Zámer odpredaja pozemku

Snímka

Zámer odpredaja pozemku v obci Horné Hámre

Obec Horné Hámre v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho odpredaja pozemku:
parcela registra „C-KN” číslo 1005/4 vo výmere 57 m2 v lokalite Horné Hámre

V prípade záujemcu je potrebné doručiť obálku s označením „Cenová ponuka“ – NEOTVÁRAŤ.

do 25. 01. 2018

na Obecný úrad v Horných Hámroch – podateľňa