Zápis do MŠ

Untitled 1

ZÁPIS
prijímanie žiadostí na prijatie
dieťaťa do materskej školy
v školskom roku 2018/2019

Termín zápisu

od 15.mája 2018 do 15.júna 2018

Podmienky prijatia:

Prijímame deti od troch rokov.
Deti mladšie ako tri roky budú prijaté v tomto školskom roku, ak budú vytvorené
materiálne a personálne podmienky pre tieto deti.
Prijímaniu detí do Materskej školy (ďalej MŠ) predchádza podanie písomnej žiadosti
zákonného zástupcu dieťaťa. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o
akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa
netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy, alebo dôsledky by mohli
ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí, alebo akokoľvek
negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ. (zároveň upozorňujeme rodičov,
aby lekár potvrdil, že dieťa bolo očkované).
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, špeciálneho pedagóga a
psychológa.
Žiadosti od rodičov MŠ prijíma aj počas školského roka. Pokiaľ je voľné
miesto, dieťa môže byť prijaté.
Žiadosti o prijatie sú k dispozícii denne od 8 00 hod do 15 00 hod. počas
pracovných dní.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka
riaditeľka MŠ vydá do 30. júna 2017.


Dotknuté zákony:
1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Vyhláška MŠVaV SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška č.
306/2008