Zámer odpredaja pozemku

meeting_room_bkg-3

Zámer odpredaja pozemku v obci Horné Hámre

Obec Horné Hámre v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho odpredaja pozemku:

parcela registra „C-KN” číslo 2988 vo výmere 10542 m2 v lokalite Horné Hámre

V prípade záujemcu je potrebné doručiť obálku s označením „Cenová ponuka“ – NEOTVÁRAŤ.

do 23. 07. 2018

na Obecný úrad v Horných Hámroch – podateľňa

Zverejnené: 09.07.2018

Obecný úrad
Horné Hámre