhlásenie  (k stiahnutiu  na www.mariuspedersen.sk).  V prípade záujmu o vykonanie služby pre nezazmluvnených klientov prosíme informovať skládku vopred, a to výhradne telefonicky alebo e-mailom. Telefonický kontakt na skládku Bzenex Bzenica: 045/6812942.   Ďakujeme za dodržanie týchto opatrení, ku ktorým sme pristúpili v záujme ochrany zdravia našich zamestnancov, klientov i občanov.

16.03.2020   12,50 hod. – oznam 

Firma VV s.r.o z Banskej Bystrice Vám oznamuje, že plánovaný zber papiera, časopisov, letákov a kníh, ktorý sa mal uskutočniť  19.03.2020 je zrušený.

13.03.2020  12,15 hod. – oznam 

STRÁNKOVÉ HODINY  Obecného úradu Horné Hámre  –  Počnúc dňom 16. marca 2020 t. j. od pondelka až do odvolania budú upravené stránkové hodiny pre verejnosť na Obecnom úrade v Horných Hámroch a to nasledovne:  Pondelok:  8,00 – 11,00 hod.,  Utorok:  Nestránkový deň,  Streda :     8,00 – 11,00  hod.,  Štvrtok: Nestránkový deň, Piatok:   8,00 – 11,00 hod.  Žiadame o rešpektovanie upravených úradných hodín a pri návšteve  dodržiavať sprísnené hygienické opatrenia.

13.03.2020  09,35 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že firma VV s.r.o z Banskej Bystrice uskutoční v našej obci zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za hygienické výrobky.  Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka. Balíky nesmú obsahovať kartón. Zber papiera sa uskutoční  19.03.2020 /vo štvrtok/:  pri bytovom dome s.č. 159: od 16,30 hod. do 16,45 hod.,  pri Obecnom úrade: od 16,50 hod. do 17,05 hod., na Brode:  od 17,05 hod. do 17,15 hod.

10.03.2020  14,30 hod. – oznam 

Slovenský Červený kríž Vám oznamuje, že plánované darovanie krvi, ktoré sa malo uskutočniť 18.03.2020 v ZŠ s MŠ Župkov je zrušené.

06.03.2020  11,45 hod. – opakovaný oznam

Oznamujeme občanom našej obce, ktorí majú záujem o zasielanie dôležitých oznamov na vaše mailové adresy, aby svoje mailové adresy zaslali na mailovú adresu  hhamre@stonline.sk.

28.02.2020  07,45 hod.  – oznam

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že pošta v našej obci bude 05.03.2020 vo štvrtok z prevádzkových príčin zatvorená.

Farský úrad v Horných Hámroch oznamuje občanom, že nedeľná  /01.03.2020/ svätá omša bude o 8,00 hod.

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem darovať 2% zo svojich daní, že tlačivá k poukázaniu 2% sú k dispozícii na tunajšom Obecnom úrade a na stránke obce Horné Hámre.

25.02.2020   8,30 hod. – oznam   

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať 29.02.2020 v sobotu v tunajšom kultúrnom dome oznamujeme občanom, ktorí  zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku na tunajšom obecnom úrade.

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch dňa  04.03.2020  t.j. streda  o 15.30 hod.   s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu,  3. Kontrola plnenia uznesení 62-80/2019,  4. Správa o vykonanej inventarizácii majetku obce Horné Hámre za rok 2019,  5. Žiadosť mesta Nová Baňa o príspevok na Centrum voľného času, ul. Bernolákova 30 na školský rok 2019/20,  6. Úprava rozpočtu obce, 7. Projekt Zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v Kľakovskej doline,  8. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce :  a/ žiadosť podielových spoluvlastníkov súkromného gravitačného vodovodu Drienčie,  Horné Dvory, Majer, Horný Pajer o schválenie zriadenia vecných bremien na  parcelách CKN 4085/2, 4234, 4329, 4175, 3768, 4206, 4188 na LV č.2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre,  b/ žiadosť stavebníka Breziny s.r.o , trvale bytom Andreja Kmeťa 6/2, Nová Baňa o zriadenie vjazdu z parcely C KN č.4096  vo vlastníctve obce Horné Hámre  na LV č.2411 za účelom vybudovania vjazdu k plánovanej novostavbe rodinného domu na parcelách  registra   CKN č. 4167/1, 4167/2, 4167/3 vo vlastníctve  žiadateľa,   c/ žiadosť Design Project s.r.o. Horné Hámre č. 99 o súhlas s dopravným napojením miestnych komunikácií na pozemkoch podľa C-KN parc. č. 2982 podľa LV č.2411,  C-KN parc. č. 688 (E-KN 581/5 podľa LV č.1304) a C-KN parc. č. 2980 podľa LV   č.2411 v katastrálnom území Horné Hámre na novú prístupovú komunikáciu, ako  i rozšírenia vodovodnej siete a uložením nových inžinierskych sietí- dažďovú a splaškovú kanalizáciu a  elektrickú VN a NN prípojky a vodovodu do pozemkov podľa C-KN parc. č. 666/1 podľa LV č.1304,     C-KN parc. č. 808/1 (E-KN 2083/1 a  E-KN 2083/2 podľa LV č.1304), C-KN parc. č. 578/1 (E-KN 774 podľa LV č.1304), C-KN parc. č. 578/2 podľa LV č.2 a C-KN parc. č. 2980 podľa LV č.2411  vo vlastníctve obce Horné Hámre s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve o zriadení  vecných bremien,  9.Žiadosti občanov: Žiadosť Mária Vicianová bytom Horný Pajer 258 o zrušenie uznesenia č.28/2019  Obecného zastupiteľstva, 10. Rôzne, 11. Interpelácie poslancov,  12. Interpelácie občanov,  13. Diskusia, 14. Záver

13.02.2020     07,20 hod. – oznam

Obec Ostrý Grúň ponúka na predaj knižnú publikáciu pod názvom ŽIVOT V OSTROM GRÚNI ZVÍŤAZIL, ktorá bola vydaná pri príležitosti 75. výročia vyvraždenia obyvateľov obce Ostrý Grúň. Kniha zachytáva výpovede ľudí, ktorí tento masaker prežili.  Záujemcovia si túto knižnú publikáciu môžu zakúpiť na Obecnom úrade v Ostrom Grúni. Cena knihy je 12 Eur.

12.02.2020  16,05 hod. – oznam

Vedúca pošty v našej obci Vám oznamuje, že zajtra 13.02.2020 bude pošta v našej obci otvorená od 07,00 – 10,00 hod.

11.02.2020   11,45 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že dňa 14.2.2020 v piatok v čase 11:00 -11:45 hod. očná optika ANPEK z Banskej Bystrice, uskutoční meranie zrakovej ostrosti zdarma  v priestoroch vestibulu kultúrneho domu v Horných Hámroch. Môžete si dať vymeniť sklá do vlastného rámu, alebo dať vyhotoviť komplet nové dioptrické okuliare. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou. Hotové dioptrické okuliare Vám prinesú osobne.

10.02.2020  11,50 hod. – oznam

Hámorskí fašangovníci Vás pozývajú na HÁMORSKÝ FAŠIANG  dňa 15.02.2020 v sobotu od 9,00 hod. prejde fašiangový sprievod našou obcou, o 20,00 hod. sa začne v tunajšom kultúrnom dome fašiangová zábava s pochovávaním basy, do tanca Vám bude hrať DJ Marko a 16.02.2020 v nedeľu od 10,30 hod. fašiangový sprievod prejde po vrchoch.

Personálna agentúra ABC JOBS  ponúka voľné pracovné miesta v zlievarni v Žarnovici na pozície:   -jadrár, odlievač a pomocný pracovník.   Práca je vhodná pre ženy a mužov  vo veku od 18 rokov.  Pracuje sa na 3 zmeny. Ponúkaný plat je 1020€/ brutto na mesiac . Ubytovanie  zabezpečené.   Príspevok na stravovanie.  Jedná sa o prácu na pracovnú zmluvu.  Dopravu do zamestnania si musia zamestnanci zabezpečiť sami.  V prípade záujmu o ponúkanú prácu nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle  –   0800 800 019 .

Čistiareň peria Žiar nad Hronom ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt.  Perie antibakteriálne zaparujú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby.  Šijú paplóny, periny, vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkajú rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality.  Pre vaše perie prídu priamo až k vám domov a z domu to zadarmo odvezú a hotové výrobky Vám domov dovezú, stačí zavolať na tel. č. 0905267750 a prídu k vám. Kto zavolá na tel. č.  0905267750 dostane darček zdarma ku objednávke dnes.

04.02.2020  14,30 hod. – oznam

Oznamujeme občanom, že zajtra 05.02.2020 sa uskutoční zvoz komunálneho odpadu  z kukanádob, preto pripomíname občanom, ktorí budú vykladať kukanádoby na zajtrajší zvoz komunálneho odpadu, aby kukanádoby označili žetónom. Vysypané budú kukanádoby, ktoré budú riadne označené žetónom to znamená, že každá kukanádoba určená na vysypanie musí byť označená žetónom.

03.02.2020  08,15 hod. – oznam

BBSK-Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom Vás srdečne pozýva na besedu so známou etnologičkou Katarínou Nádaskou. Beseda sa uskutoční 15.2.2020 o 14:00 hod. v divadelnej sále Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Tento krát bude téma zameraná na rodinu a rodinné zvykoslovie. Podujatie pod názvom Zvyky a tradície-Čím žila rodina z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  Viac informácii nájdete na www.osvetaziar.sk

29.01.2020  15,30 hod. – oznam 

Obec Horné Hámre pozýva všetky deti na Detský fašiangový karneval, ktorý sa uskutoční 09.02.2020 v nedeľu o 15,00 hod. v Kultúrnom dome v Horných Hámroch. Každá maska dostane sladkú odmenu.

Obec Horné Hámre prostredníctvom Mestského podniku služieb v Žarnovici zabezpečí zvoz komunálneho odpadu žetónovým systémom, pričom pridelený počet žetónov jednotlivým nehnuteľnostiam  závisí od počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt. V prípade, že počet žetónov pridelených na nehnuteľnosť nebude postačovať, počet žetónov je možné si dokúpiť v cene 2,50 eur za kus. V prípade, že domácnosť nevyužije počet pridelených žetónov ku koncu kalendárneho roka z dôvodu vyššej miery separácie a zníženia počtu kukanádob na zvoz komunálneho odpadu  môže ich vrátiť obecnému úradu, tak obec vráti z poplatku 1,50 eur za žetón. Pri zvoze KO budú vysypané tie kukanádoby, ktoré budú riadne označené  žetónom na kukanádobe. Tento systém je zavedený pre zabezpečenie maximálnej efektivity separovania  zložiek komunálneho odpadu a teda s ohľadom na   čo najmenšiu potrebu zvyšovania poplatku za zvoz, uloženie a likvidáciu odpadu na skládke.  V prípade nejasností, môžete sa obrátiť na pracovníkov Obecného úradu, starostu obce.  Chceme požiadať občanov, ktorí ešte nemajú prevzaté žetóny na kukanádobu, aby si ich prišli prevziať na tunajší Obecný úrad.

15.01.2020  16,10 hod. – oznam 

Obec Ostrý Grúň a Obec Kľak Vás srdečne pozývajú na Pietne spomienkové zhromaždenie, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 75. výročia vyvraždenia obyvateľov a vypálenia obcí Ostrý Grúň a Kľak, dňa 19.01.2020 s nasledovným programom:  Program v Ostrom Grúni:  8,30 – 9,15 hod.   Sv. omša za obete vyvraždenia v miestnom kostole,   9,15 – 9,45  hod.  Prezentácia hostí na obecnom úrade,   9,45 – 10,00 hod. Sprievod od obecného úradu k pamätníku, 10,00 – 11,00   hod. Kladenie vencov, prelet vojenských vrtuľníkov, príhovor starostu obce a hostí,   Program v Kľaku:    11,15 – 11,30  hod. Zraz účastníkov pred kultúrnym domom v Kľaku,  11,30 – 11,45 hod. Sprievod od kultúrneho domu k pamätníku,  11,45 – 12,30  hod.  Kladenie vencov, prelet vojenských vrtuľníkov, príhovor starostu obce a hostí,   12,30 – 12,45  hod. Pobožnosť za obete vyvraždenia.  Uvedeného Pietneho spomienkového zhromaždenia sa zúčastní aj Zuzana Čaputová  prezidentka SR.      Všetci ste srdečne vítaní.

VV Poniky Vám oznamujú, že v roku 2020 uskutočnia v našej obci zber papiera v nasledovných termínoch:  19.3.2020 (štvrtok),   25.6.2020 (štvrtok),   22.10.2020 (štvrtok). Čas o koľkej a kde budú papier zbierať ešte upresnia.

13.01.2020  12,45 hod. – oznam

Smútočný oznam -So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela naša spoluobčianka p. Mária Popracová  vo veku 88 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulou p. Máriou Popracovou  bude v stredu  15.01.2020   o 14,30 hod. v tunajšom kostole so svätou omšou.

Venujme jej  tichú spomienku

Mesto Žarnovica vás srdečne pozýva na 90-minútový  koncert Veselá Trojka Pavla Kršku, ktorý bude v nedeľu 26. januára o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Žarnovici.  Vstupné je v predpredaji 10,-Eur/osoba a v deň koncertu 12,- Eur/osoba.   Predpredaj vstupeniek je v Mestskej knižnici v Žarnovici, tel. : 045/321 24 20.

„ZŠ s MŠ Župkov Vás pozýva na 10. ročník Behu mieru na trase Kľak – Horné Hámre Brod, ktorý sa uskutoční 17.1.2020. Začiatok behu  bude o 13.00 hod. od kultúrneho domu v Kľaku. Zraz účastníkov  o 12.30 hod. pri ZŠ s MŠ Župkov, odkiaľ sa pôjde spoločným autobusom do Kľaku. Po behu bude v školskej jedálni podávané občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť. „

20.12.2019  9,50 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Horných Hámroch bude v dňoch 23.12.2019 a 31.12.2019 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

17.12.2019  10,30 hod. – oznam 

Smútočný oznam -So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela naša spoluobčianka p. Mária Hudecová  vo veku 77 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulou p. Máriou Hudecovou bude v piatok  20.12.2019   o 14,00 hod. v tunajšom kostole so svätou omšou.

Venujme jej  tichú spomienku

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch oznamuje občanom, že v stredu  18.12.2019 budú do predajne dovezené živé kapre na vianočné sviatky a zároveň Vám oznamuje, že predajňa bude v stredu otvorená do 13,30 hod.

Mestský podnik služieb Žarnovica Vám oznamuje, že vo štvrtok 26.12.2019 sa uskutoční v našej obci zber komunálneho odpadu  z kukanádob.

12.12.2019  13,30 hod. – oznam 

Obec Voznica Vás pozýva na hudobno-zábavný program kapely Heligonica, známej hlavne z TV Šlágr, spolu s ich hosťom Igorom Moškom,  ktorý sa uskutoční v nedeľu 5. januára 2020 o 16:00 h. v Kultúrnom dome vo Voznici. Ako prezrádza názov kapely, dominantou v nej je jeden z najkrajších hudobných nástrojov- heligónka, doplnený rytmickými bicími nástrojmi.  Vstupné je 7€. Vstupenky si môžete zakúpiť na OcÚ vo Voznici, t.č. 045/6820037.

Obec Župkov všetkých srdečne pozýva na tradičné „Vianočné trhy“, ktoré sa uskutočnia v sobotu 14. decembra 2019 v priestore parkoviska pri Obecnom úrade v Župkove s nasledovným programom:  o 13:00 hod.  otvorenie Vianočných trhov,   o 15:00 hod.  Vianočná tržnica – vystúpenie detí MŠ Župkov,  o 16:15 hod.  Živý betlehem – vystúpenie detí ZŠ Župkov.  Na Vianočných trhoch si budete môcť zakúpiť vianočné dekorácie a hračky, domáce koláčiky, opekance, med, domácu knedľu, medovníky a iné dobroty.  Pochutnáte si na kotlíkovej kapustnici, pečených klobáskach a jaterniciach, lokšiach, či langošoch.   Zahreje Vás vianočný punč, varené vínko a medovina.

Všetci ste srdečne vítaní.

09.12.2019 15,30 hod. – oznam 

Spevácky súbor Zvončeky Vás pozýva na spoločné spievanie vianočných kolied, ktoré sa budú spievať v stredu 11.12.2019 o 18,00 hod. pred kostolom Svätého Martina v Horných Hámroch. 11.12.2019 o 18,00 hod. sa budú spievať známe vianočné koledy po celom Slovensku, preto sa pridajte aj Vy svojim hlasom, nech spoločne znejú vianočné koledy aj v našej dedine.

09.12.2019  09,30 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  11.12.2019  v stredu o 15.00 hod.  s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu,  3. Kontrola plnenia uznesení,  4. Inventarizácia majetku obce Horné Hámre, 5. VZN č.3/2019 o miestnych daniach na kalendárny rok 2020,  6. VZN č.4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020,  7. VZN č.5/2019 o správnych poplatkoch, 8. Žiadosť Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica o dotáciu na Centrum voľného času pri ZŠ A.Kmeťa, ul.A.Sládkovičova 24, Žarnovica pre rok 2020, 9. Žiadosť Mesto Žarnovica o dotáciu pre Centrum voľného času, ul.Fr. Kráľa č. 838 pre rok 2020, 10. Čerpanie a úprava rozpočtu k 31.10.2019,  11. Rozpočet obce na roky 2020-2022, 12. Plán rokovaní OZ Horné Hámre na rok 2020, 13. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce :  a/ žiadosť Anežky Chmolovej, bytom Horné Hámre č. 255 o odkúpenie časti parcely registra E-KN č.1312/1 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 za účelom vysporiadania vlastníckych práv, ktorú dlhodobo užíva a je súčasťou dvora a pod stavbami, b/ žiadosť o zriadenie vecného bremena žiadateľa Pavol Orihel, bytom Potočná č.25, Veľké Kostoľany na parcelách registra C-KN č.4096 a 4188 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom uloženia a vybudovania  elektrickej prípojky k parcele C-KN č. 4167/3 k plánovanej výstavbe rodinného domu,  c/ žiadosť Tomáša Debnára a Martiny Debnárovej, bytom Hrabičov č.94 o odkúpenie parcely C-KN č.374/3 vo vlastníctve obce Horné Hámre LV č.2,  d/ žiadosť Richarda Marušku, bytom Župkov č. 299/20 o zriadenie vecného bremena na parcelách C-KN č.2760 a 2867 vo vlastníctve obce Horné Hámre LV 2411 za účelom vybudovania elektrickej prípojky na parcelu C-KN 2824/5 vo vlastníctve žiadateľa k novostavbe rodinného domu,  e/ žiadosť Katarína Pavolová, bytom Nad Mlynom č.1563/30, Žarnovica o zriadenie vecného bremena na parcele registra C-KN č.3173 vo vlastníctve obce Horné Hámre  na LV 2411 na parcelu C-KN 3135 vo vlastníctve žiadateľa k plánovanej stavbe rekreačnej chaty,  f/ prevod, resp. zámena k vysporiadaniu vlastníckeho práva medzi Lesmi SR a obcou Horné Hámre časti parcely C-KN 600/3 a iné.,  14. Žiadosti občanov, 15. Rôzne, 16. Interpelácie poslancov 17. Interpelácie občanov, 18. Diskusia, 19. Záver.

04.12.2019  16,30 hod. – oznam 

Oznamujeme občanom našej obce, ktorí majú záujem o zasielanie dôležitých oznamov na vaše mailové adresy, aby svoje mailové adresy zaslali na mailovú adresu  hhamre@stonline.sk.

02.12.2019   08,30 hod. – oznam 

Vedúca pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že pošta bude vo štvrtok 05.12.2019 z prevádzkových príčin otvorená od 7,00 – 11,00 hod.

25.11.2019  8,30 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že od dnes  25.11.2019 sa bude  v našej obci odpisovať spotreba vody. Spotrebu vody bude odpisovať pracovník obecného úradu, preto žiadame občanov, aby pracovníkovi obecného úradu zabezpečili prístup k vodomerným šachtám.

Oznamujeme občanom, že dňa 7. 12. 2019, t.j. v sobotu sa uskutočnia v obci Kľak   VIANOČNÉ TRHY  so začiatkom o 14.00 hod. Kto by mal záujem predávať, alebo prezentovať svoje výrobky na tejto akcii, môže sa nahlásiť na Obecnom úrade v Kľaku, alebo na telefónnom čísle: 0903 746 298 – z dôvodu prípravy predajných miest do 3. 12. 2019.  Všetkých Vás srdečne pozývame na túto predvianočnú akciu!

13.11.2019  12,35 hod. – oznam

Smútočný oznam -So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela naša spoluobčianka p. Margita Pániková  vo veku 78 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulou p. Margitou Pánikovou bude v sobotu 16.11.2019   o 13,00 hod. v tunajšom kostole so svätou omšou.

Venujme jej  tichú spomienku

Mesto Žarnovica pozýva žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a ich rodičov, na prezentáciu stredných škôl okresu Žarnovica, ktorá bude v utorok 19. novembra  v čase od 9.30 do 16.00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy Žarnovica, Bystrická ulica č. 4.

07.11.2019   13,10 hod. – oznam

Slovenská pošta Vám oznamuje, že v našej obci bude pošta otvorená pondelok, štvrtok, piatok od 07,00 – 12,00 hod., od 13,00 – 14,30 hod., utorok od 07,00 – 12,00 hod., stredu od 07,00 – 12,00 hod., od 13,00 -16,45 hod.

Čistiareň peria Žiar nad Hronom Vám ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparujú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijú paplóny, periny, vankúše na rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkajú rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality. Pre vaše perie prídu priamo k vám domov a z domu zadarmo odvezú a hotové výrobky Vám domov dovezú, stačí zavolať na telefónne číslo 0905267750 a čistiareň peria príde k vám.

28.10.2019   09,10 hod. – oznam

Smútočný oznam -So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela naša spoluobčianka p. Antónia Repiská  vo veku 99 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulou p. Antóniou Repiskou bude v utorok 29.10.2019   o 15,00 hod. v tunajšom kostole so svätou omšou.

Venujme jej  tichú spomienku

25.10.2019  09,30 hod. – oznam 

Obec Horné Hámre vypisuje výberové konanie na funkciu  HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE Horné Hámre  v súlade s § 18a ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce zašle písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 29.11.2019 do 12:00 hodiny na adresu Obecný úrad  Horné Hámre,  966 71  Horné Hámre č. 45 v uzavretej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“  Požiadavky:   ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru;    znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy. Náležitosti písomnej prihlášky:   meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón);   štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície;   úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;   výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť;   čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Obci Horné Hámre a daňovému úradu;  súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch,  Všeobecné podmienky:  hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov; je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti,  funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce;   vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce;   pracovný úväzok 10%,   Vykonáva kontrolu:   nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený;   účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade; príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu;   správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií;   hospodárenie s finančnými prostriedkami;  plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce;  dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce.  Preveruje:  tvorbu a čerpanie rozpočtu obce;  opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce.  Vypracúva odborné stanoviská:   k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pre ich schválením obecným zastupiteľstvom, možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií;   výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu;    zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

Vedúca pošty v Horných Hámroch  Vám oznamuje, že pošta bude v  utorok  29.10.2019 z prevádzkových príčin zatvorená.

22.10.2019 11,30 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že zber nebezpečného odpadu v našej obci sa uskutoční  09.11.2019 / v sobotu/ o 8,00 hod.  –  zberné miesto pred Obecným úradom Horné Hámre.  Občania miestnych častí Žarnovická Huta, Majer, Pajer, Kostivrch, Kajlovka, Lipie ako aj   z iných  miestnych častí obce Horné Hámre  môžu nebezpečný odpad zhromaždiť počas týždňa v zbernom dvore oproti obecnému úradu /za bránou/ počas pracovnej doby.   Občania, ktorí nemajú možnosť doviesť odpad na určené miesto, je potrebné nahlásiť svoje údaje na Obecný úrad v Horných Hámroch do 08.11.2019  /t.j. piatok/.  Zbierajú sa tieto druhy odpadov:    všetky druhy elektroodpadov – veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, svietidlá, žiarovky, žiarivky, neónky, elektrické náradie, elektronické hračky, meracie prístroje, batérie a akumulátory, automobilové, olovené batérie, nikel – kadmiové, ortuťové, alkalické, malé batérie, jedlé oleje na vyprážanie a varenie v uzavretých obaloch, železné a neželezné kovy meď, zinok, nikel, olovo, cín, bronz, nerez, hliník, mosadz,  prázdne a použité tonery, odpadové káble.        

Iné druhy odpadov ako sú vyššie uvedené neberú.

21.10.2019  14,35 hod. – oznam

Obec Horné Hámre Vás všetkých srdečne pozýva na hudobné vystúpenie detí z Materskej školy Horné Hámre a speváckej skupiny Zvončeky pri príležitosti Úcty k starším dňa 27.10.2019 o 15,00 hod. do kultúrneho domu v Horných Hámroch.

Dňa 24.10.2019 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 13:00 do 14:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

Kominár zo Žiaru nad Hronom Vám oznamuje, že bude dňa 29.10.2019  vykonávať kominárske práce v našej  obci. Obyvatelia sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0911/653399 po 18:00 hod., alebo na obecnom úrade. V prípade prihlásenia na Obecnom úrade je potrebné zapísanie kontaktného tlf. čísla.  Kominár ponúka nasledovné služby: Kontrola komína, čistenie a kontrola komína, odstránenie dechtu. Súčasťou každej služby je vystavenie potvrdenia pre potreby poisťovní. Cena za práce je závislá od stavu komína a pohybuje sa okolo 20 Euro.

14.10.2019  08,15 hod.  – oznam

Vedúca COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že zajtra 16.10.2019 bude predajňa potravín COOP Jednoty zatvorená. Potraviny v predajni si môžete zakúpiť vo štvrtok 17.10.2019 kedy bude predajňa potravín otvorená.

Oznamujeme Vám, že firma VV s.r.o z Banskej Bystrice uskutoční v našej obci zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za hygienické výrobky.  Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka. Balíky nesmú obsahovať kartón. Zber papiera sa uskutoční  18.10.2019 /v piatok/:  pri bytovom dome s.č. 159: od 16,30 hod. do 16,40 hod.,  pri Obecnom úrade: od 16,45 hod. do 16,55 hod., na Brode:  od 16,55 hod. do 17,05 hod.

10.10.2019 14,50 hod. – oznam 

Obec Kľak Vás srdečne pozýva dňa 12.10.2019 v sobotu o 18,30 hod. do kultúrneho domu v Kľaku na Kačacie hody spojené s hodovou zábavou. Súčasťou programu je tombola, tanečná zábava so skupinou LD SOUND. Príďte ochutnať pravú kačacinu, zabaviť sa a prispieť tak k dobrej zábave a nálade. Občerstvenie a dobrá hudba nebudú chýbať.

04.10.2019  12,30 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že v pondelok 07.10.2019  od 07,30 hod. do 12,00 hod. bude prerušená dodávka vody z obecného vodovodu.  Bez vody budú domy od s.č. 45– 57, 363,  novostavba RD, 61 – 68, 440, 464, 358, 524, 390, 463, 473, 485, 486, 490 novostavba RD, 70 – 79 vrátane, preto odporúčame  odberateľom vody z obecného vodovodu, aby si urobili dostatočnú zásobu vody.

03.10.2019  10,10 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že dňa 8.10.2019 v utorok v čase 9,00 – 9,45 hod. očná optika ANPEK z Banskej Bystrice, uskutoční meranie zrakovej ostrosti zdarma  v priestoroch vestibulu kultúrneho domu v Horných Hámroch. Môžete si dať vymeniť sklá do vlastného rámu, alebo dať vyhotoviť komplet nové dioptrické okuliare. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou. Hotové dioptrické okuliare Vám prinesú do obce osobne.

27.09.2019  11,45 hod. – oznam

Smútočný oznam -So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela p. Gizela Kubánová  Benčová  vo veku 89 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulou p. Gizelou Kubánovou Benčovou bude v nedeľu 29.09.2019   o 14,00 hod. v tunajšom kostole so svätou omšou.

Venujme jej  tichú spomienku

26.09.2019 07,05 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že vo štvrtok 26.09.2019 od 07,30 hod. do 11,30 hod. bude prerušená dodávka vody z obecného vodovodu.  Bez vody budú domy od s.č. 45– 57, 363,  novostavba RD, 61 – 68, 440, 464, 358, 524, 390, 463, 473, 485, 486,490 novostavba RD, 70 – 79 vrátane, preto odporúčame  odberateľom vody z obecného vodovodu, aby si urobili dostatočnú zásobu vody.

24.09.2019  10,30 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že firma ESTY s.r.o v našej obci  uskutoční zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za hygienické  výrobky Harmasan. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka.  Balíky nesmú obsahovať kartón ani lepenku.  Zber papiera sa uskutoční  01.10.2019 /v utorok/:   Pri bytovom dome s.č. 159:  16,20 hod.  – 16,35 hod. , Pri Obecnom úrade:   16,40 hod. – 16,55 hod., Na Brode:   od 17,00 hod. Zber sa bude realizovať za každého počasia.

Vedúca pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že pošta bude vo štvrtok 26.09.2019 z prevádzkových príčin zatvorená.

23.09.2019   10,10 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že plánovaná odstávka vody z obecného vodovodu , ktorá mala byť dnes 23.09. sa presúva na zajtra 24.09.2019 kedy bude  od 07,30 hod. do 13,00 hod.  prerušená dodávka vody z obecného vodovodu.  Bez vody budú domy od s.č. 17, 18, 435, 438, 346, novostavba RD, 29-35, 69,370, preto odporúčame  odberateľom vody z obecného vodovodu, aby si urobili dostatočnú zásobu vody.

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  25.09.2019 v stredu o 15.00 hod.  s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení.  4. Plnenie, čerpanie a úprava rozpočtu obce 1.1.- 31. 8.2019, 5. Nakladanie s majetkom obce: a/ žiadosť o zriadenie vecného bremena žiadateľky Lucia Danková, bytom Kľakovská 879/11 Žarnovica na parcelách registra C-KN č.2704/1,  č.2760 a registra E-KN č.2076/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 a  LV č.1304 za účelom uloženia vodomernej šachty, vybudovania vodovodnej a elektrickej prípojky k parcele C-KN č. 2756/3, b/žiadosť o zriadenie vecného bremena žiadateľa Dušan Majsniar, bytom Partizánska 51/41 Žarnovica na parcelách registra C-KN č.2704/1,  č.2760 a registra E-KN č.2076/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 a  LV č.1304 za účelom uloženia vodomernej šachty, vybudovania vodovodnej a elektrickej prípojky k parcele C-KN č. 2756/4,  c/ žiadosť Lucie Dankovej bytom Kľakovská 879/11 Žarnovica o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie parcely C-KN 2704/1 vo vlastníctve obce Horné Hámre LV 2411 na parcelu C-KN 2756/3 vo vlastníctve žiadateľky, d/ žiadosť Dušana Majsniara bytom Partizánska 51/41 Žarnovica  o zriadenie vjazdu  z miestnej komunikácie parcely C-KN 2704/1 vo vlastníctve obce Horné Hámre LV 2411 na parcelu C-KN 2756/4 vo vlastníctve žiadateľa, e/ žiadosť Dušana Majsniara bytom Partizánska 51/41 Žarnovica  o zriadenie vjazdu  z hlavnej komunikácie II/512 parcely  E-KN 2083/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre  LV 1304 na parcelu C-KN 2900/9 vo vlastníctve žiadateľa, f/ žiadosť Jána Zúbeka bytom Horné Hámre 343 o odpredaj časti parcely E-KN 2077/1 a 193/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre LV 1304, g/ žiadosť Richarda Tapfera bytom Horné Hámre 319 o zrušenie žiadosti o odkúpenie parcely C-KN 292/3 vytvorenej GP z parcely E-KN č. 2154/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304 v súvislosti so zámerom realizácie spevnených plôch a prístrešku, 6. Rôzne, 7. Žiadosti občanov, 8. Interpelácie poslancov, 9. Interpelácie občanov, 10. Diskusia, 11.Záver.

20.09.2019  14,25 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že v pondelok  23.09.2019  od 07,30 hod. do 13,00 hod. bude prerušená dodávka vody z obecného vodovodu.  Bez vody budú domy  od s.č. 29-35, 69, 370, 17,18, 435, 438, 346 novostavba RD, preto odporúčame  odberateľom vody z obecného vodovodu, aby si urobili dostatočnú zásobu vody.

17.09.2019  09,00 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že zajtra 18.09.2019  od 07,00 hod. do 13,00 hod. bude prerušená dodávka vody z obecného vodovodu.  Bez vody budú domy  od s.č. 29-45, 69, 370, 46-57, 363, 497, 500, novostavby RD, 61 – 68, 440, 464, 358, 524, 390, 463, 473, 485, 486, 490 novostavba RD a od s.č. 70-79 vrátane, preto odporúčame  odberateľom vody z obecného vodovodu, aby si urobili dostatočnú zásobu vody.

Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, znovu po 2 rokoch organizuje v spolupráci s obcou Voznica, regionálnu postupovú súťažnú prehliadku hudobného folklóru – spevákov ľudových piesní, speváckych skupín, hráčov na ľudové hudobné nástroje pod názvom Spievam, spievaš, spievame. Prehliadka sa uskutoční v sobotu 21. septembra 2019 v Kultúrnom dome vo Voznici:    10.00 h – prvé kolo prehliadky, 15.00 h – hlavný program.  Všetkých milovníkov ľudových tradícií srdečne pozývame na tento hudobný festival.

13.09.2019  13,10 hod. – oznam 

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že v utorok 17.09.2019 bude predajňa potravín COOP Jednoty zatvorená z dôvodu inventúry.

09.09.2019   13,20 hod. – oznam

ZŠ s MŠ Župkov Vám oznamuje, že 11.09.2019 v stredu od 7,30 hod. do 10,00 hod. sa uskutoční v ZŠ s MŠ v Župkove darovanie krvi.

04.09.2019  15,30 hod. – oznam 

Smútočný oznam -So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan p. Marián Maruška  vo veku  62 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulým p. Mariánom Maruškom bude v piatok 06.09.2019  o 15,00 hod. v tunajšom kostole so svätou omšou.

Venujme mu  tichú spomienku

28.08.2019  13,20 hod. – oznam

Riaditeľstvo Základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici oznamuje svojim žiakom, že otvorenie školského roka 2019/2020 sa začne v pondelok 2. septembra 2019 slávnostnou svätou omšou o 8.00 hod. v Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici. Žiaci 1. ročníka sa potom spolu s rodičmi presunú do svojej triedy. Žiaci ostatných ročníkov odídu domov.  ŠKD bude v prevádzke od utorka 3. septembra 2019.

Obec Malá Lehota ponúka na predaj dvojizbové, trojizbové a štvorizbové byty v bytovom objekte v obci Malá Lehota spolu s parkovacím miestom.  Predaj bytov sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže, v ktorej budú vybrané najlepšie návrhy. Účastníci súťaže sa môžu do súťaže prihlásiť do 16. 09. 2019 spôsobom stanoveným v podmienkach súťaže. Podmienky súťaže je možné nájsť na webovej stránke obce www.malalehota.eu alebo na obecnom úrade. Rovnako pozývajú prípadných záujemcov na obhliadky bytov spojené s dňom otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 31. augusta 2019 a v sobotu 7. septembra 2019. Viac informácií o predaji bytov v obci Malá Lehota Vám poskytnú na obecnom úrade, webovej stránke obce alebo na úradnej tabuli.“

27.08.2019  09,00 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch dňa  30.8.2019 /piatok/ o 15,30 hod.  s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa a schválenie programu,  3. VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Hámre,  4. VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Hámre, 5. Diskusia, 6. Záver.

Mesto Žarnovica Vás srdečne pozýva na podujatie Dni mesta Žarnovica 2019 v dňoch 6. a 7. septembra 2019. Čaká vás bohatý kultúrny program a súčasťou podujatia bude aj jarmok.  Celý program i ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke: www.zarnovica.sk.

15.08.2019  15,30 hod. – oznam

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela p. Anna Cvangová rod. Oslancová, naša spoluobčianka a rodáčka z Horných Hámrov vo veku 92 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou p. Annou Cvangovou bude 16.08.2019 v piatok o 15,30 hod. v kostole v Žarnovici so svätou omšou.  Venujme jej tichú spomienku.

Obec Župkov všetkých srdečne pozýva v nedeľu 18. augusta 2019 na „Nedeľné hudobné posedenie“, ktoré začne o 14:30 hod. posvätením kríža v časti obce Horný Župkov – Lazy pri osade Angletovci. Podujatie bude pokračovať kultúrnym programom v prírodnom amfiteátri Koleso v Hornom Župkove, kde vystúpia:   od 17:00 hod. – do 19:00 hod. skupina Bojňanci,  od 20:00 hod. – do 22:00 hod.  skupina Jarstalub.  O občerstvenie počas podujatia je postarané.

Upozornenie. Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu,  prelaďte si prosím svoje televízne prijímače.  Zmenili sa frekvencie voľného vysielania. Ak vám vypadlo vysielanie cez anténu, stačí si preladiť televízne prijímače a programy sa vám naladia naspäť. Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne. Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211. Opakujem kontakt: www.cezantenu.sk alebo infolinka 0800 611 211.

31.07.2019 10,45 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že zajtra  01.08.2019 od 10,00 hod. do 13,00 hod. bude prerušená dodávka vody z obecného vodovodu. Bez vody budú domy  s.č. 156, 126, 350, 124, 377, 123, 122, 121, 119, 118, 117, 115, novostavba RD, 111,  preto odporúčame  odberateľom vody z obecného vodovodu, aby si urobili dostatočnú zásobu vody.

Dňa 2.8.2019 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.   Môžte si nechať odborne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.   Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 13:00 do 14:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

Mesto Žarnovica pozýva všetkých na návštevu interaktívnej výstavy pod názvom „Potulná galéria“, ktorá bude v Žarnovici vo štvrtok 8. augusta v dobe od 12.00 do 18.00 hod. na Ul. A. Sládkoviča v priestore pred polkruhovým pódiom. Môžete sa zahrať s mediátormi, odniesť si zadarmo noviny, nálepku umeleckého diela a keď budete mať šťastie tak aj magnetku, odznak, alebo tašku.  Potulná galéria predstavuje výstavu 11 vizuálnych umelcov bojujúcich proti xenofóbiu, rasizmu a extrémizmu. Jej organizátorom je Curatorial Studies Institute Bratislava a je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. V Žarnovici sa na nej, ako spoluorganizátor podieľa  mesto Žarnovica.

29.07.2019  15,40 hod. – oznam

Kamenárstvo Paradiso – India ponúka najširší sortiment nových druhov prírodných  kameňov a kvalitných žulových pomníkov dovážaných priamo z Indie ako aj ich výrobu podľa Vašich predstáv za mimoriadne výhodné ceny so zľavami až do výšky 55%. V ponuke je obsiahnutý aj najširší výber doplnkov zo žule, živice, zláteného a striebreného bronzu, ako vázy, svietniky, kríže a písmo. Samozrejmosťou je aj vyhotovenie betónových základov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. číslach 035/6461650, 0905515784.

25.07.2019  13,45 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že  posledná rozlúčka  s našou spoluobčiankou  zosnulou p. Elenou Paštinskou bude v sobotu 27.07.2019 o 10,00 hod. v Dome smútku v Žarnovici.

Venujme jej  tichú spomienku

18.07.2019  13,05 hod. – oznam

COOP Jednota Žarnovica spotrebné družstvo hľadá  záujemcu na pozíciu vedúcej a zástupkyne potravín v prevádzke 149 v Horných Hámroch. Bližšie informácie Vám poskytnú na tel. čísle 0905998559.

17.07.2019  11,10 hod. – oznam

Obec Župkov Vás pozýva na koncert hudobnej skupiny Duchoňovci- najväčšie hity Karola Duchoňa, ktorý sa bude konať v sobotu 20.07.2019 v prírodnom amfiteátri Koleso v Hornom Župkove.  Od 19,30 – 21,00 hod. vystúpenie HS Duchoňovci a od 21,00 – 24,00 hod. vystúpenie HS Ranč. O občerstvenie je postarané. Vstupné: 2 eurá.

Telovýchovná jednota ELÁN Trnava, Sídlisko Linčianska organizuje 42. ročník  CYKLOTURISTICKEJ NON  STOP JAZDY TRNAVA – RYSY.  Oznamujeme Vám, že účastníkov cykloturistickej nonstop jazdy Trnava – Rysy privítame v našej obci pri pomníku na Brode 18.07.2019 /štvrtok/ o 8,00 hod.

15.07.2019 13,45 hod. – oznam

Dnes 15.07.2019 budú vaše domácnosti navštevovať pracovníci spoločnosti Slovakia Energy za účelom optimalizácie cien za dodávku elektrickej energie a zemného plynu. Pracovníci sa v domácnostiach preukážu firemnými preukazmi. Bližšie info na tel. číslo 0949687386.

11.07.2019  12,40 hod. – oznam 

Obec Píla Vás pozýva na 590. výročie prvej písomnej zmienky. Podujatie sa uskutoční 20.07.2019 od 11,00 hod. v obci Píla. Program: od 11,00 12,00 hod. slávnostná svätá omša – kostol sv. Lukáša, od 12,00 – 13,00 hod. príhovor, uvítanie hostí, 13,00 – 14,30 hod. výstava fotografií /Pílanci o Píle/, od 14,30 – 17,00 hod. vystúpenie ľudových súborov Spevokol Rozmajrín – Hrabičov, folklórny súbor Sitňan, Breznickí harmonikári, od 17,00 – 24,00 hod. zábava so skupinou Tradicionál ZH, vozenie na osloch, občerstvenie: guláš, lokše, palacinky, predajné stánky s výrobkami.

Oznamujeme Vám, že v našej obci sa uskutoční zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za  papierové výrobky. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka.  Kartóny neberú.  Zber papiera sa uskutoční  16.07.2019 /v utorok/:  Pri bytovom dome s.č. 159:  17,00 hod.  – 17,10 hod., Pri Obecnom úrade:  17,15 hod. – 17,25 hod., Na Brode:   od 17,25 – 17,35 hod.

10.07.2019 16,40 hod. – oznam 

Vážení motoristickí fanúšikovia, Speedway Club Žarnovica Vás pozýva na ďalšie plochodrážne preteky, ktoré sa uskutočnia v sobotu a nedeľu, 13. a 14. júla na žarnovickej plochej dráhe. V sobotu si zmerajú naši pretekári sily v rámci českej 1.ligy s tímami z Pardubíc, Prahy a Kopřivnice a v nedeľu vyvrcholí plochodrážny víkend československou Extraligou, kde žarnovický tím priebežne vedie a bojuje o historický prvý titul v tejto súťaži. Na štarte sa predstaví v domácom tíme okrem iných aj pretekár z Grand Prix Martin Vaculík, či Dán Anders Thomsen. Aj tímy zo Slaného, Prahy a Pardubíc privedú kvalitných pretekárov nielen z Čiech, ale aj zahraničia a z Grand Prix. Obidve podujatia sa začínajú o 15.00 hodine. Organizátori a plochodrážnici sa tešia na Vašu účasť.

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že od dnes 10.07.2019 bude pracovník obecného úradu odpisovať stavy vodomerov za 1. polrok 2019.

08.07.2019  10,30 hod.  – oznam

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan p. Emil Gajdoš  vo veku nedožitých 66 rokov.   Posledná rozlúčka so zosnulým p. Emilom Gajdošom bude 09.07.2019  o 15,00 hod. v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch so svätou omšou.

Venujme mu  tichú spomienku

04.07.2019  14,30 hod. – oznam

Obec Kľak Vás pozýva na kultúrne podujatie Kľakovský kotlík, ktoré sa bude konať  06.07.2019 od 13,00 hod. v športovom areáli obce Kľak. Sprievodný program: vystúpenie súboru Kľakovianka, športové súťaže a súťaže zručnosti, hod bremenom – kyjakom, súťaž v pití piva, jazda zručnosti s fúrikom, Organizátori pripravili podujatie, ktoré zaručuje zábavu, rôzne súťaže pre deti a dospelých, príjemne strávený čas pri dobrej hudbe v podaní – Ondreja Daniša. Varenie gulášov spríjemnia i ľudové piesne v podaní súboru Kľakovianka. Súťažiace družstvá majú zabezpečené drevo, vodu, stôl a lavicu. Bližšie informácie a registrácia na tel. čísle 045/6866100, 0903746298.

Pohronské múzeum Vás srdečne pozýva na Večernú prehliadku múzea, ktorá sa uskutoční dňa 6. júla 2019 tj v sobotu s nasledovným programom:

18,00 – 22,00 prehliadka stálych expozícií a aktuálnych výstav „Čo to za veselie – svadobné
kroje z národopisnej Šatnice Matice slovenskej“ a „Svet farieb“- obrazy Ing. Jolany Palajovej
18,30 prezentácia detskej knihy Natálkine dobrodružstvá s autorom Stanislavom Repaským
20,00 prednáška o osobnosti Milan Rastislav Štefánik
21,00 koncert Kiko Balco
Vstupné: 1 €. Pracovníci múzea sa tešia na stretnutie s Vami.

02.07.2019  07,20 hod. oznam

Oznamujeme Vám, že dňa 03.07.2019 v  stredu bude Obecný úrad Horné Hámre  z dôvodu odstávky el. energie zatvorený.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm.     a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov    V Y H L A S U J E    ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU  na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)   v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica  od 01.07.2019 od 12,00 hod do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.  Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  z a k a z u j e  najmä:   fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,  spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.  Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:  zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,   zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,  udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,  prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:   urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,  vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom  upozorňuje že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bude vykonávať v poobedňajších hodinách a v dňoch pracovného voľna hliadkovaciu činnosť zameranú hlavne na dodržiavanie zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov. V prípade zistenia páchateľov vypaľovania sa bude voči porušovateľom zákona postupovať nekompromisne a vyvodzovať postih v zmysle    § 59 resp. 61 a 62 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.  Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bude ukončený len na základe písomného vyhlásenia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom.

27.06.2019  8,40 hod. – oznam 

COOP Jednota Žarnovica oznamuje, že predajňa potravín v obci Horné Hámre bude od 28.06.2019 po prerokovaní  a schválení návrhu na COOP Jednote v  Žarnovici, spotrebné družstvo  otvorená nasledovne: pondelok od 7,00 -10,30 hod., utorok, stredu, štvrtok, piatok od 07,00 – 12,00 hod. a od 13,00 – 16,00 hod. a v sobotu od 07,00 – 10,00 hod.

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 03.07.2019 od 8,00 hod. do 14,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a.s.  a to od s.č. 13- 151, 156, 192-207, 279, 292, 293, 298, 299, 300, 301, 346, 350, 352, 354, 355, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 370, 372, 377, 379, 390, 435, 474, 497,  579, ako aj v miestnych častiach obce Horný Pajer, Majer a Kostivrch.

25.06.2019   09,05 hod. – oznam 

Vedúca predajne Potravín COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že dňa 26.06.2019 v  stredu  bude predajňa z dôvodu inventúry  otvorená do 09,00 hod.   

24.06.2019  10,20 hod. – oznam 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  26.06.2019 o 16.00 hod. /t. j. streda/  s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení, 4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018, 5. Záverečný účet obce za rok 2018,  a/ správa audítora, b/ výročná správa obce za rok 2018,  c/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2018,  6. Žiadosť Materskej školy o uvoľnenie finančných prostriedkov na nákup vybavenia, 7. Čerpanie a úprava rozpočtu k 5.5.2019,  8. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : a/ žiadosť o odpredaj parcely registra E KN č. 1369/2 o výmere 20 m2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 za účelom scelenia nevyužitého pozemku na základe žiadosti Zdeňka Chmelu a Daniely Chmelovej, bytom Závadská 22, Bratislava,  b/vysporiadanie časti parcely registra E KN č.2154/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 na základe žiadosti Richard Tapfer, bytom Fr. Kráľa 45, Žarnovica za účelom realizácie spevnených plôch a prístrešku,  c/ žiadosť o odpredaj parcely registra E KN č. 330 o výmere 64m2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 za účelom scelenia nevyužitého pozemku na základe žiadosti Rastislava Jágerského, bytom Župkov 274, d/ žiadosť o odpredaj parcely registra E KN č. 193/2 a 2077/1 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 za účelom využitia na kosenie trvalo trávnatého pozemku na základe žiadosti Miloša Tadiana, bytom Horné Hámre č. 1,  e/ žiadosť o umiestnenie elektrickej skrinky na hranici C KN 2867 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom plánovanej výstavby rodinného domu žiadateľa Pavla Barboru, bytom Horné Hámre č.464 na parcele CKN 2872/3,  9. Rôzne,  10. Žiadosti občanov, 11. Interpelácie poslancov, 12. Interpelácie občanov,  13. Diskusia, 14. Záver.

Vedúca pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že pošta bude zajtra 25.06.2019 zatvorená.

17.06.2019  09,20 hod. – oznam

Obec Ostrý Grúň Vás pozýva na XIV. Ročník Ostrogrúnskej Ostrej Kosy, ktorá sa uskutoční 22.júna 2019 od 9.00 hod. v časti Ostrý Grúň-časť Segetovci s nasledovným programom: Atrakcie: od 11.00 do 19.00 hod.  Zajazdíte si na koníkovi alebo somárikovi, vyskúšate si simulátor dojenia, vaše deti sa vybláznia v morskom svete COMBO s veľkou chobotnicou a lezeckou stenou, na pamiatku si odnesiete zábavnú fotku z Retro fotokaravanu, Maľovanie na tvár, 25 chlapov vs ZETOR 25, tradičné remeselné stánky

Súťažný program:  09.00-9.45 hod. – prezentácia súťažiacich,  10.00-12.00 hod.- súťaž v kosení,  12.00 hod.- vyhlásenie výsledkov,  koscov pri súťažnom kosení budú sprevádzať  Folklórne spevokoly Vtáčnik a Grúnčanka

Kultúrny program:  13.00 hod.- Ľudová skupina OLŠIAKOVCI,  14.30 hod. – Hudobno-zábavná skupina AKCENT LIVE,  15.30 hod.- Slovenská speváčka JADRANKA,  16.30 hod.- Slovenský spevák PETER STAŠÁK,  18.00 hod.- Ľudová veselica pod holým nebom spojená s tombolou (1.cena-televízor.) Do tanca hrá hudobná skupina KL BAND.

Chutné halušky od majstra sveta vo varení halušiek Petra Bielika a guláš od známeho kuchára a rodáka Ľubomíra Herka.

Obec Voznica a Športový klub Voznica srdečne pozývajú všetkých svojich členov, bývalých členov – hráčov, funkcionárov futbalového klubu Voznica na oslavy 70. výročia Voznického futbalu, ktoré sa budú konať v sobotu  22. júna 2019 na ihrisku ŠK Voznica.

Program je nasledovný: o 14:00   Slávnostné príhovory,  o 15:00   Futbalový zápas  Starí páni Voznice — Starí páni – bývalí hráči Voznice, o    17:00  Futbalový zápas  Družstvo dospelých Voznice —  Výber hráčov Voznice, o 18:00  Vyhlásenie tomboly, o 19:00  Pohostenie účastníkov.  Tešíme sa na Vás.

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina Vám oznamuje, že dnes 17.06.2019 a počas tohto týždňa  bude v našej obci a miestnych častiach obce externý pracovník Stredoslovenskej distribučnej a.s. p. Volčko odpisovať stavy spotreby elektriny.

13.06.2019  10,10 hod. – oznam 

Oznamujeme občanom, že pracovník Slovenskej pošty bude počas tohto víkendu /15.6.  a  16.06. 2019/ odpisovať stavy plynu a žiada občanov, aby mu umožnili prístup k plynomerom.

12.06.2019   13,30 hod. – oznam

COOP Jednota Žarnovica spotrebné družstvo hľadá  záujemcu na pozíciu pokladníčky v prevádzke 149 v Horných Hámroch. Bližšie informácie Vám poskytnú na tel. čísle 0905998559.

Pohronské múzeum Vás srdečne pozýva dňa 13. júna 2019 o 16,00 na prednášku „Zlatá éra slovenskej motocyklistiky“ s kurátorkou výstavy Mgr. Annou Šujanskou a bývalým konštruktérom Považských strojární Zdenom Metzkerom. Vstupné 1 €.  Kurátorka výstavy a pracovníci múzea sa tešia na stretnutie s Vami.

Obec Župkov všetkých srdečne pozýva na tradičné podujatie „Rezbárske dni“, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. júna 2019 v časti obce Horný Župkov – Drevenica s nasledovným programom:  o 13:00  prezentácia výrobkov rezbárov,  o 15:00  súťaž v rýchlo-rezbe na čas,  o 15:45   tombola,  o 16:15  aukcia rezbárskych výrobkov,  o 17:00     vystúpenie – Jano a Ďuro na jarmoku,  o 18:00  hudobné vystúpenie – Ľudovít Kašuba,  o 19:00   hudobné vystúpenie – skupina JEWEL.   Vstupné na podujatie – 2,00 €.    Pripravený je tiež bohatý sprievodný program s ľudovými remeslami a občerstvením.

04.06.2019 14,30 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že dňa 6.6.2019 vo štvrtok bude Obecný úrad Horné Hámre  z dôvodu účasti na športovom dni ZO Sloves zatvorený.

Oznamujeme Vám, že firma Esty s.r.o uskutoční v našej obci zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za hygienické výrobky Harmasan.  Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka. Balíky nesmú obsahovať kartón ani lepenku. Zber papiera sa uskutoční  10.06.2019 /v pondelok/:  pri bytovom dome s.č. 159: o 16,20 hod.,  pri Obecnom úrade:  16,40 hod., na Brode:  o 17,00 hod. Zber sa bude realizovať za každého počasia.

30.05.2019 15,30 hod. – oznam

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 02.06.2019 /v nedeľu/ o 17,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s OŠK  Hodruša Hámre.

29.05.2019   07,35 hod. – oznam 

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 30.05.2019 /vo štvrtok/  bude pošta v našej obci  otvorená od 08,00 – 10,00 hod. a od 13,00 – 14,30 hod.  

27.05.2019   8,45 hod. – oznam

Priatelia zvierat a prírody, Obecný úrad Horné Hámre a Jednota dôchodcov v  Horných Hámroch Vás srdečne pozývajú na Jubilejný Deň detí 2019 v Horných Hámroch na miestnej časti obce Majsniarove  1. júna 2019. Program: o 10,00 hod. zraz účastníkov – zastávka SAD pri cintoríne, turistický presun na Poľovnícku chatu v Zbojne, o 11,00 hod. stanovisko č. 1 – registrácia účastníkov, malé občerstvenie, náučný program s Ing. Brašeňom, o 12,00 hod. presun na Majsniarovo – pešo, konským povozom, terénnymi autami,  o 13,00 hod. stanovisko č. 2 – Majsniarovo – obed- kotlíková guláš od uja Lacka Nittmana, vystúpenie žiakov ZUŠ Žarnovica s programom Čarovný kufor pod vedením mladej slovenskej herečky a speváčky Kristíny Mečko, prekvapenie od starých rodičov, spievankovo, jazda na štvorkolkách s Jožkom Zimermanom.  Organizátori podujatia nezodpovedajú za maloletých účastníkov.

23.05.2019  09,45 hod. – oznam

Slovenská pošta hľadá poštového doručovateľa do obce Župkov. Záujemca o miesto poštového doručovateľa musí byť držiteľom vodičského preukazu skupiny B. Bližšie informácie Vám poskytnú na Pošte v Horných Hámroch.

22.05.2019  16,05 hod. – oznam

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25.05.2019 v sobotu v tunajšom kultúrnom dome oznamujeme občanom, ktorí  zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku na tunajšom obecnom úrade.

21.05.2019  14,50 hod. – oznam 

Veterinárna lekárka MVDr. Maďarová oznamuje majiteľom psov v obci Horné Hámre, že vakcinácia psov proti besnote a povinné čipovanie psov sa uskutoční v piatok 24. mája 2019 nasledovne:  od 16:30 hod. do 17:30 hod.    pri Bytovom dome s.č. 159,  od 17:30 hod. do 18:00 hod. pri Obecnom úrade,  od 18:00 hod. na Brode. Poplatok za vakcináciu je 10 € a čipovanie 15 €.

20.05.2019   11,00 hod. – oznam

Vedúca predajne Potravín COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že dňa 22.05.2019 v  stredu  bude predajňa z dôvodu sanitárneho dňa otvorená do 09,00 hod.   

16.05.2019  14,30 hod. – oznam 

Obec Ostrý Grúň Vám opäť ponúka možnosť vyčerpania žúmp a septikov obecným fekálnym vozidlom. Zvozy sa budú uskutočňovať stredy a štvrtky v týždni.  Objednávky môžete nahlasovať na obecnom úrade osobne, alebo na t. č. 045/686 61 14, 0903 225 703.

Pohronské múzeum v Novej Bani Vás srdečne pozýva na medzinárodné podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční dňa 18. mája 2019 v čase od 18,00 – 22,00 s nasledovným programom:  18,00 – 22,00 prehliadka stálych expozícií a aktuálnych výstav „Zlatá éra motocyklistiky a Farebné cesty tvorivosti“ , 18,15 a 19,15 sa predstaví literárno-dramatický odbor ZUŠ s hrou „Ako sa Štrúdlik-jablčník  až na samý kraj sveta odgúľal – skoro“,  20,00 prezentácia reštaurovaného obrazu z 2. polovice 18. storočia „Peter zapiera Krista“   reštaurátorka akademická maliarka Zuzana Komendová,   21,00 vystúpenie žiakov hudobného odboru ZUŠ,   Vstupné: 1 € osoba. Pracovníci Pohronského múzea sa tešia na Vašu návštevu.

14.05.2019  14,30 hod. – oznam

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 19.05.2019 /v nedeľu/ o 17,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s OŠK  Brehy.

Vážení fanúšikovia, Speedway Club Žarnovica Vás pozýva na ďalšie plochodrážne preteky, ktoré sa uskutočnia        v nedeľu 19. mája so začiatkom o 15.00 hodine na žarnovickom ovále. V rámci československej Extraligy si budú merať sily tímy z Prahy, Pardubíc, Slaného a Žarnovice. V domácom tíme sa predstaví pretekár Grand Prix Martin Vaculík, pričom jeho súpermi budú tí najlepší pretekári z Čiech, ale aj Poľska. Príďte v nedeľu 19. mája o 15.00 hodine povzbudiť našich plochodrážnikov v súbojoch s kvalitnou konkurenciou.

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel p. Štefan Híc, chatár z našej obce  vo veku 71 rokov.   Posledná rozlúčka so zosnulým p. Štefanom Hícom bude  vo štvrtok 16.05.2019  o 12,30 hod.     v Bratislave Krematóriu v Záhorskej Bystrici.

Venujme mu  tichú spomienku

Oznamujeme občanom, ktorí budú mať záujem zúčastniť sa pohrebného obradu môžu sa nahlásiť                            u p. Matejčekovej na tel. čísle 6812869,  0910479080 alebo na tunajšom Obecnom úrade do stredy 15.05.2019  12,00 hod.  Odchod autobusu z Brodu je naplánovaný vo štvrtok 16.05. o 8,30 hod. so zastavením sa na autobusových zastávkach v obci.  Cena odvozu pre jednu osobu autobusom bude od 13 – 16 eur podľa počtu prihlásených osôb.

13.05.2019  14,30 hod. – oznam

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela p. Jolana Adamcová  zo Žarnovice, rodáčka z Horného Pajera   vo veku 82 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulou p. Jolanou Adamcovou bude  zajtra 14.05.2019  o 15,00 hod.  v kostole v Žarnovici so svätou omšou.

Venujme jej  tichú spomienku

07.05.2019   11,30 hod. – oznam

Oznamujeme občanom, že 09.05.2019 vo štvrtok bude Obecný úrad Horné Hámre od 08,00 – 13,00 hod. z dôvodu účasti na školení zatvorený.

06.05.2019  10,30 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  08.05.2019 stredu o 19,30 hod.  s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu,  3. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce: a/ žiadosť Mgr. Jána Majsniara, bytom Smreková č. 3093/9 Žilina o odkúpenie parcely C-KN  č. 3525 na LV č. 2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre, b/ žiadosť Richarda Tapfera, bytom ul. Fraňa Kráľa 872/45 Žarnovica o odkúpenie časti parcely C-KN 292/3 -EKN 2154/4 podľa GP č. 33334501-047/2018 na LV č. 1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre, c/ žiadosť Rudolfa Lukačku, bytom Horné Hámre 365 o súhlas so zriadením vecného bremena na pozemky reg. E v súvislosti s uložením vodovodnej prípojky 1312/1 – ostatná plocha o výmere 77 m2, LV 1304, 20017 – ostatná plocha o výmere 17 m2, LV 1304, súhlas s predkupným právom na pozemky 1312/1 a 20017, súhlas s nájmom pozemkov 1312/1 a 20017 na 30 rokov za stanovený ročný poplatok, súhlas so zriadením vecného bremena na pozemok reg. C 4037/2 – zastavaná plocha a nádvorie /cesta/, 4085/1- zastavaná plocha nádvorie /cesta/, LV 2411 podľa geom. plánu na LV č. 1304 a 2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre, 4. Diskusia, 5. Záver.

02.05.2019  15,45 hod. – oznam 

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 05.05.2019 /v nedeľu/ o 16,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ Sokol Trnavá Hora.

29.04.2019  9,30 hod. oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 30.04.2019 /utorok/ bude Obecný úrad v Horných Hámroch z dôvodu prípravy kultúrneho podujatia Stavania mája zatvorený.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy v y z ý v a  všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.  Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.    Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, môže uložiť pokutu fyzickej osobe v zmysle § 25 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 330€, právnickej osobe, alebo fyzickej osobe – podnikateľovi v zmysle § 26 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 33 200€.

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš bývalý spoluobčan p. Jozef  Kovalčík  vo veku nedožitých 74 rokov.   Posledná cirkevná rozlúčka so zosnulým p. Jozefom Kovalčíkom  bude  01.05.2019  o 15,00 hod.  v Dome smútku v Žarnovici.

Venujme mu  tichú spomienku

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 01.05.2019 /v stredu/ o 16,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ Sokol Repište.

25.4.2019   11,30 hod. oznam 

Dňa 17.04.2019 bola pred zberom komunálneho odpadu vykonaná kontrola separácie v kukanádobách pri nehnuteľnostiach v našej obci.  V súvislosti so zvyšovaním nákladov na uskladnenie komunálneho odpadu na skládke žiadame občanov, aby sa v dostatočnej miere venovali  separovaniu komunálneho odpadu, lebo len vtedy keď budeme dôkladne separovať zložky komunálneho odpadu nebude musieť byť zvýšený poplatok za odpad. Obec bude vykonávať námatkové kontroly separácie odpadu čím bude možné preukázať občanovi jeho mieru separácie. Súčasne obec upozorňuje občanov, ktorí budú neoprávnene vykladať  2 kukanádoby, alebo v kukanádobách budú mať 30% a viac separovaných zložiek, alebo kukanádoba nebude označená dodávateľ Vám kukanádobu nevysype.  Dodávateľ bude realizovať odvoz odpadu z riadne označených kukanádob, ktoré budú mať  nalepený štítok  so súpisným číslom RD, alebo objektu ku ktorému kukanádoba patrí a v počte kukanádob primeraných k  počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu v rodinných domoch a v dňoch podľa zberového kalendára, preto žiadame občanov, aby si vo vlastnom záujme prišli prevziať nálepky na kukanádoby na tunajší obecný úrad.

Do separovaných zložiek nepatrí – šatstvo, použité topánky,  biologický odpad ako šupy zo zemiakov, zvyšky potravín a aj plné zaváraninové poháre (resp. zo zvyškami potravín ), popol, piliny, plesnivý chlieb a pečivo, umelá čačina, umelé kvety a kahance zo sviečok z cintorína,  tapety, stavebný odpad, pneumatiky a duše, blatník z auta, hadice z vysávača, riedidlá a prázdne obaly s obsahom nebezpečných látok, vedrá od farieb, lyže a lyžiarky, korčule, rôzne káble.

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 26.04.2019 /v piatok/  bude pošta v našej obci  zatvorená. 

Speedway Club Žarnovica pozýva všetkých fanúšikov na prvé preteky plochodrážnej sezóny v Žarnovici. V nedeľu 28. apríla so začiatkom o 15.00 hodine odštartujú Medzinárodné majstrovstvá Slovenska spojené s 19. ročníkom Memoriálu Ladislava Eliáša. Na štart sa postaví 25 pretekárov zo štrnástich krajín (Dánsko, Fínsko, Poľsko, Rusko, Lotyšsko, Slovinsko, Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika a Slovensko). Chýbať nebude ani pretekár Grand Prix Martin Vaculík. Príďte povzbudiť našich reprezentantov v boji s pestrou konkurenciou. Viac informácií na: www.plochadraha.sk

23.04.2019  17,00 hod. – oznam 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  24.04.2019 stredu o 15.00 hod.  s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu,  3. Kontrola plnenia uznesení č.1- 15/2019,  4. Žiadosť o dotáciu pre záujmové vzdelávanie ZŠ s MŠ  Župkov na rok 2019, 5. Správa komisie na ochranu verejného záujmu, 6. Čerpanie a úprava rozpočtu obce k 31.03.2019,  7. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce :  a/  žiadosť Iveta Vicianová, bytom Horné Hámre č.18 o odkúpenie pozemku CKN č.158 za účelom výstavby oporného múra na LV č.1304 vo vlastníctve obce Horné,  b/ žiadosť Richard Tapfer, ul.Fr. Kráľa 872/45, Žarnovica  o odkúpenie časti parcely  CKN č.292/3  – EKN 2154/4 podľa geometrického plánu č.33334501-047/2018 na   LV č.1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre,  c/ žiadosť Mgr. Jána Majsniara, bytom Smreková č.3093/9, Žilina o odkúpenie  parcely CKN č.3525 na LV č.2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre,  8. Rôzne,  9. Žiadosti občanov,  10. Interpelácie poslancov,  11. Interpelácie občanov,   12. Diskusia, 13. Záver.

17.04.2019  07,45 hod. – oznam 

Dňa 18.4.2019 vo štvrtok príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať odborne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.  Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 13:00 do 14:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

08.04.2019   13,00 hod. – oznam

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 21.04.2019 /v nedeľu/ o 16,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ Partizán Veľká Lehota.

Obec Ostrý Grúň ponúka na prenájom dvojizbový byt v novopostavenom bytovom dome  s. č. 335. Byt je voľný na prenájom ihneď. Viac informácií o možnosti prenájmu bytu získate na Obecnom úrade v Ostrom Grúni v čase úradných hodín, alebo  telefonicky na čísle 045/686 61 14, 0903 225 703, prípadne osobne na obecnom úrade.

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 11.04.2019 /vo štvrtok/  bude pošta v našej obci  zatvorená. 

04.04.2019 09,15 hod. – oznam 

Oznamujeme občanom, že dnes 04.04.2019 bude od 10,45 hod. Obecný úrad Horné Hámre zatvorený.

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 08.04.2019 od 8,30 hod. do 15,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a.s.  a to od s.č. 1- 12, 56, 152-155, 158-171, 188-191, 291, 303-317, 341, 345, 351, 437.

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 09.04.2019 od 8,30 hod. do 15,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a.s.  a to od s.č. 235, 241, 246, 255 – 260, 345, 349, 365, 395, 227-247, 332,333, 342, 364, 248-254.

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 10.04.2019 od 8,30 hod. do 14,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a.s.  a to od s.č. 46 – 130, 292, 293, 350, 352, 359.

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 15.04.2019 od 8,30 hod. do 15,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a.s.  a to od s.č. 259, 208-226, 261, 262, 267-289, 331, 335, 340, 344.

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 16.04.2019 od 8,30 hod. do 15,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a.s.  a to od s.č. 13 – 39, 41- 45, 69, 133-141, 147-151, 156, 346, 370, 372, 435.

29.03.2019  09,30 hod. – oznam

Zápis do 1. ročníka Základnej školy  Andreja  Kmeťa v Žarnovici  pre šk. rok 2019/2020  sa bude konať   03.04. 2019 (v stredu) od 14.00 hod. do 16.30 hod.  Zápis je povinný pre deti, ktoré k 31. 08. 2019 dovŕšia vek 6 rokov a tie, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. Na zápis je potrebné priniesť : rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.    Tešíme sa na nových prváčikov.

28.03.2019  10,50 hod. – oznam

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela naša spoluobčianka p. Olympia  Cabáneková    vo veku 81 rokov.   Posledná rozlúčka so zosnulou p. Olympiou Cabánekovou bude 31.03.2019  o 13,00 hod.           v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch so svätou omšou.

Venujme jej  tichú spomienku

27.03.2019  13,15 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že v našej obci sa uskutoční zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za  papierové výrobky. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka.  Kartóny neberú.  Zber papiera sa uskutoční  03.04.2019 /v stredu/:   Pri bytovom dome s.č. 159:  16,05 hod.  – 16,15 hod. , Pri Obecnom úrade:   16,20 hod. – 16,30 hod., Na Brode:   od 16,35 hod. – 16,45 hod.

25.03.2019   12,10 hod. – oznam

V súvislosti s II. kolom voľby prezidenta SR, ktoré sa bude konať 30.03.2019 v sobotu oznamujeme občanom, ktorí  zo zdravotných dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku tunajší obecný úrad na tel .čísle 045/6812780.

Základná škola s materskou školou Župkov srdečne pozýva všetkých predškolákov na zápis do 1. ročníka, ktorý bude 2. apríla 2019 o 8,00 hod. v Základnej škole v Župkove. So sebou treba priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a v prípade záujmu o prvú knihu pre prváka 3,50 €.

Firma JUKKA bude predávať  2. apríla   2019  v čase  13.00 – 14.00 hodiny pred Obecným úradom v obci Horné Hámre  nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné. Viacej informácií nájdete na letákoch vo vašich poštových schránkach.

22.03.2019  12,45 hod. – oznam 

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 26.03.2019 /v utorok/  bude pošta v našej obci  zatvorená. 

21.03.2019   10,15 hod. – oznam

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Horné Hámre pozýva svojich členov a sympatizantov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 23.03.2019 v sobotu o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Horných Hámroch.

15.03.2019  10,50 hod. – oznam

Vedúca predajne Potravín COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že dňa 16.03.2019 v  sobotu  bude predajňa zatvorená a od 18.03.2019 do 22.03.2019 bude predajňa otvorená od 07,00 hod. – 15,00 hod.   

13.03.2019 16,50 hod. – oznam

V súvislosti s voľbami prezidenta SR, ktoré sa budú konať 16.03.2019 v sobotu oznamujeme občanom, ktorí  zo zdravotných dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku tunajší obecný úrad na tel .čísle 045/6812780.

28.02.2019   09,35 hod. oznam 

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 06.03.2019 od 8,30 hod. do 14,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a.s.  a to od s.č. 1- 12, 56, 152-171, 188-191, 291, 303-317, 341, 345, 351, 437.

Zveropark Revištske Podzámčie ponúka voľné brigádnické miesta do Zveroparku na Revištskom Podzámči na pozície: Animátor v mesiacoch máj-jún cez pracovný týždeň od 9:00 – 14:00 hod. Na letnú sezónu hľadáme šikovnú obsluhu v rýchlom občerstvení, pracovnou náplňou bude obsluha zákazníkov, práca s registračnou pokladňou a príprava jedál. Zručnú obsluhu  na jazere náplňou ich práce bude predaj, váženie, čistenie, grilovanie rýb a obsluha zákazníkov. Pozície sú vhodné aj pre fyzicky zdatných dôchodcov. Pracovná doba je počas otváracích hodín ktoré nájdete na našej webovej stránke www.zvreropark.sk. Základná mzda pre všetky hľadané pozície je  3-4 € v hrubom. V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mail: romana.zubajova@dynamik.sk alebo na tel. č. : 0911 476 168

Žiadame občanov, ktorí nemajú svoje kukanádoby označené nálepkou so súpisným číslom RD ku ktorému kukanádoba patrí, alebo nálepka so súpisným číslom z kukanádoby sa odlepila, a preto kukanádoba nie je nálepkou označená, aby kontaktovali tunajší obecný úrad pre zabezpečenie podkladov k odvozu komunálneho odpadu z kukanádob.

25.02.2019  14,45 hod. oznam 

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 26.02.2019 /v utorok/  bude pošta v našej obci  z prevádzkových príčin zatvorená. 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch dňa  27.02.2019  t.j. streda o 15.00 hod.  s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení č.77-90/2018, 4. Správa o vykonanej inventarizácii majetku obce Horné Hámre za rok 2018, 5. Žiadosť mesta Nová Baňa o príspevok na Centrum voľného času, ul. Bernolákova 30 na školský rok 2018/19, 6. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce, 7. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : a/ žiadosť Petra Valenta, bytom Horné Hámre 319 o odkúpenie časti parcely CKN 292/3  – EKN 2154/4 podľa geometrického plánu č.33334501-047/2018 na LV č.1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre, b/ žiadosť Mgr. Alexander Kováč, bytom Pezinok, Bystrická 26 za účelom zriadenia prenájmu parcely C KN č.3537 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za  účelom vybudovania vjazdu k plánovanej novostavbe rodinného domu  na parcelách  registra   CKN č. 3625 a 3626  na LV  č.1304 vo vlastníctve obce  Horné Hámre,          c/ zmluva o budúcej kúpnej zmluve  SSE Žilina v súvislosti s realizáciou stavby  „11245 – Horné Hámre – Pajer do Oslanov- zah. 2x DTS a rek. NN siete „ na parcelách registra CKN 3974 a 4085/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV  č. 2411,  d/ žiadosť Mgr. Jána Majsniara, bytom Smreková č.3093/9, Žilina o odkúpenie parcely CKN č.3525 na LV č.2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre, 8. Rôzne, 9. Interpelácie poslancov,  10. Interpelácie občanov, 11. Diskusia, 12. Záver.

18.02.2019  09,30 hod. – oznam 

Mesto Žarnovica Vás pozýva na koncert kapely Heligonica, ktorý bude v nedeľu 3. marca 2019 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Žarnovici. Znieť budú piesne, ktoré majú v sebe prvky tradičnej slovenskej dychovky z oblasti Považia, kombinované so šťavnatou kysuckou melódiou. Jedinečnosť a špecifikum kapely je aj v tvorbe vlastných piesní, ktoré tvoria aj základ ich koncertu.  Vstupné je 5,- € a predpredaj lístkov v mestskej knižnici, tel. č.: 045/321 24 20.

15.02.2019  8,45 hod. – oznam 

Poľovnícka spoločnosť Kľakovská dolina a obec Hrabičov Vás pozývajú na zabíjačkové výrobky dňa 16.02.2019 o 13,00 hod. do kultúrneho domu v Hrabičove. O zábavu sa postará hudobná skupina Veselá dvojka zo Žiaru nad Hronom.

Mesto Žarnovica pozýva všetky deti a rodičov na hudobno-zábavný koncert  Paci Pac, ktorý sa bude konať v nedeľu 24. februára 2019 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Žarnovici. Cena vstupenky je 7,- €. Z dôvodu sedenia je potrebné zakúpiť si vstupenku aj pre rodiča, aj pre dieťa. Vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji v kancelárii Oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ v Kultúrnom dome alebo v deň koncertu od 16.00 hod. vo vestibule Kultúrneho domu alebo na www.predpredaj.sk.

„ Slovenský Červený kríž Vás pozýva na darovanie krvi, ktoré sa uskutoční v ZŠ s MŠ Župkov dňa 11.3.2019 od 7.30 hod. do 10.00 hod. Tešíme sa na Vás .“

Polícia v Žiari  nad  Hronom  informuje občanov, že v  dňoch  28.  02.  2019  a 01. 03. 2019 bude prebiehať sťahovanie oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom a oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií Okresného dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom do nových priestorov KAMO centra, ktoré sa nachádza v priestoroch budovy Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom,  M. Chrásteka č. 586/27 (vchod vedľa hlavného vchodu do budovy okresného riaditeľstva). Od 4. marca 2019 si už teda v Žiari nad Hronom doklady vybavíte v nových priestoroch.  Z uvedeného dôvodu nebudú mať spomínané oddelenia v  dňoch 28.02. 2019 a 01. 03. 2019 z technických príčin stránkové hodiny.

04.02.2019   10,50 hod. – oznam

Mesto Žarnovica Vás pozýva na vystúpenie sólistov donského kozáckeho chóru Volnij Don z Ruska, pod názvom Balalajka 2019, ktoré bude vo štvrtok 14. februára o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Žarnovici. Vstupné je 5,- €. Vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji v mestskej knižnici v Žarnovici tel.: 045/321 24 20.

30.01.2019  11,15 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že v našej obci sa uskutoční zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za  papierové výrobky. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka.  Kartóny neberú.  Zber papiera sa uskutoční  13.02.2019 /v stredu/:  Pri bytovom dome s.č. 159:  15,50 hod.  – 16,05 hod., Pri Obecnom úrade:  16,10 hod. – 16,25 hod., Na Brode:   od 16,30 – 16,40 hod.

14.01.2019  11,35 hod. – oznam 

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 15.01.2019 /v utorok/  bude pošta v našej obci  z prevádzkových príčin zatvorená. 

10.01.2019 13,05 hod. – oznam

Obec Župkov Vás pozýva na Župkovskú zabíjačku a VIII. Ročník župkovského behu, dňa 12. januára t. j. sobota s nasledovným programom:  12,00 hod. Župkovský beh,   13,00 hod. Zabíjačkové špeciality za ľudové ceny,  15,30 hod. Tombola.   Tešíme sa na Vašu účasť.

Firma Tristone Slovakia s.r.o, so sídlom v Novej Bani, prijme okamžite  väčší počet zamestnancov na pozíciu lisovačov do trojsmennej prevádzky. Základný plat vo výške 610 Eur.  Na všetky tri smeny je zabezpečená osobná doprava. Dopravu zabezpečuje firma na svoje náklady. Ďalej prijme muža na jednu smenu na pozíciu pomocný robotník na čistenie lisov, upratovanie haly a balenie odpadu z výrobného procesu. Nástupný plat 630 Eur. Prijmeme aj nastavovača vstrekolisov do trojsmennej prevádzky, nástupný plat od 820 Eur, podľa skúsenosti.

Bližšie podmienky v  prípade záujmu o uvedenú pozíciu kontaktovať pani Jančokovú na telefónnych číslach:0456780726, alebo 0915843754.

02.01.2019  15,45 hod. – oznam 

Hľadá sa pes, ktorý ušiel majiteľovi na Silvestra v Novej Bani. Je to krátkosrstý salašnícky pes, čierno, bielo, pálenej farby. Reaguje na meno Šejla. Je to fenka s čipom. Informácie o pohybe fenky môžete nahlásiť na tunajší Obecný úrad.

20.12.2018  12,15 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Horných Hámroch bude v dňoch 21.12.2018 a 31.12.2018 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

12.12.2018  15,20 hod. – oznam 

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 17.12.2018 /v pondelok/  bude pošta v našej obci  otvorená od 13,00 – 14,30 hod. 

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš bývalý spoluobčan p. Ján Truska naposledy bytom Žarnovica  vo veku 81 rokov.   Posledná rozlúčka so zosnulým p. Jánom Truskom bude 15.12.2018  o 09,00 hod.  v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch so svätou omšou.

Venujme mu  tichú spomienku

10.12.2018  12,10 hod. – oznam

Obecný úrad Horné Hámre a Spevácky zbor Zvončeky pozývajú deti, mládež a všetkých spevákov našej obce, aby sa zapojili do celoslovenskej predvianočnej akcie Slovensko spieva koledy. Spievať sa bude v jeden deň, jednu hodinu u nás 12.12.2018 v stredu večer o 18,00 hod. pod rozsvieteným vianočným stromčekom pri Obecnom úrade Horné Hámre. S piatimi známymi vianočnými koledami sa my Hámorčania pripojíme k spievajúcemu Slovensku.

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch oznamuje občanom, že v stredu  12.12.2018 budú do predajne dovezené živé kapre na vianočné sviatky, zároveň Vám vedúca predajne  oznamuje, že je potrebné si ich prísť prevziať.

05.12.2018   13,15 hod. – oznam

Domov n.o. a starosta obce Veľké Pole Vás pozýva na  Vianočné trhy dňa 07.12.2018 v piatok na parkovisko pred Obecným úradom vo Veľkom Poli. O 14,00 hod. začína rozprávka Mrázik v podaní chlapcov z Domov n.o., o 15,00 hod. príchod Mikuláša na koči, o 17,00 hod. zabávač Robo Kajzer. Tešia sa na Vás.

04.12.2018   o 11,20 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že od zajtra  05.12.2018 sa bude  v našej obci odpisovať spotreba vody za II. polrok 2018. Spotrebu vody bude odpisovať pracovník obecného úradu. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby pracovníkovi obecného úradu zabezpečili prístup k vodomerným šachtám.

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan p. Anton Majsniar  vo veku 83 rokov.   Posledná rozlúčka so zosnulým p. Antonom Majsniarom bude 05.12.2018  o 13,30 hod.  v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch so svätou omšou.

Venujme mu  tichú spomienku

03.12. 2018 o 08,00 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  05.12.2018 v stredu o 15.00 hod. s nasledovným programom: 1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Informácia o výsledkoch voľby starostu a do obecného zastupiteľstva, 3. Voľba návrhovej komisie, mandátnej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa, 4. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta  a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií, 6. Určenie platu starostu obce, 7. Záver.

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  05.12.2018 v stredu o 16.00 hod. s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Určenie  overovateľov zápisnice a zapisovateľa,  návrhovej komisie a schválenie programu, 3.  Kontrola plnenia uznesení,  4. Inventarizácia majetku obce Horné Hámre, 5. VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na kalendárny rok 2019, 6. VZN č. 3/2018  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019, 7. Čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2018 a úprava rozpočtu, 8. Žiadosť o dotáciu TJ Klas Horné Hámre, DHZ Horné Hámre, 9. Rozpočet obce na rok 2019, 10. Plán rokovaní OZ Horné Hámre na rok 2019, 11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  za II. polrok 2018, 12. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019, 13. Rôzne, 14. Interpelácie poslancov, 15. Interpelácie občanov,  16. Diskusia, 17. Záver.

30.11.2018 o 14,05 hod. oznam

Vedúca predajne Potravín COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že dňa 03.12.2018 v  pondelok bude z dôvodu inventúry predajňa otvorená len do 09,00 hod. a  v utorok 04.12.2018 bude predajňa potravín otvorená podľa otváracích hodín.  

29.11.2018  o 14,35 hod. – oznam

Poľovnícka spoločnosť Šarvíz so sídlom v Rudne nad Hronom si Vás dovoľuje informovať,  že v sobotu 1. decembra 2018 v čase od 8:00 do 15:30 hod. sa v priestoroch Mokrian potok, Jalšiny smerom na Úvrankovo od Margity smerom na Suchý Potok a Johan uskutoční spoločná poľovačka.

28.11.2018 o 13,20 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  30.11.2018 v piatok o 15.00 hod. s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3.  Kontrola plnenia uznesení,  4. Žiadosť o finančnú dotáciu Rímsko-katolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica na rok 2019, 5. Nakladanie s majetkom obce : a/ výsledok verejnej obchodnej súťaže v súvislosti so žiadosťou o odkúpenie pozemku parcely registra C-KN číslo 2988 v k. ú. obce Horné Hámre za účelom výstavby rodinných domov,  b/ žiadosť Karolíny Chmolovej, trvale bytom Horné Hámre 255 o odkúpenie novovytvorených parciel z parcely EKN 1312/1 a to CKN č. 1520/1, 1521/1, 1522/9, 1522/10 a 1522/11  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv, c/ vysporiadanie vlastníctva parcely CKN 578/2 majiteľa Ing. Rastislava Hodžu, bytom Strojárska 360/2 Hliník nad Hronom  zámenou za diel 3,   d/ žiadosť Viliama Herchla, bytom Mierová 831/20, Žarnovica o zriadenie vjazdu na parcelu registra CKN č. 407  k novostavbe  rodinného domu  z parcely registra   EKN č. 2083/2 na LV č.1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre, e/ žiadosť ML Architekt s.r.o. Detva o  zriadenie vjazdu  na parcelu registra CKN     č. 2890  k novostavbe  rodinného domu  z parcely registra   EKN č. 2083/2 na LV č.1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre, f/  žiadosť o prenájom priestorov Hostinec  Horné Hámre, 6.  Rôzne,  7. Interpelácie poslancov, 8. Interpelácie občanov, 9. Diskusia, 10. Záver

Spevácky zbor Žarnov Vás srdečne pozýva na slávnostný program pri príležitosti osláv 65. výročia založenia speváckeho zboru Žarnov a krstu nového CD – Nech pieseň pre Vás znie 3, ktorý sa uskutoční v piatok 30.11.2018 o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Hostia programu sú: Vojenská hudba z Banskej Bystrice a Spevokol Jubilate Deo z Tekovskej Breznice. Vstupné je symbolické 1€ (ako tombolový lístok). Predaj vstupeniek je v deň podujatia od 16.00 hod. v pokladni kultúrneho domu.  Tešíme sa na stretnutie s Vami!

20.11.2018  o 16,00 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že v našej obci sa uskutoční zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za  papierové výrobky. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka.  Kartóny neberú.  Zber papiera sa uskutoční  23.11.2018 /v piatok/:  Pri bytovom dome s.č. 159:  16,05 hod.  – 16,25 hod., Pri Obecnom úrade:  16,25 hod. – 16,40 hod., Na Brode:   od 16,40 hod.

16.11.2018  o 10,50 hod. – oznam 

Kamenárstvo Gašpar oznamuje občanom, že dňa 19.11.2018 v pondelok  bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu pre poistnú udalosť.  Záujemci sa môžu nahlásiť  na tel. čísle 0903885802. Cena za bežné čistenie je 20 eur aj s revíznou správou a komínovým štítkom.

Zariadenie sociálnych služieb Domov n.o. vo Veľkom Poli ponúka dve voľné pracovné miesta na pozíciu Pomocnica opatrovateliek. Ide o prácu na neurčitý čas s okamžitým nástupom do zamestnania. Domov n.o. ponúka prácu na zmeny, pracovný čas je od 7,00 -19,00 hod. v rannej službe, pričom sa robia aj nočné služby. Absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania v rozsahu 220 hodín nie je podmienkou, v prípade, že uchádzač o zamestnanie prejaví záujem o túto pracovnú pozíciu, kurz zaplatí zamestnávateľ. Práca ponúka i ďalšie výhody – dodatková dovolenka 5 dní nad rámec zákona, stravovanie vo vlastnej jedálni a príspevky zamestnávateľa do 3. piliera. Hrubá mzda je 519 eur plus príplatky za nočnú prácu, za soboty, nedele a sviatky. Podmienkou je základné vzdelanie, empatia, príjemné vystupovanie a komunikácia s ľuďmi s mentálnymi a psychickými poruchami, spoľahlivosť zodpovednosť  a ochota pomáhať. Ak Vás táto ponuka zaujala, kontaktujte riaditeľku zariadenia Ing. Milenu Demeterovú na tel. čísle 0911 240 111, prípadne Vám kontakt poskytneme aj na našom obecnom úrade.

10.11.2018   17,30 hod. – oznam

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 13.11.2018 /v utorok/  bude pošta v našej obci  zatvorená. 

07.11.2018  14,30 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že zajtra  08.11.2018 od 07,00 hod. do 13,00 hod. bude prerušená dodávka vody z obecného vodovodu z dôvodu rekonštrukcie obecného vodovodu. Bez vody budú domy  s.č. 108, 107, 106, 104, 103, 102, 101, 352, 99,  preto odporúčame  odberateľom vody z obecného vodovodu, aby si urobili dostatočnú zásobu vody.

05.11.2018   09,45 hod. – oznam

Mesto Žarnovica pozýva žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a ich rodičov na prezentáciu stredných škôl nášho okresu. Dňa 8. novembra 2018 od 11.00 do 17.00 hodine v tanečnej sále Kultúrneho domu v Žarnovici sa predstaví: Stredná odborná škola Žarnovica, Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre, Gymnázium Františka Švantnera Nová Baňa a Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa. Zúčastnite sa podujatia a získajte tak množstvo užitočných informácii o stredných školách z nášho regiónu.

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel p. Emil Mihale  vo veku 84 rokov, bývalý chatár od Korimov.   Posledná rozlúčka so zosnulým p. Emilom Mihalem bude 08.11.2018  o 12,00 hod.  v Dome smútku na Ružinovskom cintoríne.

Venujme mu  tichú spomienku

Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, že Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 8, Trnava požiadala stavebný úrad – Mesto Žarnovica o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na líniovú stavbu:   Realizácia optických sietí  ZA-2 Žarnovica, obcí Horné Hámre, Župkov, Hrabičov, Ostrý Grúň, Kľak, Malá Lehota, Veľká Lehota.  Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania.

Bližšie informácie o oznámení o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia  sú vyvesené na informačnej tabuli pri Obecnom úrade Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018 v sobotu v tunajšom kultúrnom dome oznamujeme občanom, ktorí  zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku na tunajšom obecnom úrade.

29.10.2018 14,50 hod. – oznam 

Pozývame  všetkých občanov dňa 07.11.2018 /v stredu/ o 17,00 hod. do kultúrneho domu v Horných Hámroch na predvolebné stretnutie s kandidátmi na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.

24.10.2018   16,10 hod. – oznam 

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 28.10.2018 /v nedeľu/ o 14,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých so ŠK Voznica.

23.10.2018   09,45 hod. – oznam 

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela p. Peťka Pittnerová  vo veku 29 rokov, manželka Stanislava Pittnera ml.   Posledná rozlúčka so zosnulou p. Peťkou Pittnerovou bude dňa 24.10.2018  v stredu  o 14,00 hod.  v kostole na Repišti  so svätou omšou.

Venujme jej  tichú spomienku

Záhradkárstvo a chovateľstvo vo dvore v Žarnovici Vás pozýva na nákup ovocných stromov ako jablone, hrušky, broskyne, ríbezle a iné.   Tešia sa na Vašu návštevu.

17.10.2018   14,30 hod. – oznam 

Obec Horné Hámre Vás srdečne pozýva pri príležitosti úcty k starším dňa 21.10.2018 v nedeľu o 15,00  hod. do kultúrneho domu v Horných Hámroch na vystúpenie hudobnej skupiny Duchoňovci. 

10.10.2018   14,00 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že zajtra 11.10.2018 bude Obecný úrad Horné Hámre od 08,45 hod. do 13,00 hod. zatvorený      z dôvodu účasti na školení.

04.10.2018  08,30 hod. – oznam 

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 07.10.2018 /v nedeľu/ o 14,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ Inter  Horná Ves.

03.10.2018   14,45 hod. – oznam

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 05.10.2018  v piatok bude pošta v našej obci otvorená od 8,00 – 9,00 hod. a od 13,00 – 14,30 hod. 

02.10.2018  10,25 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že 13.10.2018 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu o  8,00 hod.  na zbernom mieste  pred Obecným úradom Horné Hámre. Občania miestnych častí Žarnovická Huta, Majer, Pajer, Kostivrch, Kajlovka, Lipie ako aj  z iných  miestnych častí obce Horné Hámre  môžu nebezpečný odpad zhromaždiť do 13.10. v zbernom dvore oproti obecnému úradu /za bránou/ počas pracovnej doby.  Občania, ktorí nemajú možnosť doviesť odpad na určené miesto, je potrebné nahlásiť svoje údaje na Obecný úrad v Horných Hámroch do 12.10.2018  /t.j. piatok/.  Zbierajú sa tieto druhy odpadov:    všetky druhy elektroodpadov – veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, svietidlá, žiarovky, žiarivky, neónky, elektrické náradie, elektronické hračky, meracie prístroje, batérie a akumulátory, automobilové, olovené batérie, nikel – kadmiové, ortuťové, alkalické, malé batérie, jedlé oleje na vyprážanie a varenie v uzavretých obaloch, železné a neželezné kovy meď, zinok, nikel, olovo, cín, bronz, nerez, hliník, mosadz,  prázdne a použité tonery a odpadové káble.  Iné druhy odpadov ako sú vyššie uvedené neberú.

01.10.2018   08,35 hod.  – oznam

Prevádzkovateľ H.A.M. Academy, s.r.o. Vám oznamuje, že od 1.10.2018 je zriadená Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých v budove Zdravotného strediska, Bystrická ul., 1. poschodie v Žarnovici. Ordinačné hodiny: Po – Pi od 16:00 do 22:00, víkendy a sviatky od 07:00 do 22:00.    Tel. č. 0910 864 864

Vážení fanúšikovia plochej dráhy, Speedway Club Žarnovica Vás pozýva na posledné plochodrážne podujatie sezóny 2018, ktoré organizuje za podpory mesta Žarnovica a ďalších sponzorov  v sobotu 6. októbra so začiatkom o 15.00 hodine. V rámci posledného kola českej 1.ligy si sily na žarnovickom ovále zmerajú pretekári z Prahy, Pardubíc s českým juniorským výberom a domácou Žarnovicou. Príďte povzbudiť slovenských pretekárov v súbojoch o ligové body.

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan  p. Ján Búry  vo veku nedožitých  70 rokov.   Posledná rozlúčka so zosnulým p. Jánom Búrym bude dňa 01.10.2018 v pondelok o 15,00 hod.  v Rímskokatolíckom kostole  v  Horných Hámroch so svätou omšou.

Venujme mu  tichú spomienku

28.09.2018   11,50 hod. oznam

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, vo vestibule kultúrneho domu v Horných Hámroch a na celom území Slovenska.  Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015. Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.  Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných  látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

24.09.2018   14,50 hod. oznam

Očná optika Anpek Vám oznamuje, že zajtra 25.09.2018 od 10,00 – 10,40 hod. sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu v Horných Hámroch meranie zrakovej ostrosti zdarma. Ponúkajú Vám výmenu skiel do vlastného rámu, alebo zhotovenie nových dioptrických okuliarov za výhodné ceny.  Ak nosíte okuliare, doneste si ich pre porovnanie. Hotové okuliare Vám prinesú naspäť do obce.

20.09.2018   15,05 hod. oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň   21.09.2018 /v piatok/ o 16.00 hod.  s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu,  3. Kontrola plnenia uznesení, 4. Komunitný plán obce,  5. Správa hlavnej kontrolórky  obce o stave vymáhania pohľadávok, 6. Plán kontrol na II.polrok 2018, 7. Žiadosť o príspevok na CVČ pri Základnej škole  v Žarnovici,  8. Rekonštrukcia miestnych komunikácií,  9. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,  10. Plnenie, čerpanie a úprava rozpočtu obce 1.1.- 31. 8.2018, 11. Nakladanie s majetkom obce :  a/ žiadosť o odkúpenie pozemku parcely registra C-KN číslo 2988 v k. ú. obce Horné  Hámre za účelom výstavby rodinných domov, b/ žiadosť Petra Valenta, bytom Horné Hámre č. 319, časť Žarnovická Huta o odpredaj časti parcely EKN 2154/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 časť Žarnovická Huta  za účelom realizácie spevnených plôch  na ploche cca 120m2               žiadosť Karolíny Chmolovej, trvale bytom Horné Hámre 255 o odkúpenie novovytvorených parciel z parcely EKN 1312/1 a to CKN č. 1520/1, 1521/1, 1522/9, 1522/10 a 1522/11  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv,  12. Rôzne,  13. Žiadosti občanov,  14. Interpelácie poslancov, 15. Interpelácie občanov,  16. Diskusia, 17. Záver.

19.09.2018  08,10 hod. – oznam 

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 23.09.2018 /v nedeľu/ o 15,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s FK Sitno Banská Štiavnica B.

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 19.09., 20.09., 21.09.2018  bude pošta v našej obci od 10,00 hod. do 13,00 hod. zatvorená. 

14.09.2018  16,30 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že dnes 14.09.2018 sa budú v našej obci od 16,30 hod. – 19,00 hod. pohybovať zástupcovia spoločnosti Slovak Telekom za účelom zriadenia vysokorýchlostného internetu, Mágio televízie 5 generácie a ďalších mobilných služieb. Pre prípadné informácie volajte na tel. č. 0903 805 424.

12.09.2018  14,35 hod. – oznam

Vážení fanúšikovia plochej dráhy, Speedway Club Žarnovica Vás pozýva na ďalšie medzinárodné plochodrážne preteky, ktoré organizuje za finančnej podpory Mesta Žarnovica a ďalších sponzorov v nedeľu 16. septembra. Na žarnovickej dráhe si sily budú merať pretekári z Maďarska, Ukrajiny, Českej republiky a Slovenska v medzinárodnej lige – Pohár priateľstva. Všetky štyri tímy majú stále šancu vyhrať ligu, pričom práve v Žarnovici sa odjazdí posledné kolo súťaže. Vstupné na preteky je nasledovné – dospelí 3 eurá, študenti do 18 rokov 2 eurá, dôchodcovia 1 euro, deti do 10 rokov, držitelia ZŤP preukazov a bývalí plochodrážni pretekári zadarmo. Príďte v nedeľu 16. septembra povzbudiť slovenských plochodrážnikov v súbojoch so zahraničnou konkurenciou. Preteky začínajú o 15.00 hodine.

07.09.2018 12,30 hod. – oznam

Obec Hrabičov Vás pozýva na ZÁBAVU S PROGRESOM. Kedy? 29. september 2018.  O koľkej? Od 20:00 do 02:00 hod.  Kde? Kultúrny dom obce Hrabičov.  Vstupné? 20 € / osoba. Čo je v cene? Večera, káva, 1/2 l vína, zákusok. Kapacita hostí? 130 ľudí.  INFORMÁCIE K VSTUPENKÁM: Predpredaj vstupeniek trvá do 23.septembra 2018, poprípade do vyčerpania  voľných miest.  V prípade skupinky viacerých ľudí to treba nahlásiť pre potreby stravovania. V deň podujatia sa automaticky všetky rezervácie zrušia.  Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom emailu: obec@hrabicov.sk.   Úhrada za vstupenky:  1. Prevodom na účet: SK76 0900 0000 0000 7432 4497 (v poznámke je  potrebné uviesť: meno, priezvisko a adresu).   Pred úhradou si treba telefonicky overiť, či je ešte voľné miesto.   2. Osobne na obecnom úrade: Hrabičov č. 188, telefón: 045/686 61 20.                                        3. U starostu obce: Hrabičov č. 198, mobil: 0908 570 478.

06.09.2018    15,05 hod. – oznam

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 09.09.2018 /v nedeľu/ o 15,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ Tatran Bzenica.

05.09.2018 16,30 hod. – oznam 

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že zajtra  06.09.2018 od 07,00 hod. do 16,00 hod. bude prerušená dodávka vody z obecného vodovodu z dôvodu rekonštrukcie obecného vodovodu. Bez vody budú domy od s.č. 17, 18, 28-33, 69, 370, 346, 435, 438,  preto odporúčame  odberateľom vody z obecného vodovodu, aby si urobili dostatočnú zásobu vody.

Mesto Žarnovica Vás srdečne pozýva na podujatie Dni mesta Žarnovica, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. – 8. septembra 2018. Počas oboch dní na Vás čaká pestrý a bohatý program do neskorých večerných hodín, určený pre všetky vekové kategórie. Súčasťou  podujatia bude aj tradičný Žarnovický jarmok. Počas oboch dní budú pred očami divákov vznikať kovové sochy s drevenými fragmentami s anjelskou tematikou a v sobotu 8.9. k sprievodnému programu bude patriť aj 4.ročník Tekvičiarskeho blšieho trhu, ktorý sa uskutoční na Mestskom trhovisku v čase od 7.30 hod. Tešíme sa na Vašu návštevu!

28.08.2018  08,40 hod. – oznam

Je tu Melónové leto s TIPOSOM, vďaka ktorému môžete vyhrať v hre LOTO o 1 milión eur navyše. Hrajte LOTO, pretože teraz vám k Jackpotu v prvom ťahu alebo k 500 000 eurám v druhom ťahu pribalia ešte 1 milión eur naviac v letných Prémiových žrebovaniach. Stávky v hre LOTO môžete uzatvárať na ktoromkoľvek predajnom mieste po celom Slovensku, ale pozor – stánok TIPOS na vás čaká aj na leteckých dňoch na Sliači už túto sobotu 1. septembra. Hrajte aj na leteckých dňoch v stánku TIPOS hru LOTO a vyhrajte toto leto o 1 milión eur navyše.

ZŠ s MŠ Župkov Vám oznamuje, že dňa 13.09.2018 v čase od 7,30 -10,00 hod. sa uskutoční darovanie krvi v ZŠ      s MŠ v Župkove.

Riaditeľstvo Základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici  oznamuje svojim žiakom, že otvorenie školského roka 2018/2019 sa začne v pondelok 3. septembra 2018 slávnostnou svätou omšou o 8.00 hod v Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici.

22.08.2018   13,05 hod. – oznam 

Obec Župkov pozýva všetky deti, mládež, ale aj rodičov na premietanie v prírode v amfiteátri KOLESO v Hornom Župkove na veľkoplošnom  plátne o rozmeroch 3×6 metrov.

Dňa 24. augusta t. j. v piatok od 20,00 hod sa premieta Kreslený film pre deti pod názvom „ Ferdinand “

Je to príbeh pacifistického mladého býčka Ferdinanda, ktorého otec bol zabitý v koride, a tento osud mal postihnúť aj hlavného hrdinu. Ten však ušiel z chovnej stanice a uchýlil sa na farme, kde sa oň starala Nina a jej otec Julio Tu sa z býčka stane mocný no mierumilovný býk, ktorý miluje kvety. Jedného dňa Nina odchádza do mesta na kvetinový festival, čo si Ferdinand nechcel nechať ujsť, no nemôže tam ísť. Napriek tomu sa tam dostane a spôsobí paniku.

Dňa 25. augusta t. j. v sobotu od 20,00 hod sa premieta Kreslený film pre deti pod názvom: „Coco“/KOKO/

Hlavný hrdina Migel sa túži stať uznávaným hudobníkom. V snahe dokázať svoj talent sa Migel súhrou neuveriteľných okolností ocitne v prekrásnej a farebnej ríši a spoločne s priateľmi sa vydá na strhujúcu cestu odhaliť skutočný príbeh svojej rodiny.            Všetci ste srdečne vítaní.

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 26.08.2018 /v nedeľu/ o 16,00 hod. na futbalovom ihrisku v Horných Hámroch.  Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých so ŠK Slaská.

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 29.08.2018 /v stredu/ o 16,00 hod. na futbalovom ihrisku v Horných Hámroch.  Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ Družstevník Lovčica – Trubín.

21.08.2018   13,30 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že zajtra  22.08.2018 od 08,00 hod. do 10,00 hod. bude prerušená dodávka vody z obecného vodovodu z dôvodu rekonštrukcie obecného vodovodu.  Bez vody budú domy od s.č. 29 až 68, 390, 358, 464, 440, 363, 497 a novostavby RD p. Viciana a p. Bernáta, preto odporúčame  odberateľom vody z obecného vodovodu, aby si urobili dostatočnú zásobu vody.

20.08.2018    09,30 hod. – oznam 

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan  p. Anton Lipiansky  vo veku  77 rokov.   Posledná rozlúčka so zosnulým p. Antonom Lipianskym bude dňa 21.08.2018 v utorok o 16,00 hod.  v Rímskokatolíckom kostole  v  Horných Hámroch so svätou omšou.

Venujme mu  tichú spomienku

15.08.2018   8,00 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení spoločnosťou EUB Liptovský Mikuláš plánuje rekonštrukciu NN siete líniovej stavby  Horné Hámre Pajer do Oslanov. Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky  začatie opätovného prerokovania územného konania.  Bližšie informácie ako aj verejná vyhláška oznámenia o začatí opätovného prerokovania územného konania sú vyvesené na informačných tabuliach v našej obci a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

13.08.2018  15,30 hod. – oznam 

Hostinec u Mátohy a Obec Horné Hámre Vás pozývajú na Kolkársky turnaj, ktorý sa bude konať v piatok 17.8.2018 o 17,00 hodine v Kolkárni v Horných Hámroch. Čakajú na Vás zaujímavé ceny.

08.08.2018  11,05 hod. – oznam

Oznamujeme občanom, že z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt  bude Obecný úrad Horné Hámre otvorený dnes 09.08.2018 do 13,00 hod. a zajtra 10.08.2018 do 12,00 hod.

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 12.08.2018 /v nedeľu/ o 16,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s OŠK Lutila.

24.07.2018  13,10 hod. – oznam 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň   27.07.2018  v piatok o 16.00 hod.  s nasledovným programom:          1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení,  4. Schválenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ Horné Hámre  na volebné obdobie 2018 – 2022,  5. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Horné Hámre na volebné  obdobie 2018 – 2022,  6. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : žiadosť o odkúpenie pozemku parcely registra C-KN číslo 2988 v k. ú. obce Horné   Hámre za účelom výstavby rodinných domov, 7. Interpelácie poslancov, 8.  Interpelácie občanov, 9. Diskusia,  10. Záver.

Obec Horné Hámre a TJ  Klas Horné Hámre Vás všetkých pozývajú na 7. ročník Memoriálu Jána Jobba, ktorý sa uskutoční 28.07.2018 v sobotu na tunajšom futbalovom ihrisku. Program: o 13,00 hod. otvorenie memoriálu, od 13,30 – 14,20 hod. futbalový zápas prípraviek TJ Partizán Župkov, od 15,30 – 17,30 hod. prípravný futbalový zápas TJ Klas Horné Hámre a TJ Voznica, od 18,30  – 24,00 hod.  diskozábava s DJ  Martinom Hegedushom.  Na podujatí budú pripravené atrakcie pre deti a bude možnosť absolvovať vyhliadkové lety na lietadle dvojplošníku.  O občerstvenie bude postarané.

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 26.07.2018 vo štvrtok  bude pošta v našej obci zatvorená  a 27.07.2018 v piatok bude pošta v našej obci otvorená od 13,00 – 14,30 hod. 

18.07.2018  09,05 hod.- oznam 

Telovýchovná jednota ELÁN Trnava, Sídlisko Linčianska organizuje 41. ročník  CYKLOTURISTICKEJ NON  STOP JAZDY TRNAVA – RYSY,  nad ktorou prebrala záštitu naša najúspešnejšia paraolympionička v streľbe a majsterka sveta p. Veronika Vadovičová.  Oznamujeme Vám, že účastníkov cykloturistickej nonstop jazdy Trnava – Rysy privítame v našej obci pri pomníku na Brode 19.07.2018 /štvrtok/ o 8,00 hod.

16.07.2018  15,05 hod. – oznam

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan  p. Jozef Cabánek  vo veku  89 rokov.   Posledná rozlúčka so zosnulým p. Jozefom Cabánekom bude dňa 18.07.2018 v stredu o 15,00 hod.  v Rímskokatolíckom kostole  v  Horných Hámroch so svätou omšou.

Česť jeho pamiatke

13.07.2018   12,07  hod. – oznam

Po komunikácii so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Veolia, ktorá nám oznámila, že v hlavnom potrubí spoločnosti nastal pokles tlaku vody Vám oznamujeme, že pokles tlaku vody sa môže prejaviť aj v potrubí obecného vodovodu.

Oznamujeme občanom, aby do kontajnera na plasty vhadzovali stlačené plastové fľaše.

12.07.2018  11,35 hod. – oznam 

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela naša spoluobčianka  p. Helena Žňavová  vo veku  79 rokov.   Posledná rozlúčka so zosnulou p. Helenou  Žňavovou bude dňa 14.07.2018 v sobotu o 14,00 hod.  v Rímskokatolíckom kostole  v  Horných Hámroch so svätou omšou.

Česť jej pamiatke

11.07.2018 17,30 hod. – oznam 

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel p. Ján Demo manžel  rodáčky z Horných Hámrov p. Márie Demovej  rod. Majsniarovej.  Posledná rozlúčka so zosnulým p. Jánom Demom bude dňa 13.07.2018 v piatok  o 14,30 hod.  v Dome smútku v  Horných Hámroch.

Česť jeho pamiatke

06.07.2018  12,20 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že od pondelka 09.07.2018 sa bude  v našej obci odpisovať spotreba vody za I. polrok 2018. Spotrebu vody bude odpisovať pracovník obecného úradu. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby pracovníkovi obecného úradu zabezpečili prístup k vodomerným šachtám.

04.07.2018  15,00 hod. – oznam

Pohronské múzeum v Novej Bani Vás srdečne pozýva na Večernú prehliadku múzea, ktorá sa uskutoční dňa 7. júla 2018 t.j. v sobotu s nasledovným programom: 18,00 – 22,00 hod.  prehliadka stálych expozícií a výstav „Zbohom vojna“ a „Reprodukcie slávnych obrazov“,   18,00 a 20,00 hod. komentovaná prehliadka výstavy „Zbohom vojna“, na ktorej návštevník uvidí predmety z vojnového frontu prvej svetovej vojny i zo zázemia, 19,00 hod.  prednáška PaedDr. Imricha Medveďa na tému: Brehy v I. svetovej vojne.  Vstupné: 1 €. Pracovníci múzea sa tešia na Vašu návštevu.

29.06.2018  09,10 hod.  – oznam

Obec Kľak Vás pozýva na podujatie Kľakovský kotlík, ktoré sa uskutoční 30.06.2018 od 13,00 hod. v športovom areáli obce Kľak. Organizátori pripravili na  sobotu podujatie, ktoré zaručuje zábavu, rôzne súťaže pre deti a dospelých, príjemne strávený čas pri dobrej hudbe. Varenie gulášov spríjemnia i ľudové piesne v podaní súboru Kľakovianka. Sprievodný program:   Vystúpenie  súboru Kľakovianka, Športové súťaže a súťaže zručnosti pre deti, hod bremenom – kyjakom, súťaž v pití piva, jazda zručnosti s fúrikom. Bližšie informácie a registrácia na tel. č. 045/6866100, 0903746298.

27.06.2018   13,05 hod. – oznam

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 28.06.2018 vo štvrtok bude pošta v našej obci zatvorená.

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan Gejza Fusatý  z Kostivrchu  vo veku 88 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulým Gejzom Fusatým bude dňa 29.06.2018 v piatok  o 15,00 hod.  v Dome smútku v Novej Bani.

Česť jeho pamiatke

25.06.2018   09,15 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň   28.06.2018 t.j. vo štvrtok o 15.00 hod.  s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu,  3. Kontrola plnenia uznesení,   4. VZN č.1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa do MŠ pre školský rok 2018/19, výške mesačného príspevku na úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a školskej jedálni, 5. Záverečný účet obce za rok 2017,  a/ správa audítora,  b/ výročná správa obce za rok 2017,  c/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017, 6. Urbanistická štúdia IBV Horné Hámre lokalita Brod, 7. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,  8. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v roku 2018,  9. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : a/ žiadosť o odpredaj parcely registra CKN č. 2988 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom využitia na výstavbu IBV na základe žiadosti Ing. Vladimíra Majsniara, bytom Horné Hámre č.99,  b/ vysporiadanie časti parcely registra EKN č.2154/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 na základe žiadosti Petra Valenta, bytom Horné Hámre č.319, časť Žarnovická Huta za účelom realizácie spevnených plôch a prístrešku,  10. Rôzne,  11. Žiadosti občanov,  12. Interpelácie poslancov,  13. Interpelácie občanov,  14.Diskusia, 15. Záver.

Obec Nevoľné a Banskobystrický samosprávny kraj Vás srdečne pozýva na majstrovstvá v kopaní jedenástok  JEDENÁSTKY 2018 šanca pre každého dňa 30.06.2018 v sobotu o 10,00 hod. na futbalovom ihrisku Nevoľné. Prihlášky: Obecný úrad Nevoľné, 967 01 Kremnica, č.t. 045/6743 050, e-mail: starosta@nevolne.sk, v prihláške je nutné uviesť : meno, priezvisko, adresu, vek. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania súťaže. Kategórie: deti, dorast, ženy a  muži.  Štartovné: od 2 – 5 eur, Súťaží sa o hodnotné a zaujímavé ceny, obed Vám spríjemní mladá kapela VIRVAR.

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, vo vestibule kultúrneho domu v Horných Hámroch a na celom území Slovenska.  Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015. Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.  Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných  látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

22.06.2018  08,50 hod. – oznam 

Z dôvodu neúčasti – ospravedlnenia sa väčšiny poslancov OZ Vám oznamujeme, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré malo byť dnes 22.06.2018 sa konať nebude.

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina Vám oznamuje, že dnes 22.06.2018 a cez víkend 23. a 24. 06. 2018 bude v našej obci a miestnych častiach obce externý pracovník Stredoslovenskej distribučnej a.s. p. Volčko odpisovať stavy spotreby elektriny.

21.06.2018  07,50 hod.- oznam

Obec Ostrý Grúň a Pohronské osvetové stredisko Vás pozývajú na 14. ročník Majstrovstiev v kosení ručnou kosou dňa 23.06.2018 v sobotu. Program: od 09,00 – 09,30 hod. otvorenie súťaže, úvodný program, od 09,30 – 11,45 hod. súťažné kosenie, od 11,45 hod. – 12,30 hod. pásmo folklórnych súborov Hronka, Grúnčanka, Vtáčnik, 12,30 – 13,30 hod. – Senzi Senzus, od 13,45 – 14,45 hod. Palo Viglaš,  od 15,00 – 16,30 hod. ARCON, atrakcie pre deti, jazdenie na koni, tvorivé dielne, tradiční remeselníci.

Oznamujeme občanom, že dnes 21.06.2018 bude Obecný úrad Horné Hámre zatvorený.

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  22.06.2018 v  piatok o 15,00 hod.  s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení,  4. Záverečný účet obce za rok 2017, a/správa audítora, b/výročná správa obce za rok 2017, c/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017,  5. Urbanistická štúdia IBV Horné Hámre lokalita Brod,   6. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, 7. Rekonštrukcia MK v roku 2018,  8. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce: a/  žiadosť o odpredaj parcely registra CKN č. 2988 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411 za účelom využitia na výstavbu IBV na základe žiadosti Ing. Vladimíra Majsniara bytom Horné Hámre č 99, b/ vysporiadanie časti parcely registra EKN č. 2154/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č. 1304 na základe žiadosti Petra Valenta bytom Horné Hámre č. 319 za účelom realizácie spevnených plôch a prístrešku, 7. Rôzne,  8. Žiadosti občanov, 9. Interpelácie poslancov, 10. Interpelácie občanov, 11. Diskusia, 12. Záver.

20.06.2018 13,50 hod. – oznam

Čistiareň peria zo Žiaru nad Hronom ponúka  čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparujú, čím a likvidujú roztoče a mikróby. Šijú paplóny, periny, vankúše a rôzne rozmery podľa vašich požiadaviek. Na výber ponúkajú rôzne druhy sýpkovín a farebné angíny vysokej kvality.  V prípade záujmu zavolajte na telefónne číslo 0905267750, pracovníci čistiarne Vám prídu k Vám domov prevziať perie a dovezú Vám ho aj domov.

15.6.2018 14,30 hod. – oznam 

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 17.06.2018 /v nedeľu/ o 17,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B.

14.06.2018  10,30 hod. – oznam

Dnes 14.06.2018 budú v našej obci navštevovať domácnosti pracovníci spoločnosti Slovakia Energy za účelom aktualizácie cien za elektrinu a zemný plyn. V prípade záujmu a pre rýchle vybavenie si pripravte vyúčtovacie faktúry za elektrinu a zemný plyn. Pracovníci sú označený služobným preukazom.

06.06.2018  15,30 hod. – oznam 

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel  náš  spoluobčan  p. Ján Pavlík z Kostivrchu  vo veku 88 rokov.    Posledná  rozlúčka  so  zosnulým  p.  Jánom  Pavlíkom  bude   08.06.2018   v piatok   o 15,00 hod.  v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch  so svätou omšou.

Česť jeho pamiatke.

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina oznamuje občanom, že dňa 13.06.2018 v stredu bude od 08,00 hod. – 14,30 hod. prerušená distribúcia elektrickej energie v časti obce Brod a to od s.č. 70 – 105, 352, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Dňa 08.03.2018 bol na Obci Horné Hámre doručený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : „11245 – Horné Hámre-Pajer, do Oslanov-Zah. 2xDTS a rek. NN siete“  navrhovateľom Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.   Obec Horné Hámre vydala dňa 31. mája 2018 formou verejnej vyhlášky „Rozhodnutie o prerušení územného  konania“ tejto líniovej stavby v katastrálnom území obce Horné Hámre, z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie: v úseku K – L /od existujúceho vedenia č. 378 až po existujúce NN vedenie/ sa nahradí  plánované vzdušné izolované vedenie za podzemné káblové VN vedenie v trase podľa situácie podanej na územné konanie.  Do projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Žarnovici, oddelení výstavby, investícii a životného prostredia v pondelok, utorok, stredu od 8:00 do 15:00 hod. a v piatok od 8:00 do 13:30 hod.

29.05.2018  13,45 hod. – oznam 

Vážení motoristickí fanúšikovia, Speedway Club Žarnovica Vás pozýva na ďalšie preteky na plochej dráhe, ktoré organizuje za podpory mesta Žarnovica a ďalších sponzorov, v nedeľu 3. júna 2018 so začiatkom o 15.00 hodine. Na žarnovickom ovále sa stretnú tímy Prahy, Pardubíc, Slaného a Žarnovice, aby si zmerali sily v rámci československej Extraligy. Na štart sa postavia najlepší jazdci z Čiech, ako Václav Milík, Josef Franc, Matěj Kús, Eduard Krčmář a ďalší doplnení o kvalitných pretekárov z Poľska, pričom chýbať by nemal ani aktuálny vicemajster sveta Patryk Dudek. Príďte v nedeľu 3. júna na žarnovický štadión povzbudiť našich plochodrážnikov v súbojoch s českou plochodrážnou špičkou.

28.05.2018  14,45 hod. – oznam

Vedúca predajne Potravín COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že dňa 30.05.2018 v stredu bude predajňa potravín otvorená do 9,00 hod. 

23.05.2018  14,20 hod. – oznam

Veterinárna lekárka MVDr. Maďarová oznamuje majiteľom psov v obci Horné Hámre, že povinná vakcinácia psov proti besnote bude vykonaná v piatok 25.05.2018 nasledovne:  o 17:00 hod. pri Bytovom dome s.č. 159,      o 17:30 hod. pri Obecnom úrade,  o 18:00 hod. na Brode. Poplatok za vakcináciu je 10 €.

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 25.05.2018 v piatok  bude pošta v našej obci zatvorená.

22.05.2018  08,45 hod. – oznam

Oznamujeme občanom, že zamestnanec Slovenskej pošty bude dnes 22.05.2018 a zajtra 23.05.2018 odpisovať stavy plynu a žiada občanov, aby umožnili prístup k plynomerom.

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 27.05.2018 /v nedeľu/ o 17,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých so ŠKF Kremnica.

16.05.2018 14,30 hod. – oznam

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 17.05.2018 vo štvrtok bude pošta v našej obci otvorená od 13,00 hod. – 14,30 hod.

PUB u RAKA v Žarnovickej Hute Vás pozýva v piatok 18.5.2018  od 19 – tej hodiny na koncert skupiny ROCKOVANKA. Na koncerte odznejú najväčšie hity skupín Tublatanka, Kabát a iných metalových skupín. Tešiť sa môžete aj na kotlíkový guláš, výbornú grilovačku  a dobré pivko. Všetci ste srdečne vítaní.

Pohronské múzeum v Novej Bani Vás srdečne pozýva na medzinárodné podujatie Noc múzeí a galérií 2018, ktoré sa uskutoční dňa 19. mája 2018 tj sobota v čase od 18,00 – 22,00 s nasledovným programom: 18,00 sa predstaví literárno-dramatický odbor ZUŠ Nová Baňa s divadielkom „Dubkáčik a Budkáčik, priatelia, verní bratia. 20,00 prednáška s prezentáciou „Reštaurovanie mestskej knihy z polovice 18. storočia“ Mgr. Radovan Blaho. Počas celého večera prehliadka stálych expozícií a aktuálnych výstav „Staré techniky v novej dobe“ a „A017“. Iba tento večer bude vystavený originál Mestskej knihy z 18. storočia. Nielen pre deti je pripravené maľovanie na tvár. Vstupné: 1€/osoba. Pracovníci Pohronského múzea sa tešia na Vašu návštevu.

Vážení motoristickí fanúšikovia, Speedway Club Žarnovica si Vás dovoľuje pozvať na jedno z najkvalitnejších podujatí v histórii žarnovickej plochej dráhy. V sobotu 19. mája organizuje Grand Prix kvalifikáciu, ktorej sa zúčastní svetová plochodrážna špička z jedenástich krajín. O tri postupové miesta zvedú súboje jazdci z Dánska, Švédska, USA, Poľska, Lotyšska, Maďarska, Ruska, Slovinska, Chorvátska, Českej republiky a Slovenska. Na štarte sa predstavia svetoví a európski šampióni, bývalí aj súčasní účastníci Grand Prix. Podujatie je organizované vďaka podpore Mesta Žarnovica, Banskobystrického samosprávneho kraja, Slovenskej motocyklovej federácie a ďalších niekoľko desiatok sponzorov, no bez akejkoľvek podpory zo strany štátu. Preteky sa začínajú v sobotu 19. mája o 15.00 hodine. Organizátori sa tešia na Vašu účasť. Viac informácií na stránke www.plochadraha.sk

14.05.2018 07,50 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že v našej obci sa uskutoční zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za  papierové výrobky. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka.  Kartóny neberú.  Zber papiera sa uskutoční  17.05.2018 /vo štvrtok/:  Pri bytovom dome s.č. 159 – bývalej pošte:  15,15 hod.  – 16,15 hod., pri Obecnom úrade:   16,20 hod. – 16,35 hod., na Brode:   16,40 hod. -16,50 hod.

Vážení vlastníci/ držitelia psov, v poslednom období sa čoraz častejšie stáva, že sa po obci Horné Hámre voľne pohybujú psy. Podľa § 7 ods.1 písm. f/ zák. č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený priestupok môže obec uložiť  pokutu do 165,-eur. Obec tiež môže dať podnet na preskúmanie takýchto situácií príslušným orgánom veterinárnej správy. Podľa § 22 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiadúceho rozmnožovania. Ak tak neurobí dopúšťa sa tým priestupku podľa § 48 ods. 3 písm. h/ zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Za uvedený priestupok môže orgán veterinárnej správy uložiť pokutu od 400 do 1000,- eur fyzickej osobe a od 2500 do 40 000,- eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe. V záujme predchádzania prípadných útokov voľne pohybujúcich sa psov Vás žiadame dodržiavať zák. č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Mesto Nová Baňa Vás pozýva na koncert hudobnej skupiny Heligonica s hosťom programu Igorom Moškom. Podujatie sa uskutoční v Kine Vatra Nová Baňa dňa 23. mája 2018 o 18:00 hod. Vstupné 7 EUR, vstupenky si môžete zakúpiť v Informačnom centre Mesta Nová Baňa.

Mesto Žarnovica v spolupráci s organizáciou IUVENTA- slovenský inštitút mládeže pozýva mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov v oblasti práce s mládežou, zástupcov samospráv z okolia Žarnovice a všetkých, ktorí majú záujem spraviť niečo pre seba, či svojich priateľov na Informačný deň o príležitostiach a možnostiach podpory práce s mládežou. Informačné stretnutie sa bude konať v utorok 22. mája o 15.00 hod. v priestoroch sály Kultúrneho domu v Žarnovici.  Všetci ste srdečne vítaní!

Očná optika ANPEK z Banskej Bystrice Vám oznamuje, že v stredu 16. 05. 2018   v čase od  11,00 – 11,40 hod.
sa uskutoční v  priestoroch vestibulu kultúrneho domu v Horných Hámroch meranie zrakovej ostrosti zdarma.  Za výhodné ceny Vám  vymenia sklá do vlastného rámu, alebo vyhotovia nové dioptrické okuliare. Ak nosíte okuliare, doneste si ich so sebou pre porovnanie. Hotové okuliare Vám prinesú naspäť  do obce.

11.05.2018  13,30 hod. – oznam 

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 15.05.2018 v utorok bude pošta v našej obci zatvorená.

09.05.2018 16,50 hod. – oznam

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 13.05.2018 /v nedeľu/ o 16,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých so ŠK Slaská.

04.05.2018  12,50 hod. – oznam

Oznamujeme občanom, že v rámci jarného upratovania je umiestnený veľkokapacitný kontajner  v blízkosti Obecného úradu. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnera nevhadzovali elektroodpad, nebezpečný odpad, pneumatiky a separované zložky komunálneho odpadu.

Oznamujeme Vám, že bol nájdený zväzok kľúčov v ktorom sú aj kľúče od motorového vozidla, majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na  Obecnom úrade v Horných Hámroch.

Oznamujeme Vám, že Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení spoločnosťou EUB Liptovský Mikuláš plánuje rekonštrukciu NN siete líniovej stavby  Horné Hámre Pajer do Oslanov. Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, že vydal na stavbu rekonštrukcie NN siete rozhodnutie o umiestnení stavby.

Bližšie informácie o rozhodnutí o umiestnení stavby a rekonštrukcii NN siete  11245 – Horné Hámre Pajer, do Oslanov -Zah. 2xDTS sú vyvesené na informačnej tabuli pri Obecnom úrade Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  Obecnom úrade Horné Hámre.

30.04.2018  14,50 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že v stredu 02.05.2018 sa uskutoční zber separovaných zložiek komunálneho odpadu aj zvoz komunálneho odpadu z kukanádob.

24.04.2018   08,05 hod. – oznam

Oznamujeme občanom že do 30.04.2018 môžu venovať 2% dane TJ Klas Horné Hámre, MŠ Horné Hámre, DHZ Horné Hámre. Tlačivo vyhlásenie na 2% je zverejnené na stránke obce Horné Hámre, alebo k dispozícii je aj na Obecnom úrade Horné Hámre.

Región GRON Vás pozýva na Jarnú turistiku do Hrabičova ku kaplnke u Smelákov spojenú s čistením okolia v sobotu 28. apríla. Zraz je o 09.00 hod. pri cintoríne v Horných Hámroch. V prípade záujmu môžete po ceste vyzbierať drobný odpad a odovzdať ho na križovatke u Smelákov (prineste si rukavice a vrece alebo nás kontaktujte na tel. č. 0911 961 699). Pre účastníkov bude pri kaplnke u Smelákov cca o 12:00 hod pripravené drobné očerstvenie. Záujemcovia môžu pokračovať pešou trasou na Ranč Blanc Ostrý Grúň na podujatie Zlatý Pstruh.  Viac informácií nájdete na www.regiongron.sk.   Pridajte sa k nám a pomôžte svojmu okoliu!

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 29.04.2018 /v nedeľu/ o 16,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ Sokol Repište.

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že dňa 27.04.2018 v piatok bude pošta v našej obci                          z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Hematologicko-transfúziologické  oddelenie Nemocnica Svet zdravia v Žiari nad Hronom oznamuje občanom, že každý pracovný utorok od 06,00 – 09,00 hod. môžu darovať krv v Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom.

18.04.2018   11,00 hod. – oznam 

Ranč Blanc Ostrý Grúň  Vás pozýva na Rybárske preteky  V. ročník prívlačového preteku dňa 28.04.2018. Program:  o 8,00 hod. príchod, prezentácia, o 9,00 hod. ukážky lovu na prívlač, o 10,00 hod. pretek detí, o 11,00 hod. vyhodnotenie preteku detí, o 12,00 hod. losovanie preteku dospelých, o 13,00 hod. pretek dospelých 1. kolo, 14,00 hod. pretek dospelých 2. kolo, 15,30 hod. vyhlásenie výsledkov. Počas celej akcie: pečené a údené pstruhy, občerstvenie, jazdenie na koni, predaj živých rýb. Propozície: 0905643010, www.skiblanc.sk

16.04.2018 14,05 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  20.04.2018 v  piatok o 15,00 hod.  s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení č.1- 8/2018,  4. Žiadosť o dotáciu pre záujmové vzdelávanie ZŠ s MŠ Župkov na rok 2018, 5. Správa komisie na ochranu verejného záujmu,  6. Správa hlavnej kontrolórky obce,                7. Čerpanie a úprava rozpočtu obce k 31.03.2018,  8. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce: a/  žiadosť Pavla Hlaváča, bytom M.R.Štefánika 456/38, Žiar nad Hronom o zriadenie vjazdu  na parcelu registra CKN č. 553  k novostavbe  rodinného domu  na parcele registra   EKN č. 2083/2 na LV č.1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre, b/ žiadosť Miloša Tadiana, bytom Horné Hámre č. 1 o odkúpenie parciel EKN č.193/2 o výmere 270 m2 a EKN č.2077/1 o výmere 1558 m2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 na poľnohospodárske účely, vjazdu k novostavbe rodinného domu na parcele registra   EKN č. 2083/2 na LV  č.1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre  c/  žiadosť Jozefa Zimermana, bytom Horné Hámre č.29  o odkúpenie parcely EKN č. 2090/3 vo vlastníctve obce Horné Hámre z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv, d/  žiadosť Vlasty Wollnerovej , bytom Pavlovská 3, Bratislava o odkúpenie  novovytvorenej parcely CKN č. 1005/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre z parcely EKN č.2138/2 na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv, 9. Rôzne, 10. Žiadosti občanov, 11. Interpelácie poslancov, 12. Interpelácie občanov, 13. Diskusia, 14. Záver.

Zveropark prijme animátorov na sprevádzanie detí zo škôl. Pozícia je  vhodná pre študentov, fyzicky zdatných dôchodcov aj mamičky na materskej dovolenke.  Ďalšie informácie na telefónnom čísle: 0911 476 168, alebo osobne priamo vo Zveroparku.

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 19.04.2018 vo štvrtok bude pošta v našej obci zatvorená.

11.04.2018 16,45 hod. – oznam 

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 15.04.2018 /v nedeľu/ o 15,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ INTER Horná Ves.

09.04.2018  08,10 hod. – oznam 

Firma JUKKA bude predávať   v pondelok 16.apríla 2018  v čase  13.00 – 13.30 hodín  pred Obecným úradom    v obci Horné Hámre    nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné. Viacej informácií nájdete na letákoch vo vašich poštových schránkach.

04.04.2018  12,45 hod. – oznam

Dňa 08.03.2018 bol na Obci Horné Hámre doručený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : „11245 – Horné Hámre-Pajer, do Oslanov-Zah. 2xDTS a rek. NN siete“  navrhovateľom Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.   Obec Horné Hámre vydalo dňa 28. marca 2018 formou verejnej vyhlášky „Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“  tejto líniovej stavby v katastrálnom území obce Horné Hámre a nariaďuje na deň 19. apríla 2018 o 9:00 hod. ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, so stretnutím pozvaných v kancelárii starostu Obce Horné – Hámre. Do projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Žarnovici, oddelení výstavby, investícii a životného prostredia v pondelok, utorok, stredu od 8:00 do 15:00 hod. a v piatok od 8:00 do 13:30 hod.

Záhradkárstvo a chovateľstvo vo dvore v Žarnovici Vás pozýva na nákup ovocných stromov ako sú jablone, hrušky a iné, taktiež ponúkajú široký výber ovocných kríkov drobného ovocia za výhodné ceny v dobrej kvalite. Ďalej ponúkajú sadbové zemiaky v 5 kg a 25 kg balení, sadenice jahôd a množstvo ďalšieho sortimentu pre záhradkárov.

Speedway Club Žarnovica Vás pozýva na prvé plochodrážne podujatie sezóny 2018. V nedeľu 8. apríla organizuje v spolupráci s Mestom Žarnovica a za podpory ďalších sponzorov, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska. Štartovná listina obsahuje rekordných 25 pretekárov zo štrnástich krajín. Čaká na nás 25 jázd s vyvrcholením vo finále, kde sa stretne šestica najlepších v boji o titul. Slovenskí pretekári budú mať za súperov kvalitných jazdcov z Argentíny, Poľska, Dánska, Fínska, Ruska, Ukrajiny, Rakúska, Maďarska, Nemecka, Bulharska, Lotyšska, Slovinska a Českej republiky. Príďte v nedeľu 8. apríla na žarnovický štadión povzbudiť domácich pretekárov. Začiatok pretekov je naplánovaný  na 15.00 hodinu.

28.03.2018  17,05 hod. – oznam

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel Pavel Izák  zo Žarnovice vo veku 77 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Izákom bude dňa 31.03.2018 v sobotu o 14,00 hod.  v Dome smútku v Žarnovici.

Česť jeho pamiatke

27.03.2018  08,10 hod. – oznam

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 01.04.2018 /v nedeľu/ o 15,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ PS Hliník nad Hronom.

Zápis do 1. ročníka Základnej školy  Andreja  Kmeťa v Žarnovici  pre šk. rok 2018/2019  sa bude konať  03.04.2018 (v utorok) od 10.00 hod. do 17.00 hod.  Zápisu podliehajú deti, ktoré do 31. 08. 2018 dovŕšia vek 6 rokov.  Na zápis je potrebné priniesť:  rodný list dieťaťa,  občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.

Tešíme sa na nových prváčikov.

Oznamujeme Vám, že dňa 29.03.2018 vo štvrtok bude Obecný úrad v Horných Hámroch otvorený do 12,00 hod.

Obec Hrabičov Vás pozýva na 7. ročník Veľkonočného behu, ktorý sa bude konať 01.04.2018. Trasa behu bude od OcÚ po časť obce Hríbovci a späť. Dĺžka trasy 5 km muži – ženy, 1 km ženy – muži – žiaci, 100 m deti do 6 rokov. Prezentácia je o 13,30 hod. a štart o 14,00 hod.  Prihlásiť sa môžete v deň konania podujatia  01.04.2018 pri prezentácii, prípadne u p. Dušana Beňa na tel. č. 0903 376 602.

26.03.2018  08,00 hod. – oznam 

Firma JUKKA bude 03.04.2018 v utorok v čase od 13,00 – 14,00 hod. predávať pred Obecným úradom                    v Horných Hámroch  nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové a kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné. Viac informácií nájdete na letákoch vo vašich poštových schránkach.

22.03.2018  14,30 hod. – oznam

Dobrovoľný hasičský zbor v Horných Hámroch pozýva všetkých svojich členov a sympatizantov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 24.03.2018 v sobotu o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Horných Hámroch.  O občerstvenie bude postarané.

Základná škola s materskou školou v Župkove pozýva budúcich prváčikov na zápis do 1. ročníka základnej školy, ktorý bude 05.04.2018 o 8,00 hod. v budove školy.  So sebou je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a 3,50 eur za prvú knihu /nie je povinná/.  Tešia sa na Vás.

19.03.2018   07,35 hod. – oznam 

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD  rodák  z Ostrého Grúňa vo veku nedožitých 85 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 19.03.2018 o 14,30 hod.  v Kostole povýšenia Svätého kríža v Ostrom Grúni so sv. omšou.  Nech odpočíva v pokoji….

14.03.2018   15,40 hod. – oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 15.03.2018  /vo štvrtok/ v čase od 10,30 – 13,00 hod. bude Obecný úrad                v Horných Hámroch z prevádzkových dôvodov zatvorený.

09.03.2018  12,35 hod. – oznam 

ZŠ s MŠ Župkov Vám oznamuje, že dňa 15.03.2018 v čase od 7,30 -10,00 hod. sa uskutoční darovanie krvi.

Vedúca Pošty  v Horných Hámroch Vám oznamuje, že dňa 13.03.2018 bude z prevádzkových dôvodov pošta zatvorená.

Zveropark prijme animátorov na sprevádzanie detí zo škôl. Ďalej prijmeme pracovníčky do bufetu a pracovníka na grilovanie rýb. Všetky pracovné pozície sú vhodné aj pre fyzicky zdatných dôchodcov. Ďalšie informácie na telefónnom čísle: 0911 476 168, alebo osobne priamo vo Zveroparku.

06.03.2018  10,35 hod. – oznam 

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.  Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a tiež vo vestibule kultúrneho domu Horné Hámre.  Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.  Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Smútočný oznam 

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela  naša spoluobčianka  p. Mária Rajnohová vo veku 54 rokov.    Posledná  rozlúčka  so  zosnulou  p.  Máriou  Rajnohovou  bude   06.03.2018   v utorok  o 15,00 hod.                            v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch  so svätou omšou.

Česť jej pamiatke.

Oznamujeme Vám, že zajtra 06.03.2018 sa uskutoční zber separovaných zložiek komunálneho odpadu. Zároveň Vám oznamujeme, že pracovníci MsPS ZC už nebudú vrecia s obsahom separovaných zložiek vysýpať, ale zoberú vrecia aj so separovaným odpadom, preto Vám boli vrecia na separované zložky KO na ďalšie mesiace doručené do Vašich domácností. V prípade, že Vám vrecia nebudú postačovať, môžete si prísť vrecia prevziať na tunajší obecný úrad.

Stredoslovenská energetika Distribúcia je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území našej obce, zároveň je zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Považujú za dôležité upozorniť, že podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, uskladňovať   ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. SSE chce touto cestou požiadať občanov vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní  a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú  bezpečnosť a prevádzku el. vedení. Drevná hmota, ktorá zostane po pilčíckych prácach patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná. Kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené ešte v mesiaci  marec 2018. V prípade Vašich otázok kontaktujte zodpovednú osobu za SSE p. Ivana Horvátha tel. číslo 0905461879.

27.02.2018  10,30 hod. – oznam 

Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica Vás srdečne pozýva na koncert Hodrušanka ženám, ktorý bude v nedeľu 4. marca 2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Žarnovici. Hosťom programu budú žiaci ZUŠ Žarnovica. Vstupné sú 4,- € a predpredaj vstupeniek je  v Mestskej knižnici v Žarnovici (č. t. 045 321 24 20).

Dňa 28.02.2018  príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak, dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom v čase od 13,00 -14,00 hod., v prípade záujmu aj dlhšie.

Stredoslovenská energetika Distribúcia je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území našej obce, zároveň je zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Považujú za dôležité upozorniť, že podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, uskladňovať   ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. SSE chce touto cestou požiadať občanov vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní  a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú  bezpečnosť a prevádzku el. vedení. Drevná hmota, ktorá zostane po pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná. Kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené ešte v mesiaci  marec 2018. V prípade Vašich otázok kontaktujte zodpovednú osobu za SSE p. Ivana Horvátha tel. číslo 0905461879.

21.02.2018  09,30 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch dňa   23.02.2018  piatok  o 15.00 hod.   s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu,            3. Kontrola plnenia uznesení za rok 2017, 4. Správa o vykonanej inventarizácii majetku obce Horné Hámre za rok 2017, 5. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce, 6. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : a/  žiadosť Jozefa Zimermana, bytom Horné Hámre č.29  o odkúpenie parcely EKN č. 2090/3 vo vlastníctve obce Horné Hámre z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv,  b/ žiadosť Vlasty Wollnerovej , bytom Pavlovská 3, Bratislava o odkúpenie  novovytvorenej parcely CKN č. 1005/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre z parcely EKN č.2138/2 na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv,  7.Rôzne, 8.Interpelácie poslancov, 9.Interpelácie občanov, 10. Diskusia, 11. Záver.

Oznamujeme Vám, že Stredoslovenská energetika distribúcia a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina  plánuje v miestnej časti obce Pukovci, Vodnákovci, Švarcovci  realizovať „Rekonštrukciu NN siete“. Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, že stavebné povolenie na stavbu rekonštrukcia NN siete je právoplatné.

Bližšie informácie o stavebnom povolení a rekonštrukcii NN siete  sú vyvesené na informačnej tabuli pri Obecnom úrade Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

07.02.2018  11,00 hod.- oznam

Obec Malá Lehota a cech slovenských gajdošov, Vás srdečne pozývajú na 31. ročník medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb.  V piatok 09teho februára 2018 začne fašiangovou pochôdzkou po obci a a predajom zabíjačkových špecialít.  Pokračovať bude Jarmokom pred Obecným úradom a o 16tej hodine bude vyhodnotenie súťaže o najlepšiu huspeninu.  Galaprogram s názvom: ,, IDE GAJDOŠ DO DEDINY…“ začne o 18tej hodine v dome kultúry v Malej Lehote, kde sa predvedie 150 účinkujúcich z 12 krajín.  O 21,00 hod. začne tradičná Fašiangová zábava. Do tanca bude hrať hudobná skupina AMADEO.  Podrobný program je zverejnený na webovej stránke obce Malá Lehota.  Srdečne Vás všetkých pozývajú.

01.02.2018  15,30 hod. – oznam

Poľovnícka spoločnosť Kľakovská dolina a obec Hrabičov Vás všetkých pozývajú v sobotu 03.02.2018 o 13,00 hod. do kultúrneho domu v Hrabičove na zabíjačkové výrobky. O zábavu sa postará hudobná skupina Ranč. Tešia sa na Vás.

24.01.2018  14,20 hod. – oznam 

Vedúca Pošty v našej obci Vám oznamuje, že v piatok  26.01.2018 bude pošta z prevádzkových príčin /školenia/ zatvorená.  

15.01.2018 12,45 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že od 16.01.2018 /utorok/  do 19.01.2018 /piatok/ bude predajňa potravín otvorená od 07,00- 12,00 hod. a od 14,00 – 16,30 hod. 

ZŠ s MŠ v Župkove Vás pozýva na 9. ročník Behu mieru na trase Kľak – Horné Hámre Brod, ktorý sa uskutoční 19.01.2018. Začiatok behu bude o 13,00 hod. od kultúrneho domu v Kľaku. Zraz účastníkov o 12,30 hod. pri ZŠ a MŠ Župkov, odkiaľ sa pôjde spoločným autobusom do Kľaku. Po behu bude v školskej jedálni podávané občerstvenie. Tešia sa na Vašu účasť.

Mesto Žarnovica Vás pozýva na koncert ľudovej hudby Šarišanci v nedeľu 21. januára 2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Žarnovici. Vstupenky v hodnote 8,00 €  je možné zakúpiť si v predpredaji v Mestskej knižnici v Kultúrnom dome v Žarnovici. V prípade potreby si môžete vstupenky rezervovať na tel. čísle: 045/321 24 20 , alebo si ich zakúpiť priamo v deň koncertu od 15.00 hod. vo vestibule Kultúrneho domu. Tešia sa na Vás!

Vedúca Pošty v našej obci Vám oznamuje, že zajtra 16.01.2018 bude pošta otvorená do 11,00 hod.  

11.01.2018 10,15 hod. – oznam 

Obec Hrabičov Vás pozýva na benefičný koncert  14.1.2018 v nedeľu o 11,30 hod.  do kultúrneho domu              v Hrabičove. Účinkujú: Martina Polievková, Eleonóra Kovalíková, Katarína Šotnárová, Barbora Hlinková, Dávid Kúdelka, Boris Kodak, spevácky súbor Rozmajrín, Klavír: Eva Hajnovičová – Balagová.  Vstupné dobrovoľné. Tešia sa na Vašu účasť.

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že predajňa potravín bude dnes 11.01.2018 a zajtra 12.01.2018 zo zdravotných dôvodov otvorená do 12,00 hod. 

21.12.2017 11,45 hod. – oznam

Mestský podnik služieb Žarnovica Vám oznamuje, že zvoz odpadu z kukanádob sa uskutoční 28.12.2017 vo štvrtok a zber separovaných zložiek komunálneho odpadu sa uskutoční v utorok 02.01.2018.

18.12.2017   11,40 hod. – oznam 

Opravár šijacích strojov, všetkých druhov starých aj nových oznamuje, kto má záujem o opravu šijacieho stroja, nech zavolá na tel. číslo 0904 582 151 alebo príde pred Obecný úrad, kde sa opravár zdrží približne hodinu. Oprava sa vykoná   po dohode v dome majiteľa. Dôchodcovia majú zľavu.

14.12.2017    11,40 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch oznamuje občanom, že zajtra ráno 15.12.2017 budú do predajne dovezené živé kapre na vianočné sviatky, zároveň Vám vedúca predajne  oznamuje, že je potrebné si ich prísť zajtra ráno prevziať.

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  15.12.2017  t.j. piatok  o 15.00 hod.   s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení,  4. Komisia na ochranu verejného záujmu, 5. Inventarizácia majetku obce Horné Hámre,  6. VZN č.1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy, na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom v obci Horné Hámre, 7. VZN č.2/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018, 8. VZN č.3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018, 9. Čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2017 a úprava rozpočtu, 10. Žiadosti o dotácie TJ Klas Horné Hámre a  DHZ Horné Hámre na rok 2018, 11. Rozpočet obce na roky 2018-2020, 12. Plán rokovaní OZ Horné Hámre na rok 2018, 13.  Správa o finančnej kontrole za IV.štvrťrok 2017, 14. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2018, 15. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : a/ žiadosť podielových vlastníkov súkromného gravitačného vodovodu Drienčie, Horné dvory, Majer, Horný Pajer o zriadenie vecného bremena v súvislosti s uložením rozvodného potrubia na parcelách č.4085/2,4234, 4329, 4175, 3768,4206,4188 vo vlastníctve obce Horné Hámre,  b/žiadosť Vlasty Wollnerovej , bytom Pavlovská 3, Bratislava o odkúpenie novovytvorenej parcely CKN č. 1005/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre z parcely EKN č.2138/2 na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv, 16. Žiadosti občanov, 17. Rôzne, 18. Interpelácie poslancov, 19. Interpelácie občanov, 20. Diskusia, 21. Záver.

Obec Župkov Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy v sobotu 16.12.2017 od 12,00 hod. -19,00 hod. s nasledovným programom: o 12,00 hod. otvorenie trhov, o 15,00 hod. zaznejú vianočné koledy v podaní detí zo ZŠ s MŠ Župkov, o 16,00 hod. v živom betleheme vystúpia deti zo ZŠ Župkov. Pochutnáte si na kotlíkovej kapustnici, pečených klobásach a jaterniciach, lokšoch a langošoch. Zahreje Vás vianočný punč, varené víno a medovina. Zakúpiť si môžete domáce koláčiky, opekance, med, orechy, pečený čaj, medovníky, oblátky a iné dobroty.

07.12.2017   09,00 hod. – oznam 

Obec Kľak Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy  dňa 09.12.2017 v sobotu s nasledovným programom:                    o 14,00 hod. otvorenie vianočných trhov, vystúpenie súboru Klakovianka, vianočný program detí zo ZŠ s MŠ Župkov,  o 16,30 hod. príchod Mikuláša, zakúpiť si môžete: med, medovníčky, oblátky, opekance, pečený čaj, rezbárske výrobky z dreva, rôzne textilné a ozdobné výrobky, sladkosti, kozmetiku a mnoho ďalších výrobkov, pochutnať si môžete na: kapustnici, varenom víne, vianočnom punči, pečenej klobáse, pre šoférov: nealko punč, čaj. Príďte sa v tento predvianočný čas so svojimi blízkymi trochu vianočne  naladiť. Tešia sa na Vás.

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela  naša spoluobčianka  p. Mária Búryová  zo  s.č.  7 vo veku nedožitých 92  rokov.     Posledná  rozlúčka  so  zosnulou  p.  Máriou  Búryovou  bude   09.12.2017   v sobotu            o 13,00 hod. v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch  so svätou omšou.

Česť jej pamiatke.

05.12.2017  15,20 hod. – oznam

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 07.12.2017 /vo štvrtok/ bude pošta z prevádzkových príčin  /školenia/ otvorená od 08,00 – 11,00 hod. 

Okresný úrad Žarnovica odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že  obstarávateľ strategického dokumentu Mesto Žarnovica Mestský úrad Žarnovica predložil Okresnému úradu v Žarnovici odboru starostlivosti o životné prostredie oznámenie o zmene  strategického dokumentu v rozsahu: Aktualizácie č. 1 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020. Oznámenie strategického dokumentu je zverejnené na webovej stránke MŽP http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/aktualizacia-c-1-programu-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mesta-zarnovica a na informačnej tabuli pri Obecnom úrade. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská k oznámeniu na mailovú adresu tatiana.herchlova@minv.sk alebo  na adresu Okresný úrad Žarnovica odbor starostlivosti o ŽP, Bystrická 53, 966 81  Žarnovica do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie  je možné vykonať konzultácie na Okresnom úrade v Žarnovici odbore starostlivosti o životné prostredie Bystrická 53 v pracovných dňoch a úradných hodinách, taktiež je možné nahliadnuť do dokumentu a urobiť si z neho  výpisy alebo na vlastné náklady  kópie.

Očná optika ANPEK z Banskej Bystrice Vám oznamuje, že zajtra 06.12.2017 v čase od 12,00 -12,30 hod. sa uskutoční  v priestoroch vestibulu  kultúrneho domu meranie zrakovej ostrosti zdarma. Klienti si môžu dať podľa potreby vymeniť sklá do vlastného rámu alebo im vyhotovia nové dioptrické okuliare za výhodné  ceny. Ak nosíte okuliare prineste si ich pre porovnanie. Hotové okuliare Vám prinesú naspäť do obce.

28.11.2017 11,30 hod. – oznam 

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám  oznamuje, že zajtra 29.11.2017 bude predajňa z dôvodu inventúry zatvorená.

22.11.2017  15,30 hod. – oznam 

Mestský mládežnícky parlament Žarnovica a mesto Žarnovica Vás pozývajú na nahliadnutie do zákulisia politiky Vladimíra Mečiara. V piatok 24.11. 2017 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Žarnovici budeme premietať film Terezy Nvotovej o jeho pôsobení v politike. Na všetkých sa tešíme.

Očná optika ANPEK z Banskej Bystrice Vám oznamuje, že v  piatok 24.11.2017 v čase od 10.00-10.45 hod. sa v našej obci uskutoční meranie zrakovej ostrosti ZDARMA, v priestoroch vestibulu kultúrneho domu Horné Hámre. Môžete si dať vymeniť sklá do vlastného rámu, prípadne dať vyhotoviť nové dioptrické okuliare. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou. Hotové dioptrické okuliare Vám prinesú do obce osobne.

09.11.2017  07,30 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že 17.11.2017 /v piatok/ sa uskutoční zber nebezpečného odpadu o 8,00 hod. – zberné miesto pred Obecným úradom Horné Hámre. Občania miestnych častí Žarnovická Huta, Majer, Pajer, Kostivrch, Kajlovka, Lipie ako aj z iných miestnych častí obce Horné Hámre môžu nebezpečný odpad zhromaždiť počas týždňa v zbernom dvore oproti obecnému úradu /za bránou/ počas pracovnej doby. Občania, ktorí nemajú možnosť doviesť odpad na určené miesto, je potrebné nahlásiť svoje údaje na Obecný úrad v Horných Hámroch do 16.11.2017 /t.j. štvrtok/.  Zbierajú sa tieto druhy odpadov: všetky druhy elektroodpadov – veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, svietidlá, žiarovky, žiarivky, neónky, elektrické náradie, elektronické hračky, meracie prístroje, batérie a akumulátory, automobilové, olovené batérie, nikel – kadmiové, ortuťové, alkalické, malé batérie, jedlé oleje na vyprážanie a varenie v uzavretých obaloch, železné a neželezné kovy meď, zinok, nikel, olovo, cín, bronz, nerez, hliník, mosadz, prázdne a použité tonery, odpadové káble.  Iné druhy odpadov ako sú vyššie uvedené neberú.

07.11.2017  12,30 hod. – oznam 

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku /seniorov/, polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nereagovali na rôzne telefonáty, kde sa osoby predstavujú v telefóne ako ich príbuzní alebo známi /najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a pod./ a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely, a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď  tvrdia, že ich posiela ich príbuzný. Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.

06.11.2017  13,30 hod. – oznam

Personálna agentúra INDEX NOSLUŠ ponúka prácu vo výrobnom závode pre mužov aj ženy. Miesto práce je Zlaté Moravce, doprava z Obce Horné Hámre  je zabezpečená. Príďte sa informovať o podmienkach práce, mzde a doprave v stredu 8. novembra medzi 14:45 a 15:15 hod. pred  Obecný úrad Horné Hámre, kde na vás budú čakať pracovníci z INDEX NOSLUŠ.

26.10.2017  12,05 hod. – oznam

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 04.11.2017 v sobotu v kultúrnom dome v Horných Hámroch oznamujeme občanom, ktorí  zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku na Obecnom úrade Horné Hámre.

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch oznamuje občanom, že do 15.11.2017 zapisuje v predajni živé kapre na vianočné sviatky.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom  z dôvodu podozrenia na výskyt nákazy moru včelieho plodu na včelstvách v katastri obce Horné Hámre a Žarnovická Huta  nariadila pre včelárov chovajúcich včely v obci Horné Hámre opatrenia na kontrolu  a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu.  Bližšie informácie o opatreniach na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu  sú vyvesené na informačných tabuliach v obci Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. oznamuje občanom, že zvoz 110 litr. a 1100 litr. nádob, ktorý vychádza na deň 1.11.2017 (párny týždeň – streda – sviatok)  sa presúva na náhradný termín a to na 2.11.2017 (párny týždeň – štvrtok – pracovný deň) .

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  30.10.2017  v pondelok o 15.00 hod.   s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu,  3. Kontrola plnenia uznesení,  4. Plnenie, čerpanie a úprava rozpočtu obce 1.1.- 30. 9.2017, 5. Žiadosť Rímsko-katolícka cirkev, biskupstvo Banská Bystrica o príspevok na CVČ pri Základnej škole Andreja Kmeťa na ul. A. Sládkoviča  24 v Žarnovici, 6. Správa hlavnej kontrolórky  obce o následnej finančnej kontrole za I.polrok 2017,  7. Plán kontrol na II.polrok 2017, 8. Nakladanie s majetkom obce :

A/ žiadosť o zriadenie vecného bremena žiadateľa Rastislav Jágerský, bytom Župkov č.274, na parcele registra CKN č.185/1 ( register EKN č.330)  vo vlastníctve obce Horné Hámre  za účelom zriadenie elektrickej prípojky k plánovanej novostavbe rodinného domu

B/ žiadosť o súhlas obce Horné Hámre k zriadeniu vjazdu k novostavbe žiadateľa Rastislav Jágerský, bytom Župkov č.274, na parcele registra CKN č.184/1 ( register EKN č.2080/3)  vo vlastníctve obce Horné Hámre

C/   žiadosť o súhlas obce za účelom zriadenia vecného bremena v súvislosti s vybudovanou elektrickou prípojkou k plánovanej novostavbe žiadateľov Patrika Morvaya a Lucie Žatkovej, spolu  bytom Kľakovská 880/13, Žarnovica na parcele registra CKN č.2980 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411

D/ žiadosť Vlasty Wollnerovej , bytom Pavlovská 3, Bratislava o odkúpenie novovytvorenej parcely CKN č. 1005/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre z parcely EKN č.2138/2 na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv

E/ žiadosť o súhlas obce Horné Hámre k zriadeniu vjazdu k plánovanej novostavbe žiadateľa Patrícia Šipikalová, bytom Župkov č.273 a Štefan Kosťov, bytom Kľakovská č.892/28,Žarnovica na parcele registra CKN č.3537  vo vlastníctve obce Horné Hámre

F/ žiadosť Jozefa Zimermana, bytom Horné Hámre č.29  o odkúpenie parcely EKN č. 2090/3 vo vlastníctve obce Horné Hámre z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv,          9.  Rôzne,  10. Žiadosti občanov, 11. Interpelácie poslancov, 12. Interpelácie občanov, 13. Diskusia, 14. Záver

20.10.2017  13,00 hod. – oznam

Vážení rodičia, starí rodičia i široká verejnosť, pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc Vás srdečne pozýva ZŠ s MŠ Župkov na podujatie „Hviezdy v očiach, v srdci Slovensko“, ktoré sa uskutoční 23. 10. 2017 od 8,00 hod. v  telocvični ZŠ s MŠ Župkov. Príďte podporiť aktivity ZŠ Župkov, tešia sa na Vašu účasť!

ZBER PAPIERA !

Harmanecké papierne oznamujú občanom, že v našej obci budú realizovať zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za  papierové výrobky. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka.  Kartóny neberú.

Zber papiera sa uskutoční  25.10.2017 /v stredu/:

Pri bytovom dome s.č. 159 – bývalej pošte:  16,35 hod.  – 17,00 hod.

Pri Obecnom úrade:   17,10 hod. – 17,25 hod.

Na Brode:   17,30 hod. -17,40 hod.

19.10.2017  07,35 hod. – oznam 

Obecný úrad Horné Hámre a Ochotníci zo Šášova  pozývajú všetkých občanov pri príležitosti októbra mesiaca Úcty k starším na divadelné predstavenie pod názvom Z ničoho nič vražda, ktoré odohrajú 29.10.2017 /v nedeľu/ o 15,00 hod. v kultúrnom dome  v Horných Hámroch.

Oznamujeme občanom, že v rámci jesenného upratovania je umiestnený veľkokapacitný kontajner na verejnom priestranstve v blízkosti Obecného úradu. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnera nevhadzovali stavebný odpad,  pneumatiky, triedené zložky odpadu papier, plasty, kovy, tetra paky, sklo.

Oznamujeme Vám, že Stredoslovenská energetika distribúcia a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina  plánuje v miestnej časti obce Pukovci, Vodnákovci, Švarcovci  realizovať „Rekonštrukciu NN siete“. Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, že vydal na stavbu rekonštrukcia NN siete stavebné povolenie.  Bližšie informácie o stavebnom povolení a rekonštrukcii NN siete  sú vyvesené na informačnej tabuli pri Obecnom úrade Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 22.10.2017 /v nedeľu/ o 14,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ SOKOL Tekovská Breznica.