Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

meeting_room_bkg-3

Obec Horné Hámre vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE Horné Hámre

v súlade s § 18a ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce zašle písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 03.01.2020 do 12:00 hodiny na adresu Obecný úrad Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre č. 45 v uzavretej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“

Informácie o výberovom konaní .pdf

Požiadavky:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru;

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy.

Náležitosti písomnej prihlášky:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón);

- štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície;

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť;

- čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Obci Horné Hámre a daňovému úradu;

- súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch.

Všeobecné podmienky:

- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov;

je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti;

- funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce;

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce;

- pracovný úväzok 10% Vykonáva kontrolu: – nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený;

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade;

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu;

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií;

- hospodárenie s finančnými prostriedkami;

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce;

- dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce.

Preveruje:

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce;

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce.

Vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pre ich schválením obecným zastupiteľstvom – možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií;

- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu;

- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

Ing. Milan Mokrý, starosta obce v.r. V Horných Hámroch, 05.12.2019