Obecný rozhlas

rozhlas

09.11.2017  07,30 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že 17.11.2017 /v piatok/ sa uskutoční zber nebezpečného odpadu o 8,00 hod. – zberné miesto pred Obecným úradom Horné Hámre. Občania miestnych častí Žarnovická Huta, Majer, Pajer, Kostivrch, Kajlovka, Lipie ako aj z iných miestnych častí obce Horné Hámre môžu nebezpečný odpad zhromaždiť počas týždňa v zbernom dvore oproti obecnému úradu /za bránou/ počas pracovnej doby. Občania, ktorí nemajú možnosť doviesť odpad na určené miesto, je potrebné nahlásiť svoje údaje na Obecný úrad v Horných Hámroch do 16.11.2017 /t.j. štvrtok/.  Zbierajú sa tieto druhy odpadov: všetky druhy elektroodpadov – veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, svietidlá, žiarovky, žiarivky, neónky, elektrické náradie, elektronické hračky, meracie prístroje, batérie a akumulátory, automobilové, olovené batérie, nikel – kadmiové, ortuťové, alkalické, malé batérie, jedlé oleje na vyprážanie a varenie v uzavretých obaloch, železné a neželezné kovy meď, zinok, nikel, olovo, cín, bronz, nerez, hliník, mosadz, prázdne a použité tonery, odpadové káble.  Iné druhy odpadov ako sú vyššie uvedené neberú.

07.11.2017  12,30 hod. – oznam 

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku /seniorov/, polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nereagovali na rôzne telefonáty, kde sa osoby predstavujú v telefóne ako ich príbuzní alebo známi /najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a pod./ a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely, a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď  tvrdia, že ich posiela ich príbuzný. Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.

06.11.2017  13,30 hod. – oznam

Personálna agentúra INDEX NOSLUŠ ponúka prácu vo výrobnom závode pre mužov aj ženy. Miesto práce je Zlaté Moravce, doprava z Obce Horné Hámre  je zabezpečená. Príďte sa informovať o podmienkach práce, mzde a doprave v stredu 8. novembra medzi 14:45 a 15:15 hod. pred  Obecný úrad Horné Hámre, kde na vás budú čakať pracovníci z INDEX NOSLUŠ.

26.10.2017  12,05 hod. – oznam

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 04.11.2017 v sobotu v kultúrnom dome v Horných Hámroch oznamujeme občanom, ktorí  zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku na Obecnom úrade Horné Hámre.

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch oznamuje občanom, že do 15.11.2017 zapisuje v predajni živé kapre na vianočné sviatky.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom  z dôvodu podozrenia na výskyt nákazy moru včelieho plodu na včelstvách v katastri obce Horné Hámre a Žarnovická Huta  nariadila pre včelárov chovajúcich včely v obci Horné Hámre opatrenia na kontrolu  a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu.  Bližšie informácie o opatreniach na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu  sú vyvesené na informačných tabuliach v obci Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. oznamuje občanom, že zvoz 110 litr. a 1100 litr. nádob, ktorý vychádza na deň 1.11.2017 (párny týždeň – streda – sviatok)  sa presúva na náhradný termín a to na 2.11.2017 (párny týždeň – štvrtok – pracovný deň) .

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  30.10.2017  v pondelok o 15.00 hod.   s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu,  3. Kontrola plnenia uznesení,  4. Plnenie, čerpanie a úprava rozpočtu obce 1.1.- 30. 9.2017, 5. Žiadosť Rímsko-katolícka cirkev, biskupstvo Banská Bystrica o príspevok na CVČ pri Základnej škole Andreja Kmeťa na ul. A. Sládkoviča  24 v Žarnovici, 6. Správa hlavnej kontrolórky  obce o následnej finančnej kontrole za I.polrok 2017,  7. Plán kontrol na II.polrok 2017, 8. Nakladanie s majetkom obce :

A/ žiadosť o zriadenie vecného bremena žiadateľa Rastislav Jágerský, bytom Župkov č.274, na parcele registra CKN č.185/1 ( register EKN č.330)  vo vlastníctve obce Horné Hámre  za účelom zriadenie elektrickej prípojky k plánovanej novostavbe rodinného domu

B/ žiadosť o súhlas obce Horné Hámre k zriadeniu vjazdu k novostavbe žiadateľa Rastislav Jágerský, bytom Župkov č.274, na parcele registra CKN č.184/1 ( register EKN č.2080/3)  vo vlastníctve obce Horné Hámre

C/   žiadosť o súhlas obce za účelom zriadenia vecného bremena v súvislosti s vybudovanou elektrickou prípojkou k plánovanej novostavbe žiadateľov Patrika Morvaya a Lucie Žatkovej, spolu  bytom Kľakovská 880/13, Žarnovica na parcele registra CKN č.2980 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411

D/ žiadosť Vlasty Wollnerovej , bytom Pavlovská 3, Bratislava o odkúpenie novovytvorenej parcely CKN č. 1005/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre z parcely EKN č.2138/2 na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv

E/ žiadosť o súhlas obce Horné Hámre k zriadeniu vjazdu k plánovanej novostavbe žiadateľa Patrícia Šipikalová, bytom Župkov č.273 a Štefan Kosťov, bytom Kľakovská č.892/28,Žarnovica na parcele registra CKN č.3537  vo vlastníctve obce Horné Hámre

F/ žiadosť Jozefa Zimermana, bytom Horné Hámre č.29  o odkúpenie parcely EKN č. 2090/3 vo vlastníctve obce Horné Hámre z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv,          9.  Rôzne,  10. Žiadosti občanov, 11. Interpelácie poslancov, 12. Interpelácie občanov, 13. Diskusia, 14. Záver

20.10.2017  13,00 hod. – oznam

Vážení rodičia, starí rodičia i široká verejnosť, pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc Vás srdečne pozýva ZŠ s MŠ Župkov na podujatie “Hviezdy v očiach, v srdci Slovensko”, ktoré sa uskutoční 23. 10. 2017 od 8,00 hod. v  telocvični ZŠ s MŠ Župkov. Príďte podporiť aktivity ZŠ Župkov, tešia sa na Vašu účasť!

ZBER PAPIERA !

Harmanecké papierne oznamujú občanom, že v našej obci budú realizovať zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za  papierové výrobky. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka.  Kartóny neberú.

Zber papiera sa uskutoční  25.10.2017 /v stredu/:

Pri bytovom dome s.č. 159 – bývalej pošte:  16,35 hod.  – 17,00 hod.

Pri Obecnom úrade:   17,10 hod. – 17,25 hod.

Na Brode:   17,30 hod. -17,40 hod.

19.10.2017  07,35 hod. – oznam 

Obecný úrad Horné Hámre a Ochotníci zo Šášova  pozývajú všetkých občanov pri príležitosti októbra mesiaca Úcty k starším na divadelné predstavenie pod názvom Z ničoho nič vražda, ktoré odohrajú 29.10.2017 /v nedeľu/ o 15,00 hod. v kultúrnom dome  v Horných Hámroch.

Oznamujeme občanom, že v rámci jesenného upratovania je umiestnený veľkokapacitný kontajner na verejnom priestranstve v blízkosti Obecného úradu. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnera nevhadzovali stavebný odpad,  pneumatiky, triedené zložky odpadu papier, plasty, kovy, tetra paky, sklo.

Oznamujeme Vám, že Stredoslovenská energetika distribúcia a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina  plánuje v miestnej časti obce Pukovci, Vodnákovci, Švarcovci  realizovať “Rekonštrukciu NN siete”. Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, že vydal na stavbu rekonštrukcia NN siete stavebné povolenie.  Bližšie informácie o stavebnom povolení a rekonštrukcii NN siete  sú vyvesené na informačnej tabuli pri Obecnom úrade Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 22.10.2017 /v nedeľu/ o 14,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ SOKOL Tekovská Breznica.