Voľby do Európskeho parlamentu 2019

volby EP

E-mailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu :

hhamre@stonline.sk

Poštová adresa:
Obec Horné Hámre
Obecný úrad
966 71 Horné Hámre 45


 

Vyhlásenie volieb do  Európskeho parlamentu 2019

Voľby

do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej
republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu
Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava
na území Slovenskej republiky.
Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej
únie.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany
verejného zdravia.

III
Právo byť volený
Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený
 občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky,
 občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym
občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom
štáte Európskej únie.
Prekážkou práva byť volený je:
 výkon trestu odňatia slobody
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
IV

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt,
na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr
15. apríla 2019), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.
Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov
v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov
v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

V
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť
v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže
požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho
preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 24. 5. 2019) v úradných hodinách
obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom
konania volieb (t.j. najneskôr 03. 05. 2019),
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom
konania volieb (t.j. najneskôr 03. 05. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle
elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na
doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
 meno a priezvisko,
 rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 24. 05. 2019).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú
korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na
adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná
osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná
prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa
miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana
Európskej únie.

VI
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo
 na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani
na území iného členského štátu Európskej únie.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol
voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo
pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia
odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá
voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu
Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť
predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné
vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na
svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo
zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí
k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná
komisia hlasovanie neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov
bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu
zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky
a následne do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má
právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa
jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen
okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích
lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu
marenia prípravy a priebehu volieb.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať,
aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej
komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má
právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky
na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za

ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité
alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

* * *

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky

http://www.minv.sk/?volby-ep