Obecný rozhlas

rozhlas

14.03.2018   15,40 hod. – oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 15.03.2018  /vo štvrtok/ v čase od 10,30 – 13,00 hod. bude Obecný úrad                v Horných Hámroch z prevádzkových dôvodov zatvorený.

09.03.2018  12,35 hod. – oznam 

ZŠ s MŠ Župkov Vám oznamuje, že dňa 15.03.2018 v čase od 7,30 -10,00 hod. sa uskutoční darovanie krvi.

Vedúca Pošty  v Horných Hámroch Vám oznamuje, že dňa 13.03.2018 bude z prevádzkových dôvodov pošta zatvorená.

Zveropark prijme animátorov na sprevádzanie detí zo škôl. Ďalej prijmeme pracovníčky do bufetu a pracovníka na grilovanie rýb. Všetky pracovné pozície sú vhodné aj pre fyzicky zdatných dôchodcov. Ďalšie informácie na telefónnom čísle: 0911 476 168, alebo osobne priamo vo Zveroparku.

06.03.2018  10,35 hod. – oznam 

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.  Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a tiež vo vestibule kultúrneho domu Horné Hámre.  Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.  Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Smútočný oznam 

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela  naša spoluobčianka  p. Mária Rajnohová vo veku 54 rokov.    Posledná  rozlúčka  so  zosnulou  p.  Máriou  Rajnohovou  bude   06.03.2018   v utorok  o 15,00 hod.                            v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch  so svätou omšou.

Česť jej pamiatke.

Oznamujeme Vám, že zajtra 06.03.2018 sa uskutoční zber separovaných zložiek komunálneho odpadu. Zároveň Vám oznamujeme, že pracovníci MsPS ZC už nebudú vrecia s obsahom separovaných zložiek vysýpať, ale zoberú vrecia aj so separovaným odpadom, preto Vám boli vrecia na separované zložky KO na ďalšie mesiace doručené do Vašich domácností. V prípade, že Vám vrecia nebudú postačovať, môžete si prísť vrecia prevziať na tunajší obecný úrad.

Stredoslovenská energetika Distribúcia je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území našej obce, zároveň je zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Považujú za dôležité upozorniť, že podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, uskladňovať   ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. SSE chce touto cestou požiadať občanov vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní  a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú  bezpečnosť a prevádzku el. vedení. Drevná hmota, ktorá zostane po pilčíckych prácach patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná. Kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené ešte v mesiaci  marec 2018. V prípade Vašich otázok kontaktujte zodpovednú osobu za SSE p. Ivana Horvátha tel. číslo 0905461879.

27.02.2018  10,30 hod. – oznam 

Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica Vás srdečne pozýva na koncert Hodrušanka ženám, ktorý bude v nedeľu 4. marca 2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Žarnovici. Hosťom programu budú žiaci ZUŠ Žarnovica. Vstupné sú 4,- € a predpredaj vstupeniek je  v Mestskej knižnici v Žarnovici (č. t. 045 321 24 20).

Dňa 28.02.2018  príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak, dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom v čase od 13,00 -14,00 hod., v prípade záujmu aj dlhšie.

Stredoslovenská energetika Distribúcia je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území našej obce, zároveň je zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Považujú za dôležité upozorniť, že podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, uskladňovať   ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. SSE chce touto cestou požiadať občanov vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní  a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú  bezpečnosť a prevádzku el. vedení. Drevná hmota, ktorá zostane po pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná. Kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené ešte v mesiaci  marec 2018. V prípade Vašich otázok kontaktujte zodpovednú osobu za SSE p. Ivana Horvátha tel. číslo 0905461879.

21.02.2018  09,30 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch dňa   23.02.2018  piatok  o 15.00 hod.   s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu,            3. Kontrola plnenia uznesení za rok 2017, 4. Správa o vykonanej inventarizácii majetku obce Horné Hámre za rok 2017, 5. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce, 6. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : a/  žiadosť Jozefa Zimermana, bytom Horné Hámre č.29  o odkúpenie parcely EKN č. 2090/3 vo vlastníctve obce Horné Hámre z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv,  b/ žiadosť Vlasty Wollnerovej , bytom Pavlovská 3, Bratislava o odkúpenie  novovytvorenej parcely CKN č. 1005/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre z parcely EKN č.2138/2 na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv,  7.Rôzne, 8.Interpelácie poslancov, 9.Interpelácie občanov, 10. Diskusia, 11. Záver.

Oznamujeme Vám, že Stredoslovenská energetika distribúcia a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina  plánuje v miestnej časti obce Pukovci, Vodnákovci, Švarcovci  realizovať “Rekonštrukciu NN siete”. Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, že stavebné povolenie na stavbu rekonštrukcia NN siete je právoplatné.

Bližšie informácie o stavebnom povolení a rekonštrukcii NN siete  sú vyvesené na informačnej tabuli pri Obecnom úrade Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

07.02.2018  11,00 hod.- oznam

Obec Malá Lehota a cech slovenských gajdošov, Vás srdečne pozývajú na 31. ročník medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb.  V piatok 09teho februára 2018 začne fašiangovou pochôdzkou po obci a a predajom zabíjačkových špecialít.  Pokračovať bude Jarmokom pred Obecným úradom a o 16tej hodine bude vyhodnotenie súťaže o najlepšiu huspeninu.  Galaprogram s názvom: ,, IDE GAJDOŠ DO DEDINY…“ začne o 18tej hodine v dome kultúry v Malej Lehote, kde sa predvedie 150 účinkujúcich z 12 krajín.  O 21,00 hod. začne tradičná Fašiangová zábava. Do tanca bude hrať hudobná skupina AMADEO.  Podrobný program je zverejnený na webovej stránke obce Malá Lehota.  Srdečne Vás všetkých pozývajú.

01.02.2018  15,30 hod. – oznam

Poľovnícka spoločnosť Kľakovská dolina a obec Hrabičov Vás všetkých pozývajú v sobotu 03.02.2018 o 13,00 hod. do kultúrneho domu v Hrabičove na zabíjačkové výrobky. O zábavu sa postará hudobná skupina Ranč. Tešia sa na Vás.

24.01.2018  14,20 hod. – oznam 

Vedúca Pošty v našej obci Vám oznamuje, že v piatok  26.01.2018 bude pošta z prevádzkových príčin /školenia/ zatvorená.  

15.01.2018 12,45 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že od 16.01.2018 /utorok/  do 19.01.2018 /piatok/ bude predajňa potravín otvorená od 07,00- 12,00 hod. a od 14,00 – 16,30 hod. 

ZŠ s MŠ v Župkove Vás pozýva na 9. ročník Behu mieru na trase Kľak – Horné Hámre Brod, ktorý sa uskutoční 19.01.2018. Začiatok behu bude o 13,00 hod. od kultúrneho domu v Kľaku. Zraz účastníkov o 12,30 hod. pri ZŠ a MŠ Župkov, odkiaľ sa pôjde spoločným autobusom do Kľaku. Po behu bude v školskej jedálni podávané občerstvenie. Tešia sa na Vašu účasť.

Mesto Žarnovica Vás pozýva na koncert ľudovej hudby Šarišanci v nedeľu 21. januára 2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Žarnovici. Vstupenky v hodnote 8,00 €  je možné zakúpiť si v predpredaji v Mestskej knižnici v Kultúrnom dome v Žarnovici. V prípade potreby si môžete vstupenky rezervovať na tel. čísle: 045/321 24 20 , alebo si ich zakúpiť priamo v deň koncertu od 15.00 hod. vo vestibule Kultúrneho domu. Tešia sa na Vás!

Vedúca Pošty v našej obci Vám oznamuje, že zajtra 16.01.2018 bude pošta otvorená do 11,00 hod.  

11.01.2018 10,15 hod. – oznam 

Obec Hrabičov Vás pozýva na benefičný koncert  14.1.2018 v nedeľu o 11,30 hod.  do kultúrneho domu              v Hrabičove. Účinkujú: Martina Polievková, Eleonóra Kovalíková, Katarína Šotnárová, Barbora Hlinková, Dávid Kúdelka, Boris Kodak, spevácky súbor Rozmajrín, Klavír: Eva Hajnovičová – Balagová.  Vstupné dobrovoľné. Tešia sa na Vašu účasť.

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že predajňa potravín bude dnes 11.01.2018 a zajtra 12.01.2018 zo zdravotných dôvodov otvorená do 12,00 hod. 

21.12.2017 11,45 hod. – oznam

Mestský podnik služieb Žarnovica Vám oznamuje, že zvoz odpadu z kukanádob sa uskutoční 28.12.2017 vo štvrtok a zber separovaných zložiek komunálneho odpadu sa uskutoční v utorok 02.01.2018.

18.12.2017   11,40 hod. – oznam 

Opravár šijacích strojov, všetkých druhov starých aj nových oznamuje, kto má záujem o opravu šijacieho stroja, nech zavolá na tel. číslo 0904 582 151 alebo príde pred Obecný úrad, kde sa opravár zdrží približne hodinu. Oprava sa vykoná   po dohode v dome majiteľa. Dôchodcovia majú zľavu.

14.12.2017    11,40 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch oznamuje občanom, že zajtra ráno 15.12.2017 budú do predajne dovezené živé kapre na vianočné sviatky, zároveň Vám vedúca predajne  oznamuje, že je potrebné si ich prísť zajtra ráno prevziať.

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  15.12.2017  t.j. piatok  o 15.00 hod.   s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení,  4. Komisia na ochranu verejného záujmu, 5. Inventarizácia majetku obce Horné Hámre,  6. VZN č.1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy, na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom v obci Horné Hámre, 7. VZN č.2/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018, 8. VZN č.3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018, 9. Čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2017 a úprava rozpočtu, 10. Žiadosti o dotácie TJ Klas Horné Hámre a  DHZ Horné Hámre na rok 2018, 11. Rozpočet obce na roky 2018-2020, 12. Plán rokovaní OZ Horné Hámre na rok 2018, 13.  Správa o finančnej kontrole za IV.štvrťrok 2017, 14. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2018, 15. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : a/ žiadosť podielových vlastníkov súkromného gravitačného vodovodu Drienčie, Horné dvory, Majer, Horný Pajer o zriadenie vecného bremena v súvislosti s uložením rozvodného potrubia na parcelách č.4085/2,4234, 4329, 4175, 3768,4206,4188 vo vlastníctve obce Horné Hámre,  b/žiadosť Vlasty Wollnerovej , bytom Pavlovská 3, Bratislava o odkúpenie novovytvorenej parcely CKN č. 1005/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre z parcely EKN č.2138/2 na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv, 16. Žiadosti občanov, 17. Rôzne, 18. Interpelácie poslancov, 19. Interpelácie občanov, 20. Diskusia, 21. Záver.

Obec Župkov Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy v sobotu 16.12.2017 od 12,00 hod. -19,00 hod. s nasledovným programom: o 12,00 hod. otvorenie trhov, o 15,00 hod. zaznejú vianočné koledy v podaní detí zo ZŠ s MŠ Župkov, o 16,00 hod. v živom betleheme vystúpia deti zo ZŠ Župkov. Pochutnáte si na kotlíkovej kapustnici, pečených klobásach a jaterniciach, lokšoch a langošoch. Zahreje Vás vianočný punč, varené víno a medovina. Zakúpiť si môžete domáce koláčiky, opekance, med, orechy, pečený čaj, medovníky, oblátky a iné dobroty.

07.12.2017   09,00 hod. – oznam 

Obec Kľak Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy  dňa 09.12.2017 v sobotu s nasledovným programom:                    o 14,00 hod. otvorenie vianočných trhov, vystúpenie súboru Klakovianka, vianočný program detí zo ZŠ s MŠ Župkov,  o 16,30 hod. príchod Mikuláša, zakúpiť si môžete: med, medovníčky, oblátky, opekance, pečený čaj, rezbárske výrobky z dreva, rôzne textilné a ozdobné výrobky, sladkosti, kozmetiku a mnoho ďalších výrobkov, pochutnať si môžete na: kapustnici, varenom víne, vianočnom punči, pečenej klobáse, pre šoférov: nealko punč, čaj. Príďte sa v tento predvianočný čas so svojimi blízkymi trochu vianočne  naladiť. Tešia sa na Vás.

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela  naša spoluobčianka  p. Mária Búryová  zo  s.č.  7 vo veku nedožitých 92  rokov.     Posledná  rozlúčka  so  zosnulou  p.  Máriou  Búryovou  bude   09.12.2017   v sobotu            o 13,00 hod. v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch  so svätou omšou.

Česť jej pamiatke.

05.12.2017  15,20 hod. – oznam

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 07.12.2017 /vo štvrtok/ bude pošta z prevádzkových príčin  /školenia/ otvorená od 08,00 – 11,00 hod. 

Okresný úrad Žarnovica odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že  obstarávateľ strategického dokumentu Mesto Žarnovica Mestský úrad Žarnovica predložil Okresnému úradu v Žarnovici odboru starostlivosti o životné prostredie oznámenie o zmene  strategického dokumentu v rozsahu: Aktualizácie č. 1 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020. Oznámenie strategického dokumentu je zverejnené na webovej stránke MŽP http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/aktualizacia-c-1-programu-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mesta-zarnovica a na informačnej tabuli pri Obecnom úrade. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská k oznámeniu na mailovú adresu tatiana.herchlova@minv.sk alebo  na adresu Okresný úrad Žarnovica odbor starostlivosti o ŽP, Bystrická 53, 966 81  Žarnovica do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie  je možné vykonať konzultácie na Okresnom úrade v Žarnovici odbore starostlivosti o životné prostredie Bystrická 53 v pracovných dňoch a úradných hodinách, taktiež je možné nahliadnuť do dokumentu a urobiť si z neho  výpisy alebo na vlastné náklady  kópie.

Očná optika ANPEK z Banskej Bystrice Vám oznamuje, že zajtra 06.12.2017 v čase od 12,00 -12,30 hod. sa uskutoční  v priestoroch vestibulu  kultúrneho domu meranie zrakovej ostrosti zdarma. Klienti si môžu dať podľa potreby vymeniť sklá do vlastného rámu alebo im vyhotovia nové dioptrické okuliare za výhodné  ceny. Ak nosíte okuliare prineste si ich pre porovnanie. Hotové okuliare Vám prinesú naspäť do obce.

28.11.2017 11,30 hod. – oznam 

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám  oznamuje, že zajtra 29.11.2017 bude predajňa z dôvodu inventúry zatvorená.

22.11.2017  15,30 hod. – oznam 

Mestský mládežnícky parlament Žarnovica a mesto Žarnovica Vás pozývajú na nahliadnutie do zákulisia politiky Vladimíra Mečiara. V piatok 24.11. 2017 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Žarnovici budeme premietať film Terezy Nvotovej o jeho pôsobení v politike. Na všetkých sa tešíme.

Očná optika ANPEK z Banskej Bystrice Vám oznamuje, že v  piatok 24.11.2017 v čase od 10.00-10.45 hod. sa v našej obci uskutoční meranie zrakovej ostrosti ZDARMA, v priestoroch vestibulu kultúrneho domu Horné Hámre. Môžete si dať vymeniť sklá do vlastného rámu, prípadne dať vyhotoviť nové dioptrické okuliare. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou. Hotové dioptrické okuliare Vám prinesú do obce osobne.

09.11.2017  07,30 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že 17.11.2017 /v piatok/ sa uskutoční zber nebezpečného odpadu o 8,00 hod. – zberné miesto pred Obecným úradom Horné Hámre. Občania miestnych častí Žarnovická Huta, Majer, Pajer, Kostivrch, Kajlovka, Lipie ako aj z iných miestnych častí obce Horné Hámre môžu nebezpečný odpad zhromaždiť počas týždňa v zbernom dvore oproti obecnému úradu /za bránou/ počas pracovnej doby. Občania, ktorí nemajú možnosť doviesť odpad na určené miesto, je potrebné nahlásiť svoje údaje na Obecný úrad v Horných Hámroch do 16.11.2017 /t.j. štvrtok/.  Zbierajú sa tieto druhy odpadov: všetky druhy elektroodpadov – veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, svietidlá, žiarovky, žiarivky, neónky, elektrické náradie, elektronické hračky, meracie prístroje, batérie a akumulátory, automobilové, olovené batérie, nikel – kadmiové, ortuťové, alkalické, malé batérie, jedlé oleje na vyprážanie a varenie v uzavretých obaloch, železné a neželezné kovy meď, zinok, nikel, olovo, cín, bronz, nerez, hliník, mosadz, prázdne a použité tonery, odpadové káble.  Iné druhy odpadov ako sú vyššie uvedené neberú.

07.11.2017  12,30 hod. – oznam 

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku /seniorov/, polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nereagovali na rôzne telefonáty, kde sa osoby predstavujú v telefóne ako ich príbuzní alebo známi /najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a pod./ a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely, a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď  tvrdia, že ich posiela ich príbuzný. Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.

06.11.2017  13,30 hod. – oznam

Personálna agentúra INDEX NOSLUŠ ponúka prácu vo výrobnom závode pre mužov aj ženy. Miesto práce je Zlaté Moravce, doprava z Obce Horné Hámre  je zabezpečená. Príďte sa informovať o podmienkach práce, mzde a doprave v stredu 8. novembra medzi 14:45 a 15:15 hod. pred  Obecný úrad Horné Hámre, kde na vás budú čakať pracovníci z INDEX NOSLUŠ.

26.10.2017  12,05 hod. – oznam

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 04.11.2017 v sobotu v kultúrnom dome v Horných Hámroch oznamujeme občanom, ktorí  zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku na Obecnom úrade Horné Hámre.

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch oznamuje občanom, že do 15.11.2017 zapisuje v predajni živé kapre na vianočné sviatky.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom  z dôvodu podozrenia na výskyt nákazy moru včelieho plodu na včelstvách v katastri obce Horné Hámre a Žarnovická Huta  nariadila pre včelárov chovajúcich včely v obci Horné Hámre opatrenia na kontrolu  a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu.  Bližšie informácie o opatreniach na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu  sú vyvesené na informačných tabuliach v obci Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. oznamuje občanom, že zvoz 110 litr. a 1100 litr. nádob, ktorý vychádza na deň 1.11.2017 (párny týždeň – streda – sviatok)  sa presúva na náhradný termín a to na 2.11.2017 (párny týždeň – štvrtok – pracovný deň) .

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  30.10.2017  v pondelok o 15.00 hod.   s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu,  3. Kontrola plnenia uznesení,  4. Plnenie, čerpanie a úprava rozpočtu obce 1.1.- 30. 9.2017, 5. Žiadosť Rímsko-katolícka cirkev, biskupstvo Banská Bystrica o príspevok na CVČ pri Základnej škole Andreja Kmeťa na ul. A. Sládkoviča  24 v Žarnovici, 6. Správa hlavnej kontrolórky  obce o následnej finančnej kontrole za I.polrok 2017,  7. Plán kontrol na II.polrok 2017, 8. Nakladanie s majetkom obce :

A/ žiadosť o zriadenie vecného bremena žiadateľa Rastislav Jágerský, bytom Župkov č.274, na parcele registra CKN č.185/1 ( register EKN č.330)  vo vlastníctve obce Horné Hámre  za účelom zriadenie elektrickej prípojky k plánovanej novostavbe rodinného domu

B/ žiadosť o súhlas obce Horné Hámre k zriadeniu vjazdu k novostavbe žiadateľa Rastislav Jágerský, bytom Župkov č.274, na parcele registra CKN č.184/1 ( register EKN č.2080/3)  vo vlastníctve obce Horné Hámre

C/   žiadosť o súhlas obce za účelom zriadenia vecného bremena v súvislosti s vybudovanou elektrickou prípojkou k plánovanej novostavbe žiadateľov Patrika Morvaya a Lucie Žatkovej, spolu  bytom Kľakovská 880/13, Žarnovica na parcele registra CKN č.2980 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411

D/ žiadosť Vlasty Wollnerovej , bytom Pavlovská 3, Bratislava o odkúpenie novovytvorenej parcely CKN č. 1005/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre z parcely EKN č.2138/2 na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv

E/ žiadosť o súhlas obce Horné Hámre k zriadeniu vjazdu k plánovanej novostavbe žiadateľa Patrícia Šipikalová, bytom Župkov č.273 a Štefan Kosťov, bytom Kľakovská č.892/28,Žarnovica na parcele registra CKN č.3537  vo vlastníctve obce Horné Hámre

F/ žiadosť Jozefa Zimermana, bytom Horné Hámre č.29  o odkúpenie parcely EKN č. 2090/3 vo vlastníctve obce Horné Hámre z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv,          9.  Rôzne,  10. Žiadosti občanov, 11. Interpelácie poslancov, 12. Interpelácie občanov, 13. Diskusia, 14. Záver

20.10.2017  13,00 hod. – oznam

Vážení rodičia, starí rodičia i široká verejnosť, pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc Vás srdečne pozýva ZŠ s MŠ Župkov na podujatie “Hviezdy v očiach, v srdci Slovensko”, ktoré sa uskutoční 23. 10. 2017 od 8,00 hod. v  telocvični ZŠ s MŠ Župkov. Príďte podporiť aktivity ZŠ Župkov, tešia sa na Vašu účasť!

ZBER PAPIERA !

Harmanecké papierne oznamujú občanom, že v našej obci budú realizovať zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za  papierové výrobky. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka.  Kartóny neberú.

Zber papiera sa uskutoční  25.10.2017 /v stredu/:

Pri bytovom dome s.č. 159 – bývalej pošte:  16,35 hod.  – 17,00 hod.

Pri Obecnom úrade:   17,10 hod. – 17,25 hod.

Na Brode:   17,30 hod. -17,40 hod.

19.10.2017  07,35 hod. – oznam 

Obecný úrad Horné Hámre a Ochotníci zo Šášova  pozývajú všetkých občanov pri príležitosti októbra mesiaca Úcty k starším na divadelné predstavenie pod názvom Z ničoho nič vražda, ktoré odohrajú 29.10.2017 /v nedeľu/ o 15,00 hod. v kultúrnom dome  v Horných Hámroch.

Oznamujeme občanom, že v rámci jesenného upratovania je umiestnený veľkokapacitný kontajner na verejnom priestranstve v blízkosti Obecného úradu. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnera nevhadzovali stavebný odpad,  pneumatiky, triedené zložky odpadu papier, plasty, kovy, tetra paky, sklo.

Oznamujeme Vám, že Stredoslovenská energetika distribúcia a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina  plánuje v miestnej časti obce Pukovci, Vodnákovci, Švarcovci  realizovať “Rekonštrukciu NN siete”. Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, že vydal na stavbu rekonštrukcia NN siete stavebné povolenie.  Bližšie informácie o stavebnom povolení a rekonštrukcii NN siete  sú vyvesené na informačnej tabuli pri Obecnom úrade Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 22.10.2017 /v nedeľu/ o 14,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ SOKOL Tekovská Breznica.