Verejná vyhláška – 8103-Nová Baňa-Horné Hámre-22 kV prepoj VNV č. 456 a 378

rozhlas

V prílohe je k dispozícií oznámenie o o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním.

OZNÁMENIE

K dispozícii sú aj zakreslenia:

ZAKRESLENIE 1

ZAKRESLENIE 2